◂ Last issue Next issue ▸ Archive   

Volume 9 (1); 2013

Research Papers

Identification of MicroRNAs in Helicoverpa armigera and Spodoptera litura Based on Deep Sequencing and Homology Analysis
Xie Ge, Yong Zhang, Jianhao Jiang, Yi Zhong, Xiaonan Yang, Zhiqian Li, Yongping Huang, Anjiang Tan
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(1): 1-15. doi:10.7150/ijbs.5249
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Effects of Visfatin Gene Polymorphism RS4730153 on Exercise-induced Weight Loss of Obese Children and Adolescents of Han Chinese
Aiping Lai, Wenhe Chen, Kelly Helm
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(1): 16-21. doi:10.7150/ijbs.4918
Abstract Full text PDF PubMed PMC


A Simple Method for Predicting Transmembrane Proteins Based on Wavelet Transform
Bin Yu, Yan Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(1): 22-33. doi:10.7150/ijbs.5371
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Specific and Functional Diversity of Endophytic Bacteria from Pine Wood Nematode Bursaphelenchus Xylophilus with Different Virulence
Xiao-Qin Wu, Wei-Min Yuan, Xiao-Jing Tian, Ben Fan, Xin Fang, Jian-Ren Ye, Xiao-Lei Ding
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(1): 34-44. doi:10.7150/ijbs.5071
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Tuning of Alternative Splicing - Switch From Proto-Oncogene to Tumor Suppressor
Aleksandra Shchelkunova, Boris Ermolinsky, Meghan Boyle, Ivan Mendez, Michael Lehker, Karen S. Martirosyan, Alexander V. Kazansky
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(1): 45-54. doi:10.7150/ijbs.5194
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Osteopontin Splice Variants Differentially Exert Clinicopathological Features and Biological Functions in Gastric Cancer
Xiaojian Tang, Jianfang Li, Beiqin Yu, Liping Su, Yingyan Yu, Min Yan, Bingya Liu, Zhenggang Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(1): 55-66. doi:10.7150/ijbs.5280
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Inhibition of Filamin-A Reduces Cancer Metastatic Potential
Xi Jiang, Jingyin Yue, Huimei Lu, Neil Campbell, Qifeng Yang, Shijie Lan, Bruce G. Haffty, Changji Yuan, Zhiyuan Shen
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(1): 67-77. doi:10.7150/ijbs.5577
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Transplantation of D15A-Expressing Glial-Restricted-Precursor-Derived Astrocytes Improves Anatomical and Locomotor Recovery after Spinal Cord Injury
Chunling Fan, Yiyan Zheng, Xiaoxin Cheng, Xiangbei Qi, Ping Bu, Xuegang Luo, Dong H. Kim, Qilin Cao
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(1): 78-93. doi:10.7150/ijbs.5626
Abstract Full text PDF PubMed PMC


AGE-LDL Activates Toll Like Receptor 4 Pathway and Promotes Inflammatory Cytokines Production in Renal Tubular Epithelial Cells
Ao Cheng, Yuanyuan Dong, Fengxin Zhu, Youhua Liu, Fan Fan Hou, Jing Nie
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(1): 94-107. doi:10.7150/ijbs.5246
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Fatty Acid and Transcriptome Profiling of Longissimus Dorsi Muscles between Pig Breeds Differing in Meat Quality
Kaifan Yu, Gang Shu, Fangfang yuan, Xiaotong Zhu, Ping Gao, Songbo Wang, Lina Wang, Qianyun Xi, Shouquan Zhang, Yongliang Zhang, Yan Li, Tongshan Wu, Li Yuan, Qingyan Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(1): 108-118. doi:10.7150/ijbs.5306
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Cell Budding from Normal Appearing Epithelia: A Predictor of Colorectal Cancer Metastasis?
Bin Jiang, Jeffrey Mason, Anahid Jewett, Jun Qian, Yijiang Ding, William CS Cho, Xichen Zhang, Yan-gao Man
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(1): 119-133. doi:10.7150/ijbs.5441
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image