Issue cover v14i9

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 14 (9); 2018

Research Papers

Graphic abstract

An Inhibitor of Casein Kinase 1ε/δ (PF670462) Prevents the Deterioration of Dextran Sodium Sulfate-induced Ulcerative Colitis Caused by UVB Eye Irradiation
Keiichi Hiramoto, Yurika Yamate, Emiko Kasahara, Eisuke F Sato
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(9): 992-999. doi:10.7150/ijbs.24558
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mesenchymal Stem Cells Promote Tumor Progression via Inducing Stroma Remodeling on Rabbit VX2 Bladder Tumor Model
Jun Chen, Lin Ma, Nianzhao Zhang, Yaofeng Zhu, Keqin Zhang, Zhishun Xu, Qian Wang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(9): 1012-1021. doi:10.7150/ijbs.25200
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Overexpression of Toll-like Receptor 4-linked Mitogen-activated Protein Kinase Signaling Contributes to Internalization of Escherichia coli in Sheep
Sutian Wang, Yang Cao, Shoulong Deng, Xiaojing Jiang, Jiahao Wang, Xiaosheng Zhang, Jinlong Zhang, Guoshi Liu, Zhengxing Lian
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(9): 1022-1032. doi:10.7150/ijbs.25275
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Kupffer-derived matrix metalloproteinase-9 contributes to liver fibrosis resolution
Min Feng, Jie Ding, Min Wang, Jie Zhang, Xinhua Zhu, Wenxian Guan
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(9): 1033-1040. doi:10.7150/ijbs.25589
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Aberrant Levels of Cystatin C in Amyotrophic Lateral Sclerosis: a Systematic Review and Meta Analysis
Yu Zhu, Mi Yang, Fangjun Li, Menghua Li, Zhenzhen Xu, Fang Yang, Yue Liu, Wenzhi Chen, Yougen Zhang, Renshi Xu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(9): 1041-1053. doi:10.7150/ijbs.25711
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CCL2-SQSTM1 positive feedback loop suppresses autophagy to promote chemoresistance in gastric cancer
Wenxia Xu, Qi Wei, Mengjiao Han, Bingluo Zhou, Hanying Wang, Jianbing Zhang, Qiang Wang, Jie Sun, Lifeng Feng, Shouyu Wang, Yang Ye, Xian Wang, Jianwei Zhou, Hongchuan Jin
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(9): 1054-1066. doi:10.7150/ijbs.25349
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

WDR1 Promotes Cell Growth and Migration and Contributes to Malignant Phenotypes of Non-small Cell Lung Cancer through ADF/cofilin-mediated Actin Dynamics
Baiyin Yuan, Ruirui Zhang, Jisheng Hu, Zhongying Liu, Chao Yang, Tongcun Zhang, Chenxi Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(9): 1067-1080. doi:10.7150/ijbs.23845
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Phosphorylation of SMC1A promotes hepatocellular carcinoma cell proliferation and migration
Ying Zhang, Fei Yi, Liang Wang, Zhuo Wang, Naijin Zhang, Zhijun Wang, Ziwei Li, Xiaoyu Song, Shi Wei, Liu Cao
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(9): 1081-1089. doi:10.7150/ijbs.24692
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Zika Virus Envelope Protein induces G2/M Cell Cycle Arrest and Apoptosis via an Intrinsic Cell Death Signaling Pathway in Neuroendocrine PC12 Cells
Jun Liu, Qingqing Li, Xiaoxin Li, Zhenzhen Qiu, Andrew Li, Wenhan Liang, Huangyao Chen, Xiangsheng Cai, Xinglu Chen, Xinyue Duan, Jingjing Li, Wangsheng Wu, Mingyu Xu, Yingying Mao, Huiying Chen, Jinlong Li, Weiwang Gu, Hongwei Li
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(9): 1099-1108. doi:10.7150/ijbs.26400
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Apoptosis Induction by Iron Radiation via Inhibition of Autophagy in Trp53+/- Mouse Testes: Is Chronic Restraint-Induced Stress a Modifying Factor?
Hongyan Li, Bing Wang, Hong Zhang, Takanori Katsube, Yi Xie, Lu Gan
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(9): 1109-1121. doi:10.7150/ijbs.22805
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

KDM5B demethylates H3K4 to recruit XRCC1 and promote chemoresistance
Wenxia Xu, Bingluo Zhou, Xiaoya Zhao, Liyuan Zhu, Jinye Xu, Zhinong Jiang, Dingwei Chen, Qi Wei, Mengjiao Han, Lifeng Feng, Shouyu Wang, Xian Wang, Jianwei Zhou, Hongchuan Jin
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(9): 1122-1132. doi:10.7150/ijbs.25881
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An investigation of the distribution and location of mast cells affected by the stiffness of substrates as a mechanical niche
Hong-Wei Yang, Xin-Yue Liu, Zhou-Feng Shen, Wei Yao, Xiao-Bo Gong, Hua-Xiong Huang, Guang-Hong Ding
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(9): 1142-1152. doi:10.7150/ijbs.26738
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The role of FGF21 in type 1 diabetes and its complications
Jian Zhang, Wenya Weng, Kai Wang, Xuemian Lu, Lu Cai, Jian Sun
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(9): 1000-1011. doi:10.7150/ijbs.25026
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Nrf2 Signaling in Retinal Ganglion Cells under Oxidative Stress in Ocular Neurodegenerative Diseases
Xiu-Fen Liu, Dan-Dan Zhou, Tian Xie, Ji-Long Hao, Tayyab Hamid Malik, Cheng-Bo Lu, Jing Qi, Om Prakash Pant, Cheng-Wei Lu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(9): 1090-1098. doi:10.7150/ijbs.25996
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Non-coding RNA-linked epigenetic regulation in cardiac hypertrophy
Yanhan Dong, Sheng Xu, Jing Liu, Murugavel Ponnusamy, Yanfang Zhao, Yanhui Zhang, Qi Wang, Peifeng Li, Kun Wang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(9): 1133-1141. doi:10.7150/ijbs.26215
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image