Issue cover v14i10

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 14 (10); 2018

Research Papers

toc.jpg

Combined Effects of PVT1 and MiR-146a Single Nucleotide Polymorphism on the Lung Function of Smokers with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Sijing Zhou, Yi Liu, Min Li, Peipei Wu, Gengyun Sun, Guanghe Fei, Xuan Xu, Xuexin Zhou, Luqian Zhou, Ran Wang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1153-1162. doi:10.7150/ijbs.25420
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Topical Application of Tat-Rac1 Promotes Cutaneous Wound Healing in Normal and Diabetic Mice
Bin Fan, Tao Wang, Li Bian, Zhe Jian, Dongyan D. Wang, Fulun Li, Fanglong Wu, Tao Bai, Gongyi Zhang, Nik Muller, Barry Holwerda, Gangwen Han, Xiao-Jing Wang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1163-1174. doi:10.7150/ijbs.25920
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Astemizole Inhibits mTOR Signaling and Angiogenesis by Blocking Cholesterol Trafficking
Junfang Lyu, Eun Ju Yang, Sarah A. Head, Nana Ai, Baoyuan Zhang, Changjie Wu, Ruo-Jing Li, Yifan Liu, Harapriya Chakravarty, Shaolin Zhang, Kin Yip Tam, Yongjun Dang, Ho Jeong Kwon, Wei Ge, Jun O. Liu, Joong Sup Shim
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1175-1185. doi:10.7150/ijbs.26011
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Hepatic Ischemic Preconditioning Alleviates Ischemia-Reperfusion Injury by Decreasing TIM4 Expression
Yu Zhang, Qiang Shen, Yuanxing Liu, Hui Chen, Xiaoxiao Zheng, Shangzhi Xie, Haofeng Ji, Shusen Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1186-1195. doi:10.7150/ijbs.24898
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Scalable Generation of Mesenchymal Stem Cells from Human Embryonic Stem Cells in 3D
Li Yan, Bin Jiang, Enqin Li, Xiaoyan Wang, Qinjie Ling, Dejin Zheng, Jung Woo Park, Xin Chen, Edwin Cheung, Xin Du, Yingcui Li, Gregory Cheng, Erxing He, Ren-He Xu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1196-1210. doi:10.7150/ijbs.25023
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Adapted HCV JFH1 variant is capable of accommodating a large foreign gene insert and allows lower level HCV replication and viral production
Qi Wang, Curt Hagedorn, Shuanghu Liu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1211-1220. doi:10.7150/ijbs.27411
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Simultaneously targeting DNA damage repair pathway and mTORC1/2 results in small cell lung cancer growth arrest via ER stress-induced apoptosis
Bin Fang, Aarthi Kannan, Tao Guo, Ling Gao
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1221-1231. doi:10.7150/ijbs.25488
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Alcohol accumulation promotes esophagitis via pyroptosis activation
Fengjiao Wang, Gang Li, Jinfeng Ning, Lantao Chen, Hai Xu, Xianglong Kong, Jianlong Bu, Weiwei Zhao, Zhengtian Li, Xiuyun Wang, Xiaoguang Li, Jianqun Ma
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1245-1255. doi:10.7150/ijbs.24347
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

TIMMDC1 Knockdown Inhibits Growth and Metastasis of Gastric Cancer Cells Through Metabolic Inhibition and AKT/GSK3β/β-Catenin Signaling Pathway
Yuan Liu, Yuyan Huang, Jingjing Zhang, Cao Pei, Jiahui Hu, Jianxin Lyu, Yao Shen
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1256-1267. doi:10.7150/ijbs.27100
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Enhancer RNA - P2RY2e induced by estrogen promotes malignant behaviors of bladder cancer
Mengting Ding, Hengji Zhan, Xinhui Liao, Aolin Li, Yucheng Zhong, Qunjun Gao, Yuchen Liu, Weiren Huang, Zhiming Cai
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1268-1276. doi:10.7150/ijbs.27151
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Fluid Shear Stress Promotes Autophagy in Hepatocellular Carcinoma Cells
Xiaoli Wang, Yingying Zhang, Tang Feng, Guanyue Su, Jia He, Wenbo Gao, Yang Shen, Xiaoheng Liu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1277-1290. doi:10.7150/ijbs.27055
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Combined inhibition of autophagy and Nrf2 signaling augments bortezomib-induced apoptosis by increasing ROS production and ER stress in pancreatic cancer cells
Xu Li, Meng Liang, Jianxin Jiang, Ruizhi He, Min Wang, Xingjun Guo, Ming Shen, Renyi Qin
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1291-1305. doi:10.7150/ijbs.26776
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Preliminary Observation about Alteration of Proteins and Their Potential Functions in Spinal Cord of SOD1 G93A Transgenic Mice
Jie Zhang, Ping Huang, Chengsi Wu, Huiting Liang, Yue Li, Lei Zhu, Yi Lu, Chunyan Tang, Renshi Xu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1306-1320. doi:10.7150/ijbs.26829
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Genome-wide Identification and Characterization of Enhancers Across 10 Human Tissues
Lili Xiong, Ran Kang, Ruofan Ding, Wenyuan Kang, Yiming Zhang, Wenrong Liu, Qingqing Huang, Junhua Meng, Zhiyun Guo
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1321-1332. doi:10.7150/ijbs.26605
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Expression of VEGFR-3 in intrahepatic cholangiocarcinoma correlates with unfavorable prognosis through lymphangiogenesis
Meng Sha, Seogsong Jeong, Xiao-song Chen, Ying Tong, Jie Cao, Han-yong Sun, Lei Xia, Ning Xu, Xin Wang, Long-zhi Han, Zhi-feng Xi, Jian-jun Zhang, Xiao-ni Kong, Qiang Xia
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1333-1342. doi:10.7150/ijbs.26045
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Construction of implantation failure related lncRNA-mRNA network and identification of lncRNA biomarkers for predicting endometrial receptivity
Chun Feng, Jin-Ming Shen, Ping-Ping Lv, Min Jin, Li-Quan Wang, Jin-Peng Rao, Lei Feng
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1361-1377. doi:10.7150/ijbs.25081
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Antrodia cinnamomea Galactomannan Elicits Immuno-stimulatory Activity Through Toll-like Receptor 4
Namal Perera, Feng-Ling Yang, Yueh-Tung Lu, Lan-Hui Li, Kuo-Feng Hua, Shih-Hsiung Wu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1378-1388. doi:10.7150/ijbs.24564
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

A novel FGFR1-binding peptide exhibits anti-tumor effect on lung cancer by inhibiting proliferation and angiogenesis
Qiaoyan Tan, Zuqiang Wang, Quan Wang, Yuanqiang Wang, Zhifeng Huang, Nan Su, Min Jin, Liang Kuang, Huabing Qi, Zhenhong Ni, Can Li, Ying Zhu, Wanling Jiang, Hangang Chen, Chuxia Deng, Xiaolan Du, Yangli Xie, Lin Chen
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1389-1398. doi:10.7150/ijbs.24739
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

toc.jpg

Review of Drug Repositioning Approaches and Resources
Hanqing Xue, Jie Li, Haozhe Xie, Yadong Wang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1232-1244. doi:10.7150/ijbs.24612
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Neutrophil Elastase Inhibitors and Chronic Kidney Disease
Elsa Bronze-da-Rocha, Alice Santos-Silva
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(10): 1343-1360. doi:10.7150/ijbs.26111
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]