Issue cover v13i1

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 13 (1); 2017

Research Papers

Graphic abstract

Downregulation of lipin-1 induces insulin resistance by increasing intracellular ceramide accumulation in C2C12 myotubes
Shujuan Huang, Suling Huang, Xi Wang, Qingli Zhang, Jia Liu, Ying Leng
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 1-12. doi:10.7150/ijbs.17149
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

MicroRNA-135a Regulates Apoptosis Induced by Hydrogen Peroxide in Rat Cardiomyoblast Cells
Ning Liu, Yong-Feng Shi, Hong-Ying Diao, Yang-Xue Li, Yan Cui, Xian-Jing Song, Xin Tian, Tian-Yi Li, Bin Liu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 13-21. doi:10.7150/ijbs.16769
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Let-7a Is an Antihypertrophic Regulator in the Heart via Targeting Calmodulin
Xin Zhou, Fei Sun, Shenjian Luo, Wei Zhao, Ti Yang, Guiye Zhang, Ming Gao, Renzhong Lu, You Shu, Wei Mu, Yanan Zhuang, Fengzhi Ding, Chaoqian Xu, Yanjie Lu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 22-31. doi:10.7150/ijbs.16298
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Deformed Skull Morphology Is Caused by the Combined Effects of the Maldevelopment of Calvarias, Cranial Base and Brain in FGFR2-P253R Mice Mimicking Human Apert Syndrome
Fengtao Luo, Yangli Xie, Wei Xu, Junlan Huang, Siru Zhou, Zuqiang Wang, Xiaoqing Luo, Mi Liu, Lin Chen, Xiaolan Du
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 32-45. doi:10.7150/ijbs.16287
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The efficiency analysis of thrombolytic rt-PA combined with intravascular interventional therapy in patients with acute basilar artery occlusion
Zhao Xianxian, Yue Chengsong, Mei Qiang, Wei Fei, Shen Lin, Ding Huiyan, Gong Zili
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 57-64. doi:10.7150/ijbs.16029
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Forsythoside A exerts antipyretic effect on yeast-induced pyrexia mice via inhibiting transient receptor potential vanilloid 1 function
Cuiling Liu, Hongchang Su, Hongye Wan, Qingxia Qin, Xuan Wu, Xiangying Kong, Na Lin
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 65-75. doi:10.7150/ijbs.18045
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Inhibition of miRNA-210 reverses nicotine-induced brain hypoxic-ischemic injury in neonatal rats
Lei Wang, Jun Ke, Yong Li, Qinyi Ma, Chiranjib Dasgupta, Xiaohui Huang, Lubo Zhang, DaLiao Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 76-84. doi:10.7150/ijbs.17278
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Metadata Analysis of Phanerochaete chrysosporium Gene Expression Data Identified Common CAZymes Encoding Gene Expression Profiles Involved in Cellulose and Hemicellulose Degradation
Ayyappa Kumar Sista Kameshwar, Wensheng Qin
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 85-99. doi:10.7150/ijbs.17390
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The Effect of Estradiol on the Growth Plate Chondrocytes of Limb and Spine from Postnatal Mice in vitro: The Role of Estrogen-Receptor and Estradiol Concentration
Sheng Shi, Shuang Zheng, Xin-Feng Li, Zu-De Liu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 100-109. doi:10.7150/ijbs.17696
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Involvement of Rictor/mTORC2 in cardiomyocyte differentiation of mouse embryonic stem cells in vitro
Bei Zheng, Jiadan Wang, Leilei Tang, Chao Tan, Zhe Zhao, Yi Xiao, Renshan Ge, Danyan Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 110-121. doi:10.7150/ijbs.16312
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

miR-15a-3p and miR-16-1-3p Negatively Regulate Twist1 to Repress Gastric Cancer Cell Invasion and Metastasis
Tao Wang, Jingjing Hou, Zengpeng Li, Zihan Zheng, Jie Wei, Dan Song, Tao Hu, Qiao Wu, James Y. Yang, Jian-chun Cai
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 122-134. doi:10.7150/ijbs.14770
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

Graphic abstract

The Protective Effect of Alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Activation on Critical Illness and Its Mechanism
Chao REN, Ya-lin TONG, Jun-cong LI, Zhong-qiu LU, Yong-ming YAO
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 46-56. doi:10.7150/ijbs.16404
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]