Issue cover v12i12

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 12 (12); 2016

Research Papers

Graphic abstract

Distributed Features of Vimentin-Containing Neural Precursor Cells in Olfactory Bulb of SOD1G93A Transgenic Mice: a Study about Resource of Endogenous Neural Stem Cells
Chunyan Tang, Lei Zhu, Weiming Gan, Huiting Liang, Jiao Li, Jie Zhang, Xiong Zhang, Yi Lu, Renshi Xu
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(12): 1405-1414. doi:10.7150/ijbs.16696
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Catalpol Protects Pre-Myelinating Oligodendrocytes against Ischemia-induced Oxidative Injury through ERK1/2 Signaling Pathway
Qiyan Cai, Teng Ma, Chengren Li, Yanping Tian, Hongli Li
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(12): 1415-1426. doi:10.7150/ijbs.16823
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

MiR-99a and MiR-491 Regulate Cisplatin Resistance in Human Gastric Cancer Cells by Targeting CAPNS1
Yajie Zhang, Wenxia Xu, Pan Ni, Aiping Li, Jianwei Zhou, Shan Xu
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(12): 1437-1447. doi:10.7150/ijbs.16529
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Pathological Characterization Of IFNAR(-/-) Mice Infected With Bluetongue Virus Serotype 4
Alejandro Marín-López, Roberto Bermúdez, Eva Calvo-Pinilla, Sandra Moreno, Alejandro Brun, Javier Ortego
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(12): 1448-1460. doi:10.7150/ijbs.14967
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Autophagy activation protects shock wave induced renal tubular epithelial cell apoptosis may through modulation of Akt/ GSK-3β pathway
Qingzhi Long, Xiang Li, Hui He, Dalin He
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(12): 1461-1471. doi:10.7150/ijbs.16864
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Exosomes Derived from Human Endothelial Progenitor Cells Accelerate Cutaneous Wound Healing by Promoting Angiogenesis Through Erk1/2 Signaling
Jieyuan Zhang, Chunyuan Chen, Bin Hu, Xin Niu, Xiaolin Liu, Guowei Zhang, Changqing Zhang, Qing Li, Yang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(12): 1472-1487. doi:10.7150/ijbs.15514
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

LIS1 Regulates Osteoclastogenesis through Modulation of M-SCF and RANKL Signaling Pathways and CDC42
Shiqiao Ye, Toshifumi Fujiwara, Jian Zhou, Kottayil I Varughese, Haibo Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(12): 1488-1499. doi:10.7150/ijbs.15583
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The Correlation Between PARP1 and BRCA1 in AR Positive Triple-negative Breast Cancer
Jiayan Luo, Juan Jin, Fang Yang, Zijia Sun, Wenwen Zhang, Yaqin Shi, Jing Xu, Xiaoxiang Guan
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(12): 1500-1510. doi:10.7150/ijbs.16176
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Dose-dependent Effects of Strontium Ranelate on Ovariectomy Rat Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells and Human Umbilical Vein Endothelial Cells
Xiaojing Guo, Silong Wei, Mengmeng Lu, Zhengwei Shao, Jiayu Lu, Lunguo Xia, Kaili Lin, Derong Zou
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(12): 1511-1522. doi:10.7150/ijbs.16499
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Genes involved in angiogenesis and mTOR pathways are frequently mutated in Asian patients with pancreatic neuroendocrine tumors
Wen-Chi Chou, Po-Han Lin, Yi-Chen Yeh, Yi-Ming Shyr, Wen-Liang Fang, Shin-E Wang, Chun-Yu Liu, Peter Mu-Hsin Chang, Ming-Han Chen, Yi-Ping Hung, Chung-Pin Li, Yee Chao, Ming-Huang Chen
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(12): 1523-1532. doi:10.7150/ijbs.16233
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Cyclooxygenase-2 in tumor-associated macrophages promotes metastatic potential of breast cancer cells through Akt pathway
Lu Gan, Zhu Qiu, Jing Huang, Yunhai Li, Hongyan Huang, Tingxiu Xiang, Jingyuan Wan, Tianli Hui, Yong Lin, Hongzhong Li, Guosheng Ren
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(12): 1533-1543. doi:10.7150/ijbs.15943
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Signal transduction mechanism for glucagon-induced leptin gene expression in goldfish liver
Ai-fen Yan, Ting Chen, Shuang Chen, Dong-sheng Tang, Fang Liu, Xiao Jiang, Wen Huang, Chun-hua Ren, Chao-qun Hu
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(12): 1544-1554. doi:10.7150/ijbs.16612
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Anticancer Effects of a New SIRT Inhibitor, MHY2256, against Human Breast Cancer MCF-7 Cells via Regulation of MDM2-p53 Binding
Eun Young Park, Youngwoo Woo, Seong Jin Kim, Do Hyun Kim, Eui Kyung Lee, Umasankar De, Kyeong Seok Kim, Jaewon Lee, Jee H. Jung, Ki-Tae Ha, Wahn Soo Choi, In Su Kim, Byung Mu Lee, Sungpil Yoon, Hyung Ryong Moon, Hyung Sik Kim
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(12): 1555-1567. doi:10.7150/ijbs.13833
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Evaluation of Breast Cancer Stem Cells and Intratumor Stemness Heterogeneity in Triple-negative Breast Cancer as Prognostic Factors
Fang Yang, Lulu Cao, Zijia Sun, Juan Jin, Hehui Fang, Wenwen Zhang, Xiaoxiang Guan
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(12): 1568-1577. doi:10.7150/ijbs.16874
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

Graphic abstract

CRISPR-Cas9: from Genome Editing to Cancer Research
Si Chen, Heng Sun, Kai Miao, Chu-Xia Deng
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(12): 1427-1436. doi:10.7150/ijbs.17421
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]