Issue cover v15i8

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 15 (8); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Caffeine Inhibits NLRP3 Inflammasome Activation by Suppressing MAPK/NF-κB and A2aR Signaling in LPS-Induced THP-1 Macrophages
Weiming Zhao, Li Ma, Cheng Cai, Xiaohui Gong
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1571-1581. doi:10.7150/ijbs.34211
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dietary glycine decreases both tumor volume and vascularization in a combined colorectal liver metastasis and chemotherapy model
Juste Maneikyte, Augustinas Bausys, Bettina Leber, Angela Horvath, Nicole Feldbacher, Gerald Hoefler, Kestutis Strupas, Philipp Stiegler, Peter Schemmer
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1582-1590. doi:10.7150/ijbs.35513
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-424-5p represses the metastasis and invasion of intrahepatic cholangiocarcinoma by targeting ARK5
Jingbang Wu, Beng Yang, Yanpeng Zhang, Xiaode Feng, Bin He, Haiyang Xie, Lin Zhou, Jian Wu, Shusen Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1591-1599. doi:10.7150/ijbs.34113
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Specifically blocking the fatty acid synthesis to inhibit the malignant phenotype of bladder cancer
Aolin Li, Lin Yao, Yuan Fang, Kang Yang, Wei Jiang, Weiren Huang, Zhiming Cai
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1610-1617. doi:10.7150/ijbs.32518
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tripartite Motif 8 Deficiency Relieves Hepatic Ischaemia/reperfusion Injury via TAK1-dependent Signalling Pathways
Qiu Tao, Wang Tianyu, Zhou Jiangqiao, Chen Zhongbao, Ma Xiaoxiong, Zhang Long, Zou Jilin
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1618-1629. doi:10.7150/ijbs.33323
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Synthetic Light-switchable System based on CRISPR Cas13a Regulates the Expression of LncRNA MALAT1 and Affects the Malignant Phenotype of Bladder Cancer Cells
Fuming Qi, Bo Tan, Fujun Ma, Bo Zhu, Li Zhang, Xiaoyun Liu, Honglei Li, Jinhui Yang, Bo Cheng
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1630-1636. doi:10.7150/ijbs.33772
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PERK/eIF-2α/CHOP Pathway Dependent ROS Generation Mediates Butein-induced Non-small-cell Lung Cancer Apoptosis and G2/M Phase Arrest
Shouyin Di, Chongxi Fan, Zhiqiang Ma, Mingyang Li, Kai Guo, Donghui Han, Xiaofei Li, Deguang Mu, Xiaolong Yan
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1637-1653. doi:10.7150/ijbs.33790
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CD44 3'-Untranslated Region Functions as a Competing Endogenous RNA to Enhance NK Sensitivity of Liver Cancer Stem Cell by Regulating ULBP2 Expression
Jun Weng, Xu Han, Kaiyu Liu, Jiong Yang, Shiruo Wei, Yue Zhang, Fanhong Zeng, Yang Li, Li Shen, Yi Gao
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1664-1675. doi:10.7150/ijbs.35216
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhancement of oxaliplatin-induced colon cancer cell apoptosis by alantolactone, a natural product inducer of ROS
Peihai Cao, Yiqun Xia, Wei He, Tingting Zhang, Lin Hong, Peisen Zheng, Xin Shen, Guang Liang, Ri Cui, Peng Zou
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1676-1684. doi:10.7150/ijbs.35265
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CXXC5 Mediates P. gingivalis-suppressed Cementoblast Functions Partially via MAPK Signaling Network
Li Ma, Xiaoxuan Wang, Huan Liu, Chenxi Jiang, Haiqing Liao, Shihan Xu, Yi Guo, Zhengguo Cao
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1685-1695. doi:10.7150/ijbs.35419
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TLX3 repressed SNAI1-induced epithelial-mesenchymal transition by directly constraining STAT3 phosphorylation and functionally sensitized 5-FU chemotherapy in hepatocellular carcinoma
Cong Wang, Changwei Dou, Yufeng Wang, Zhikui Liu, Lewis Roberts, Xin Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1696-1711. doi:10.7150/ijbs.33844
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Serum microRNA Signature Is Capable of Early Diagnosis for Non-Small Cell Lung Cancer
Xia Yang, Qiuhong Zhang, Ming Zhang, Wenmei Su, Zhuwen Wang, Yali Li, Jie Zhang, David G. Beer, Shuanying Yang, Guoan Chen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1712-1722. doi:10.7150/ijbs.33986
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ilamycin E, a natural product of marine actinomycete, inhibits triple-negative breast cancer partially through ER stress-CHOP-Bcl-2
Wenhui Zhou, Huan Fang, Qiuju Wu, Xinye Wang, Rong Liu, Fubin Li, Ji Xiao, Lin Yuan, Zhongmei Zhou, Junying Ma, Lulu Wang, Weiwei Zhao, Hua You, Jianhua Ju, Jing Feng, Ceshi Chen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1723-1732. doi:10.7150/ijbs.35284
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of super enhancer downregulates the expression of KLF5 in basal-like breast cancers
Chuan-Huizi Chen, Nong Yang, Yongchang Zhang, Jiancheng Ding, Wenjuan Zhang, Rong Liu, Wen Liu, Ceshi Chen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1733-1742. doi:10.7150/ijbs.35138
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Generation of Tβ4 knock-in Cashmere goat using CRISPR/Cas9
Xiaocong Li, Fei Hao, Xiao Hu, Hui Wang, Bai Dai, Xiao Wang, Hao Liang, Ming Cang, Dongjun Liu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1743-1754. doi:10.7150/ijbs.34820
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular Mechanism for Selective Cytotoxicity towards Cancer Cells of Diselenide-Containing Paclitaxel Nanoparticles
Jing Li, Yue Gu, Wei Zhang, Cui-Yu Bao, Cai-Rong Li, Jing-Yi Zhang, Tao Liu, Shuai Li, Jia-Xi Huang, Zhi-Gang Xie, Shu-Cheng Hua, Ying Wan
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1755-1770. doi:10.7150/ijbs.34878
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Curcumol: From Plant Roots to Cancer Roots
Wei Wei, Azhar Rasul, Ayesha Sadiqa, Iqra Sarfraz, Ghulam Hussain, Bushra Nageen, Xintong Liu, Nobumoto Watanabe, Zeliha Selamoglu, Muhammad Ali, Xiaomeng Li, Jiang Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1600-1609. doi:10.7150/ijbs.34716
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Treatment implications of natural compounds targeting lipid metabolism in nonalcoholic fatty liver disease, obesity and cancer
Can Cheng, Songming Zhuo, Bo Zhang, Xu Zhao, Ying Liu, Chaoliang Liao, Jing Quan, Zhenzhen Li, Ann M. Bode, Ya Cao, Xiangjian Luo
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(8): 1654-1663. doi:10.7150/ijbs.33837
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image