Issue cover v15i9

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 15 (9); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Combined Aberrant Expression of NDRG2 and LDHA Predicts Hepatocellular Carcinoma Prognosis and Mediates the Anti-tumor Effect of Gemcitabine
Yan Guo, Xi'an Li, Xiang Sun, Jiancai Wang, Xu Yang, Xin Zhou, Xinping Liu, Wenchao Liu, Jianlin Yuan, Libo Yao, Xia Li, Lan Shen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1771-1786. doi:10.7150/ijbs.35094
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

SWPepNovo: An Efficient De Novo Peptide Sequencing Tool for Large-scale MS/MS Spectra Analysis
Chuang Li, Kenli Li, Keqin Li, Xianghui Xie, Feng Lin
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1787-1801. doi:10.7150/ijbs.32142
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

CHL1 suppresses tumor growth and metastasis in nasopharyngeal carcinoma by repressing PI3K/AKT signaling pathway via interaction with Integrin β1 and Merlin
Juan Chen, Chen Jiang, Li Fu, Cai-Lei Zhu, Yan-Qun Xiang, Ling-Xi Jiang, Qian Chen, Wai Man Liu, Jin-Na Chen, Li-Yi Zhang, Ming Liu, Chao Chen, Hong Tang, Bo Wang, Sai Wah Tsao, Dora Lai-Wan Kwong, Xin-Yuan Guan
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1802-1815. doi:10.7150/ijbs.34785
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Impact of chronically alternating light-dark cycles on circadian clock mediated expression of cancer (glioma)-related genes in the brain
Suliman Khan, Yang Liu, Rabeea Siddique, Ghulam Nabi, Mengzhou Xue, Hongwei Hou
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1816-1834. doi:10.7150/ijbs.35520
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Exosomes derived from Wharton's jelly of human umbilical cord mesenchymal stem cells reduce osteocyte apoptosis in glucocorticoid-induced osteonecrosis of the femoral head in rats via the miR-21-PTEN-AKT signalling pathway
Ming-jie Kuang, Ying Huang, Xi-ge Zhao, Rui Zhang, Jian-xiong Ma, Da-chuan Wang, Xin-long Ma
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1861-1871. doi:10.7150/ijbs.32262
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

DGKζ Plays Crucial Roles in the Proliferation and Tumorigenicity of Human glioblastoma
Xuefeng Gu, Guoqing Wan, Nianhong Chen, Jinhong Li, Bing Chen, Yeling Tang, Wangxian Gu, Cuiting Jin, Jihong Meng, Peng Zhang, Li Liu, Zhifang Yang, Changlian Lu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1872-1881. doi:10.7150/ijbs.35193
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

An Autocrine IL-6/IGF-1R Loop Mediates EMT and Promotes Tumor Growth in Non-small Cell Lung Cancer
Xianan Zheng, Guohua Lu, Yinan Yao, Wei Gu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1882-1891. doi:10.7150/ijbs.31999
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

miR-671-5p Blocks The Progression Of Human Esophageal Squamous Cell Carcinoma By Suppressing FGFR2
Xiaoyan Li, Changjun Nie, Baoqing Tian, Xuan Tan, Wei Han, Jiakang Wang, Yuan Jin, Yadan Li, Xinyuan Guan, An Hong, Xiaojia Chen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1892-1904. doi:10.7150/ijbs.32429
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Melatonin Increases the Sensitivity of Hepatocellular Carcinoma to Sorafenib through the PERK-ATF4-Beclin1 Pathway
Bei Zhou, Qianqian Lu, Jiatao Liu, Lulu Fan, Yu Wang, Wei Wei, Hua Wang, Guoping Sun
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1905-1920. doi:10.7150/ijbs.32550
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A kind of integrated serial algorithms for noise reduction and characteristics expanding in respiratory sound
Fei Meng, Yixuan Wang, Yan Shi, Hongmei Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1921-1932. doi:10.7150/ijbs.33274
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Reactive versus Constitutive: Reconcile the Controversial Results about the Prognostic Value of PD-L1 Expression in cancer
Dapeng Hao, Guangyu Wang, Weiwei Yang, Jinan Gong, Xingmin Li, Mingming Xiao, Lijie He, Li Wang, Xiaobo Li, Lijun Di
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1933-1941. doi:10.7150/ijbs.33297
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

BRD4 Inhibitor AZD5153 Suppresses the Proliferation of Colorectal Cancer Cells and Sensitizes the Anticancer Effect of PARP Inhibitor
Peng Zhang, Ruidong Li, Hua Xiao, Weizhen Liu, Xiangyu Zeng, Genchen Xie, Wenchang Yang, Liang Shi, Yuping Yin, Kaixiong Tao
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1942-1954. doi:10.7150/ijbs.34162
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Microtubule-associated protein 4 phosphorylation regulates epidermal keratinocyte migration and proliferation
Junhui Zhang, Lingfei Li, Qiong Zhang, Wensheng Wang, Dongxia Zhang, Jiezhi Jia, Yanling Lv, Hongping Yuan, Huapei Song, Fei Xiang, Jiongyu Hu, Yuesheng Huang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1962-1976. doi:10.7150/ijbs.35440
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Development and Validation of Tumor-educated Blood Platelets Integrin Alpha 2b (ITGA2B) RNA for Diagnosis and Prognosis of Non-small-cell Lung Cancer through RNA-seq
Shan Xing, Tao Zeng, Ning Xue, Yi He, Yan-zhen Lai, Hui-lan Li, Qi Huang, Shu-lin Chen, Wan-li Liu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1977-1992. doi:10.7150/ijbs.36284
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Deletion of CD163 Exon 7 Confers Resistance to Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Viruses on Pigs
Haitao Wang, Liangcai Shen, Jingyao Chen, Xiaojuan Liu, Tan Tan, Yiqing Hu, Xiaofei Bai, Yuexin Li, Kegong Tian, Ning Li, Xiaoxiang Hu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1993-2005. doi:10.7150/ijbs.34269
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

p53 Mutant p53N236S Induces Neural Tube Defects in Female Embryos
Jinzhi Zhao, Yingbing Tian, Huihui Zhang, Lianhua Qu, Yu Chen, Qing Liu, Ying Luo, Xiaoming Wu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 2006-2015. doi:10.7150/ijbs.31451
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Artemisinin Protects Human Retinal Pigmented Epithelial Cells Against Hydrogen Peroxide-induced Oxidative Damage by Enhancing the Activation of AMP-active Protein Kinase
Shuai Li, Shubhash Chandra chaudhary, Xia Zhao, Uma Gaur, Jiankang Fang, Fengxia Yan, Wenhua Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 2016-2028. doi:10.7150/ijbs.30536
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Immunomodulation of Interleukin-34 and its Potential Significance as a Disease Biomarker and Therapeutic Target
Yun Ge, Man Huang, Yong-ming Yao
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1835-1845. doi:10.7150/ijbs.35070
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Exosomes and pancreatic diseases: status, challenges, and hopes
Xiao-Yu Guo, Fan Xiao, Jie Li, Yi-Nan Zhou, Wang-Jun Zhang, Bei Sun, Gang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1846-1860. doi:10.7150/ijbs.35823
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Krüppel-like Factor 15: A Potential Therapeutic Target For Kidney Disease
Lefeng Wang, Weiqiang Lin, Jianghua Chen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(9): 1955-1961. doi:10.7150/ijbs.34838
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]