Issue cover v13i4

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (4); 2017

Research Papers

Graphic abstract

MiR-696 Regulates C2C12 Cell Proliferation and Differentiation by Targeting CNTFRα
Han Wang, Lei Shi, Tingting Liang, BinBin Wang, WangJun Wu, Guosheng Su, Julong Wei, Pinghua Li, Ruihua Huang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(4): 413-425. doi:10.7150/ijbs.17508
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Estradiol Suppresses TLR4-triggered Apoptosis of Decidual Stromal Cells and Drives an Anti-inflammatory TH2 Shift by Activating SGK1
Yiyun Lou, Minhao Hu, Qijing Wang, Mu Yuan, Ning Wang, Fang Le, Lejun Li, Shisi Huang, Liya Wang, Xiangrong Xu, Fan Jin
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(4): 434-448. doi:10.7150/ijbs.18278
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Characterization of Cytosine Methylation and the DNA Methyltransferases of Toxoplasma gondii
Haixia Wei, Shichen Jiang, Longfei Chen, Cheng He, Shuizhen Wu, Hongjuan Peng
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(4): 458-470. doi:10.7150/ijbs.18644
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dipalmitoylphosphatidic acid inhibits tumor growth in triple-negative breast cancer
Qian-Qian Zhang, Jian Chen, Da-Lei Zhou, You-Fa Duan, Cui-Ling Qi, Jiang-Chao Li, Xiao-Dong He, Min Zhang, Yong-Xia Yang, Lijing Wang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(4): 471-479. doi:10.7150/ijbs.16290
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ethyl acetate fraction of Huogu formula inhibits adipogenic differentiation of bone marrow stromal cells via the BMP and Wnt signaling pathways
Xiangying Kong, Xiaomin Li, Cun Zhang, Liuluan Zhu, Chunfang Liu, Qingxia Qin, Cuiling Liu, Qianqian Wang, Jia Zhu, Xuan Wu, Hongye Wan, Weiheng Chen, Na Lin
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(4): 480-491. doi:10.7150/ijbs.18430
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deguelin Attenuates Allergic Airway Inflammation via Inhibition of NF-κb Pathway in Mice
Zhang Bao, Pei Zhang, Yinan Yao, Guohua Lu, Zhongkai Tong, Bing Yan, Lingfang Tu, Guangdie Yang, Jianying Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(4): 492-504. doi:10.7150/ijbs.17238
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting HSP90-HDAC6 Regulating Network Implicates Precision Treatment of Breast Cancer
Shiyi Yu, Xiuxiu Cai, Chenxi Wu, Yan Liu, Jun Zhang, Xue Gong, Xin Wang, Xiaoli Wu, Tao Zhu, Lin Mo, Jun Gu, Zhenghong Yu, Jinfei Chen, Jean Paul Thiery, Renjie Chai, Liming Chen
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(4): 505-517. doi:10.7150/ijbs.18834
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cold Inducible RNA Binding Protein Is Involved in Chronic Hypoxia Induced Neuron Apoptosis by Down-Regulating HIF-1α Expression and Regulated By microRNA-23a
Xiaoming Chen, Xinqin Liu, Bin Li, Qian Zhang, Jiye Wang, Wenbin Zhang, Wenjing Luo, Jingyuan Chen
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(4): 518-531. doi:10.7150/ijbs.17800
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Photoacoustic-Based Multimodal Nanoprobes: from Constructing to Biological Applications
Duyang Gao, Zhen Yuan
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(4): 401-412. doi:10.7150/ijbs.18750
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of Epigenetics in Uveal Melanoma
Yongyun Li, Renbing Jia, Shengfang Ge
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(4): 426-433. doi:10.7150/ijbs.18331
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of germ cell loss during primordial follicle assembly: a review of current advances
Yuan-Chao Sun, Xiao-Feng Sun, Paul W. Dyce, Wei Shen, Hong Chen
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(4): 449-457. doi:10.7150/ijbs.18836
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image