Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance publication (bottom of the page), click Submit/replace.


Glucocorticoids improve severe or critical COVID-19 by activating ACE2 and reducing IL-6 levels
Zhen Xiang, Jialin Liu, Dake Shi, Wei Chen, Jun Li, Ranlin Yan, Yufang Bi, Weiguo Hu, Zhenggang Zhu, Yingyan Yu, Zhitao Yang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.47652; accepted
[Author manuscript]

The gut-liver axis in immune remodeling: new insight into liver diseases
Xinyu Yang, Di Lu, Jianyong Zhuo, Zuyuan Lin, Modan Yang, Xiao Xu
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.46405; in press
[Author manuscript]

Kupffer cells in non-alcoholic fatty liver disease: friend or foe?
Jiajia Chen, Xiaoyi Deng, Yongjian Liu, Qiuhua Tan, Guidong Huang, Qishi Che, Jiao Guo and Zhengquan Su
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.47143; in press
[Author manuscript]

KLF6 acetylation promotes sublytic C5b-9-induced production of MCP-1 and RANTES in experimental mesangial proliferative glomerulonephritis
Tianyi Yu, Yajuan Gong, Yu Liu, Lu Xia, Chenhui Zhao, Longfei Liu, Mengxiao Xie, Zhijiao Wu, Dan Zhao, Wen Qiu, Yingwei Wang, Jing Zhang, and Mingde Ji
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.46573; in press
[Author manuscript]

LEF1/Id3/HRAS axis promotes the tumorigenesis and progression of esophageal squamous cell carcinoma
Xinyu Wang, Yue Zhao, Xiang Fei, Qijue Lu, Chaojing Lu, Chunguang Li, Hezhong Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.47035; accepted
[Author manuscript]

The Roles of Noncardiomyocytes in Cardiac Remodeling
Dan Yang, Han-Qing Liu, Fang-Yuan Liu, Nan Tang, Zhen Guo, Shu-Qing Ma, Peng An, Ming-Yu Wang, Hai-Ming Wu, Zheng Yang, Di Fan, Qi-Zhu Tang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.47180; accepted
[Author manuscript]

Role of Hippo-YAP1/TAZ pathway and its crosstalk in cardiac biology
Xiaoqing Chen, Wenchang Yuan, Yilang Li, Jiandong Luo, Ning Hou
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.47142; accepted
[Author manuscript]

The role of interleukins in colorectal cancer
Jingjing Li, Ling Huang, Hanzhang Zhao, Yuheng Yan, Jing Lu
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.46651; in press
[Author manuscript]

Downregulated miR-339-5p leads to overexpression of B7-H3 on glioma with tumor progression and invasion
Fengqing Fu, Jiayan Gao, Hanqing Chen, Weipeng Wang, Jing Sun, Xueguang Zhang, Yulun Huang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.46116; accepted
[Author manuscript]

S-Palmitoylation as a Functional Regulator of Proteins Associated with Cisplatin Resistance in Bladder Cancer
Muhammad Shahid, Minhyung Kim, Peng Jin, Bo Zhou, Yang Wang, Wei Yang, Sungyong You, Jayoung Kim, ΒΆ
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.45640; accepted
[Author manuscript]

Bile acids mediated potential functional interaction between FXR and FATP5 in the regulation of lipid metabolism
Anita Kumari, Dharam Pal Pathak, Shailendra Asthana
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.44774; in press
[Author manuscript]

Interleukin 22 in Liver Injury, Inflammation and Cancer
Wu Ye, Min Jie, Ge Chang, Shu Jinping, Tian Di, Yuan yuan, Zhou Dian
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.38925; accepted
[Author manuscript]

Dipeptidyl peptidase-4 deficiency effectively protects the brain and neurological function in rodent after acute hemorrhagic stroke
Hon-Kan Yip, Mel S. Lee, Yi-Chen Li, Pei-Lin Shao, John Y. Chiang, Pei-Hsun Sung, Chien-Hui Yang, Kuan-Hung Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.42677; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.