Issue cover v12i11

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 12 (11); 2016

Research Papers

Graphic abstract

Blockage of epithelial to mesenchymal transition and upregulation of let 7b are critically involved in ursolic acid induced apoptosis in malignant mesothelioma cell
Eun Jung Sohn, Gunho Won, Jihyun Lee, Sang Wook Yoon, Ilho Lee, Hee Jeong Kim, Sung-Hoon Kim
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(11): 1279-1288. doi:10.7150/ijbs.13453
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

P-selectin-mediated LOX expression promotes insulinoma growth in Rip1-Tag2 mice by increasing tissue stiffness
Cuiling Qi, Jialin Li, Simei Guo, Mengshi Li, Yuanyuan Li, Jiangchao Li, Qianqian Zhang, Lingyun Zheng, Xiaodong He, Xiaoming Zheng, Yanli He, Lijing Wang, Bo Wei
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(11): 1289-1297. doi:10.7150/ijbs.16405
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Histone Deacetylase Inhibitor Trichostatin a Promotes the Apoptosis of Osteosarcoma Cells through p53 Signaling Pathway Activation
Zhantao Deng, Xiaozhou Liu, Jiewen Jin, Haidong Xu, Qian Gao, Yong Wang, Jianning Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(11): 1298-1308. doi:10.7150/ijbs.16569
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

RNA interference of chitin synthase genes inhibits chitin biosynthesis and affects larval performance in Leptinotarsa decemlineata (Say)
Ji-Feng Shi, Li-Li Mu, Xu Chen, Wen-Chao Guo, Guo-Qing Li
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(11): 1319-1331. doi:10.7150/ijbs.14464
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Ginsenoside Rg1 Protects against Oxidative Stress-induced Neuronal Apoptosis through Myosin IIA-actin Related Cytoskeletal Reorganization
Yan Wang, Qian Liu, Yingqiong Xu, Yuanyuan Zhang, Yanni Lv, Yisha Tan, Nan Jiang, Guosheng Cao, Xiaonan Ma, Jingrong Wang, Zhengyu Cao, Boyang Yu, Junping Kou
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(11): 1341-1356. doi:10.7150/ijbs.15992
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

IL28B SNP rs12979860 is the Critical Predictor for Sustained Viral Response in Chinese Children Aged 1 to 6 Years with Chronic Hepatitis C
Yan-Wei Zhong, Hong-Fei Zhang, Yan-Min Shi, Yong-Li Li, Fang Chu, Zhi-Qiang Xu, Da-Wei Chen, Yu Gan, Fu-Chuan Wang, Mei-Lei Gu, Yi Dong, Shi-Shu Zhu, Ce Shi, Hua-Hao Fan, Xiu-Chang Zhang, Min Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(11): 1357-1362. doi:10.7150/ijbs.16220
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Aloe-emodin suppresses hypoxia-induced retinal angiogenesis via inhibition of HIF-1α/VEGF pathway
Jianming Wu, Xiao Ke, Wei Wang, Hongcheng Zhang, Na Ma, Wei Fu, Manxi Zhao, Xiaoping Gao, Xiaofeng Hao, Zhirong Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(11): 1363-1371. doi:10.7150/ijbs.16334
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Genetic Variant in Flavin-Containing Monooxygenase 3 Alters Lipid Metabolism in Laying Hens in a Diet-Specific Manner
Jing Wang, Cheng Long, Haijun Zhang, Yanan Zhang, Hao Wang, Hongyuan Yue, Xiaocui Wang, Shugeng Wu, Guanghai Qi
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(11): 1382-1393. doi:10.7150/ijbs.16472
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Conserved chemosensory proteins in the proboscis and eyes of Lepidoptera
Jiao Zhu, Immacolata Iovinella, Francesca Romana Dani, Yu-Ling Liu, Ling-Qiao Huang, Yang Liu, Chen-Zhu Wang, Paolo Pelosi, Guirong Wang
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(11): 1394-1404. doi:10.7150/ijbs.16517
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Epstein-Barr virus lytic reactivation regulation and its pathogenic role in carcinogenesis
Hongde Li, Sufang Liu, Jianmin Hu, Xiangjian Luo, Namei Li, Ann M.Bode, Ya Cao
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(11): 1309-1318. doi:10.7150/ijbs.16564
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The Evolving Functions of Autophagy in Ocular Health: A Double-edged Sword
Peiwei Chai, Hongyan Ni, He Zhang, Xianqun Fan
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(11): 1332-1340. doi:10.7150/ijbs.16245
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Insights into the Nanog gene: A propeller for stemness in primitive stem cells
Wei Zhang, Yi Sui, Jun Ni, Tao Yang
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(11): 1372-1381. doi:10.7150/ijbs.16349
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]