Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 15 (10); 2019

Research Papers

toc.jpg

Vascular Protection of TPE-CA on Hyperhomocysteinemia-induced Vascular Endothelial Dysfunction through AA Metabolism Modulated CYPs Pathway
Hui Li, Zhenli Liu, Linlin Liu, Wen Li, Zhiwen Cao, Zhiqian Song, Qianqian Yang, Aiping Lu, Cheng Lu, Yuanyan Liu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2037-2050. doi:10.7150/ijbs.35245
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Circular RNA CircEZH2 Suppresses Transmissible Gastroenteritis Coronavirus-induced Opening of Mitochondrial Permeability Transition Pore via Targeting MiR-22 in IPEC-J2
Xiaomin Zhao, Xuelian Ma, Jianxiong Guo, Mi Mi, Kaili Wang, Chuyi Zhang, Xiaoyi Tang, Lingling Chang, Yong Huang, Dewen Tong
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2051-2064. doi:10.7150/ijbs.36532
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Trends in Alzheimer's Disease Research Based upon Machine Learning Analysis of PubMed Abstracts
Renchu Guan, Xiaojing Wen, Yanchun Liang, Dong Xu, Baorun He, Xiaoyue Feng
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2065-2074. doi:10.7150/ijbs.35743
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Deregulation of CSMD1 targeted by microRNA-10b drives gastric cancer progression through the NF-κB pathway
Xiang-Liu Chen, Lian-Lian Hong, Kai-Lai Wang, Xiang Liu, Jiu-Li Wang, Lan Lei, Zhi-Yuan Xu, Xiang-Dong Cheng, Zhi-Qiang Ling
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2075-2086. doi:10.7150/ijbs.23802
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Ciliary IFT80 regulates dental pulp stem cells differentiation by FGF/FGFR1 and Hh/BMP2 signaling
Xue Yuan, Min Liu, Xu Cao, Shuying Yang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2087-2099. doi:10.7150/ijbs.27231
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

5-aminolaevulinic acid-based photodynamic therapy inhibits ultraviolet B-induced skin photodamage
Hui Hua, Jia-wei Cheng, Wen-bo Bu, Juan Liu, Wei-wei Ma, Na Ni, Jian Shi, Bing-rong Zhou, Dan Luo
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2100-2109. doi:10.7150/ijbs.31583
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Extracellular Vesicles (EVs) from Lung Adenocarcinoma Cells Promote Human Umbilical Vein Endothelial Cell (HUVEC) Angiogenesis through Yes Kinase-associated Protein (YAP) Transport
Ying Wang, Liyang Dong, Hai Zhong, Linfei Yang, Qian Li, Chuan Su, Wei Gu, Yingying Qian
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2110-2118. doi:10.7150/ijbs.31605
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

The Grass Carp Genomic Visualization Database (GCGVD): an informational platform for genome biology of grass carp
Min Tang, Ying Lu, Zhongmin Xiong, Ming Chen, Yufang Qin
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2119-2127. doi:10.7150/ijbs.32860
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

EFEMP2 suppresses epithelial-mesenchymal transition via Wnt/β-catenin signaling pathway in human bladder cancer
Qiang Zhou, Song Chen, Mengxin Lu, Yongwen Luo, Gang Wang, Yu Xiao, Lingao Ju, Xinghuan Wang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2139-2155. doi:10.7150/ijbs.35541
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Mesoporous bioactive glass combined with graphene oxide scaffolds for bone repair
Wei Wang, Yang Liu, Chao Yang, Xin Qi, Shuangwu Li, Changsheng Liu, Xiaolin Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2156-2169. doi:10.7150/ijbs.35670
[Abstract] [Full text] [PDF]

Reviews

toc.jpg

Should we reconsider the apoptosis as a strategic player in tissue regeneration?
Bruna Codispoti, Irina Makeeva, Jamal Sied, Caterina Benincasa, Salvatore Scacco, Marco Tatullo
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2029-2036. doi:10.7150/ijbs.36362
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Radiation-induced heart disease: a review of classification, mechanism and prevention
Heru Wang, Jinlong Wei, Qingshuang Zheng, Lingbin Meng, Ying Xin, Xia Yin, Xin Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2128-2138. doi:10.7150/ijbs.35460
[Abstract] [Full text] [PDF]