Issue cover v13i5

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 13 (5); 2017

Research Papers

toc.jpg

Increased expression of thyroid hormone responsive protein (THRSP) is the result but not the cause of higher intramuscular fat content in cattle
Lisa Schering, Elke Albrecht, Katrin Komolka, Christa Kühn, Steffen Maak
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(5): 532-544. doi:10.7150/ijbs.18775
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

DNA Methylation Mediated Down-Regulation of miR-370 Regulates Cell Growth through Activation of the Wnt/β-Catenin Signaling Pathway in Human Osteosarcoma Cells
Wentao Zhang, Ning Duan, Qian Zhang, Tao Song, Zhong Li, Caiguo Zhang, Xun Chen, Kunzheng Wang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(5): 561-573. doi:10.7150/ijbs.19032
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Aldehyde Dehydrogenases 1A2 Expression and Distribution are Potentially Associated with Neuron Death in Spinal Cord of Tg(SOD1*G93A)1Gur Mice
Huiting Liang, Chengsi Wu, Youqing Deng, Lei Zhu, Jie Zhang, Weiming Gan, Chunyan Tang, Renshi Xu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(5): 574-587. doi:10.7150/ijbs.19150
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Recapitulating and Correcting Marfan Syndrome in a Cellular Model
Jung Woo Park, Li Yan, Chris Stoddard, Xiaofang Wang, Zhichao Yue, Leann Crandall, Tiwanna Robinson, Yuxiao Chang, Kyle Denton, Enqin Li, Bin Jiang, Zhenwu Zhang, Kristen Martins-Taylor, Siu-Pok Yee, Hong Nie, Feng Gu, Wei Si, Ting Xie, Lixia Yue, Ren-He Xu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(5): 588-603. doi:10.7150/ijbs.19517
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

SDF-1 in Mammary Fibroblasts of Bovine with Mastitis Induces EMT and Inflammatory Response of Epithelial Cells
Guiliang He, Mengru Ma, Wei Yang, Hao Wang, Yong Zhang, Ming-Qing Gao
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(5): 604-614. doi:10.7150/ijbs.19591
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

The Myosin II Inhibitor, Blebbistatin, Ameliorates FeCl3-induced Arterial Thrombosis via the GSK3β-NF-κB Pathway
Yuanyuan Zhang, Long Li, Yazheng Zhao, Han Han, Yang Hu, Di Liang, Boyang Yu, Junping Kou
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(5): 630-639. doi:10.7150/ijbs.18485
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Dual Delivery of NGF and bFGF Coacervater Ameliorates Diabetic Peripheral Neuropathy via Inhibiting Schwann Cells Apoptosis
Rui Li, Jianfeng Ma, Yanqing Wu, Matthew Nangle, Shuang Zou, Yiyang Li, Jiayu Yin, Yingzheng Zhao, Helin Xu, Hongyu Zhang, Xiaokun Li, Qing song Ye, Jian Wang, Jian Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(5): 640-651. doi:10.7150/ijbs.18636
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Ezh2 Acts as a Tumor Suppressor in Kras-driven Lung Adenocarcinoma
Yanxiao Wang, Ning Hou, Xuan Cheng, Jishuai Zhang, Xiaohong Tan, Chong Zhang, Yuling Tang, Yan Teng, Xiao Yang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(5): 652-659. doi:10.7150/ijbs.19108
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Andrographolide Inhibits Angiogenesis by Inhibiting the Mir-21-5p/TIMP3 Signaling Pathway
Jianwei Dai, Yuyin Lin, Youfa Duan, Zixuan Li, Dalei Zhou, Wensheng Chen, Lijing Wang, Qian-Qian Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(5): 660-668. doi:10.7150/ijbs.19194
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

PPARD is an Inhibitor of Cartilage Growth in External Ears
Zhen Zhang, Yanyu Duan, Zhongping Wu, Hui Zhang, Jun Ren, Lusheng Huang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(5): 669-681. doi:10.7150/ijbs.19714
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

toc.jpg

Multifaceted Regulation of Gene Expression by the Apoptosis- and Splicing-Associated Protein Complex and Its Components
Bhagyashree Deka, Kusum Kumari Singh
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(5): 545-560. doi:10.7150/ijbs.18649
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Complex Relationship between Obesity and the Fat Mass and Obesity Locus
Qingyun Yang, Tiancun Xiao, Jiao Guo, Zhengquan Su
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(5): 615-629. doi:10.7150/ijbs.17051
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]