Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance (bottom of the page), click Add/replace.


Cyclovirobuxine inhibits the progression of clear cell renal cell carcinoma by suppressing the IGFBP3-AKT/STAT3/MAPK-Snail signaling pathway
Yadong Liu, Huiyan Lv, Xingyi Li, Jiannan Liu, Song Chen, Yaodong Chen, Yinshan Jin, Ruihua An, Shiliang Yu, Zhigang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.62114; accepted
[Author manuscript]

Phages and Antibiotics Combined: Two Are Better than One
Xianghui Li, Yuhua He, Zhili Wang, Jiacun Wei, Tongxin Hu, Jiangzhe Si, Guangzhao Tao, Lei Zhang, Abualgasim Elgaili Abdalla, Yanzhang Li and Tieshan Teng
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.60551; accepted
[Author manuscript]

Preclinical and clinical progress for HDAC as a putative target for epigenetic remodeling and functionality of immune cells
Sijia Zhang, Lingjun Zhan, Xue Li, Zhenhong Yang, Yumin Luo, Haiping Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.62001; in press
[Author manuscript]

Thymoquinone Induces Apoptosis via ROS Overproduction and Impaired Autophagic Flux, and Inhibits EMT and Invasion by Activating miR-877-5p/PD-L1 Axis in Human Bladder Carcinoma Cells
Xuejian Zhou, Feifan Wang, Hongshen Wu, Xianwu Chen, Yan Zhang, Juntao Lin, Yueshu Cai, Jiayong Xiang, Ning He, Zhenghui Hu, Xiaodong Jin
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.60401; accepted
[Author manuscript]

Identification and Characterization of Alcohol-related Hepatocellular Carcinoma Prognostic Subtypes Based on an Integrative N6-methyladenosine methylation Model
Yue Zhang, Fanhong Zeng, Min Zeng, Xu Han,Jiajun Zhang,Jun Weng, Yi Gao
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.62168; accepted
[Author manuscript]

NEAT1 as a competing endogenous RNA in tumorigenesis of various cancers: Role, mechanism and therapeutic potential
Kun Li, Tongyue Yao, Yu Zhang, Wen Li, Ziqiang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.62728; in press
[Author manuscript]

Rutin Attenuates Sorafenib-induced Chemoresistance and Autophagy in Hepatocellular Carcinoma by Regulating BANCR/miRNA-590-5P/OLR1 Axis
Meng Zhou, Gan Zhang, Jun Hu, Yanzhi Zhu, Haoming Lan, Xianfeng Shen, Yi Lv, Linsheng Huang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.62471; accepted
[Author manuscript]

Downregulation of miR-23b by transcription factor c-Myc alleviates ischemic brain injury by upregulating Nrf2
Rui Xin, Danhua Qu, Shuang Su, Bin Zhao, Dawei Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.61399; accepted
[Author manuscript]

CDC20 regulates the cell proliferation and radiosensitivity of P53 mutant HCC cells through the Bcl-2/Bax pathway
Shuai Zhao, Yichi Zhang, Xiuqin Lu, Han Ding, Bing Han, Xiaoling Song, Huijie Miao, Xuya Cui, Bing Han, Shiyin Wei, Wangrui Liu, Shuxian Chen, Jian Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.64003; accepted
[Author manuscript]

Multi-omics Analysis of Ferroptosis Regulation Patterns and Characterization of Tumor Microenvironment in Patients with Oral Squamous Cell Carcinoma
Wenchao Gu, Mai Kim, Lei Wang, Zongcheng Yang, Takahito Nakajima, Yoshito Tsushima
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.61441; in press
[Author manuscript]

Berberine improves insulin-induced diabetic retinopathy through exclusively suppressing Akt/mTOR-mediated HIF-1α/VEGF activation in retina endothelial cells
Ning Wang, Cheng Zhang, Yu Xu, Hor-Yue Tan, Haiyong Chen, Yibin Feng
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.62868; in press
[Author manuscript]

Targeting non-coding RNAs in unstable atherosclerotic plaques: Mechanism, regulation, possibilities, and limitations
Xiaoxin Li, Yanyan Yang, Zhibin Wang, Yuanyuan Meng, Xiaoxia Song, Liang Zhao, Lu Zou, Min Li, and Tao Yu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.62506; in press
[Author manuscript]

Latent TGF-β1 protects against diabetic kidney disease via Arkadia/Smad7 signaling
Weifeng Wu, Xiao R. Huang, Yongke You, Liang Xue, Xiao Jing Wang, Xiaoming Meng, Xiang Lin, Jiangang Shen, Xueqing Yu, Hui-Yao Lan, Hai-Yong Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.61647; accepted
[Author manuscript]

The Function and Related Diseases of Protein Crotonylation
Shuo Wang, Guanqun Mu, Bingquan Qiu, Zunbo Yu, Weibin Wang, Jiadong Wang and Yang Yang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.58872; in press
[Author manuscript]

Lipotoxic hepatocytes promote nonalcoholic fatty liver disease progression by delivering microRNA-9-5p and activating macrophages
Hanyun Liu, Qinghui Niu, Ting Wang, Hongjing Dong, Cheng Bian
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.57610; accepted
[Author manuscript]

Cerebral microinfarct is emergency consequence of Alzheimer's disease: a new insight into development of neurodegenerative diseases
Xinjie Lin,Yong Fan,Fan Zhang and Yao Lin
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.55419; accepted
[Author manuscript]

The role of respiratory microbiota in lung cancer
Dan Wang, Jingyi Cheng, Jia Zhang, Fangyu Zhou, Xiao He, Ying Shi, Yongguang Tao
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.51376; accepted
[Author manuscript]

Downregulated miR-339-5p leads to overexpression of B7-H3 on glioma with tumor progression and invasion
Fengqing Fu, Jiayan Gao, Hanqing Chen, Weipeng Wang, Jing Sun, Xueguang Zhang, Yulun Huang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.46116; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been copyedited by the journal and the content may change before final publication.