Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 15 (9); 2019

Research Papers

toc.jpg

Combined Aberrant Expression of NDRG2 and LDHA Predicts Hepatocellular Carcinoma Prognosis and Mediates the Anti-tumor Effect of Gemcitabine
Yan Guo, Xi'an Li, Xiang Sun, Jiancai Wang, Xu Yang, Xin Zhou, Xinping Liu, Wenchao Liu, Jianlin Yuan, Libo Yao, Xia Li, Lan Shen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1771-1786. doi:10.7150/ijbs.35094
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

SWPepNovo: An Efficient De Novo Peptide Sequencing Tool for Large-scale MS/MS Spectra Analysis
Chuang Li, Kenli Li, Keqin Li, Xianghui Xie, Feng Lin
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1787-1801. doi:10.7150/ijbs.32142
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

CHL1 suppresses tumor growth and metastasis in nasopharyngeal carcinoma by repressing PI3K/AKT signaling pathway via interaction with Integrin β1 and Merlin
Juan Chen, Chen Jiang, Li Fu, Cai-Lei Zhu, Yan-Qun Xiang, Ling-Xi Jiang, Qian Chen, Wai Man Liu, Jin-Na Chen, Li-Yi Zhang, Ming Liu, Chao Chen, Hong Tang, Bo Wang, Sai Wah Tsao, Dora Lai-Wan Kwong, Xin-Yuan Guan
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1802-1815. doi:10.7150/ijbs.34785
[Abstract] [Full text] [PDF]