Deacetylation Of Glutaminase By HDAC4 Contributes To Lung Cancer Tumorigenesis
Tao Wang, Zhuo Lu, Tianyu Han, Yanan Wang, Mingxi Gan, Jian-Bin Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; doi:10.7150/ijbs.69882; accepted
[Author manuscript]

Spheroid Formation Enhances the Regenerative Capacity of Nucleus Pulposus Cells via Regulating ECM-Receptor Interactions
Yiyang Wang, Haoming Wang, Yunyun Zhuo, Yanzhu Hu, Xiaoxiao Li, Yanqin Xu, Biemin Sun, Min Liu, Luetao Zou, Liehua Liu, Lei Luo, Chen Zhao, Pei Li, Qiang Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2022; doi:10.7150/ijbs.70903; in press
[Author manuscript]

Repurposing Oxiconazole Against Colorectal Cancer via PRDX2-mediated Autophagy Arrest
Jinyu Shi, Jing Zuo, Li Zhou, Liyuan Peng, Na Xie, Edouard Nice, Cen Jiang and Canhua Huang
Int. J. Biol. Sci. 2022; doi:10.7150/ijbs.70679; in press
[Author manuscript]

Establishment and Validation of an Interferon-Stimulated Genes (ISGs) Prognostic Signature in Pan-cancer Patients: A Multicenter, Real-world Study
Zheng Zhou, Yujia Zheng, Shaobo Mo, Shuofeng Li, Xinlei Zheng, Ran Wei, Tao Fan, Tianli Chen, Chu Xiao, Chunxiang Li, Jie He
Int. J. Biol. Sci. 2022; doi:10.7150/ijbs.71385; in press
[Author manuscript]

VEGF/VEGFR-Targeted Therapy and Immunotherapy in Non-small Cell Lung Cancer: Targeting the Tumor Microenvironment
Yueshui Zhao, Sipeng Guo, Jian Deng, Jing Shen, Fukuan Du, Xu Wu, Yu Chen, Mingxing Li, Meijuan Chen, Xiaobing Li, Wanping Li, Li Gu, Yuhong Sun, Qinglian Wen, Jing Li, Zhangang Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2022; doi:10.7150/ijbs.70958; accepted
[Author manuscript]

Neutrophil extracellular traps mediate m6A modification and regulates sepsis-associated acute lung injury by activating ferroptosis in alveolar epithelial cells
Hao Zhang, Jinlong Liu,Yilu Zhou,Mengdi Qu,Yanghanzhao Wang,Kefang Guo,Ruling Shen,Zhirong Sun, Juan P. Cata,Wankun Chen, Changhong Miao
Int. J. Biol. Sci. 2022; doi:10.7150/ijbs.69141; in press
[Author manuscript]

The Role of DACT Family Members in Tumorigenesis and Tumor Progression
Yu Zeng, Jiqin Zhang, Jianhe Yue, Guoqiang Han, Weijia Liu, Yan Zha, Jian Liu, Ying Tan
Int. J. Biol. Sci. 2022; doi:10.7150/ijbs.70784; accepted
[Author manuscript]

Cross-variant protection against SARS-CoV-2 infection in hamsters immunized with monovalent and bivalent inactivated vaccines
Zi-Wei Ye, Yilan Fan, Kaiming Tang, Chon Phin Ong, Cuiting Luo, Hon-Lam Chung, Tsun-Lam Leong, Ronghui Liang, Wai-Yin Lui, Runhong Zhou, Yun Cheng, Lu Lu, Pak-Hin Hinson Cheung, Jasper Fuk-Woo Chan, Zhiwei Chen, Kwok-Yung Yuen, Shuofeng Yuan, Kelvin Kai-Wang To, Dong-Yan Jin
Int. J. Biol. Sci. 2022; doi:10.7150/ijbs.72109; accepted
[Author manuscript]