Issue cover v19i11

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 19 (11); 2023

Research Papers

Graphic abstract

FOXM1-regulated ZIC2 promotes the malignant phenotype of renal clear cell carcinoma by activating UBE2C/mTOR signaling pathway
Zhengtong Lv, Miao Wang, Huimin Hou, Guyu Tang, Haozhe Xu, Xuan Wang, Yuan Li, Jianye Wang, Ming Liu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3293-3306. doi:10.7150/ijbs.84067
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The AR/miR-221/IGF-1 pathway mediates the pathogenesis of androgenetic alopecia
Kaitao Li, Yang Sun, Shizhao Liu, Yi Zhou, Qian Qu, Gaofeng Wang, Jin Wang, Ruosi Chen, Zhexiang Fan, Bingcheng Liu, Yuning Li, Xiaoyan Mao, Zhiqi Hu, Yong Miao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3307-3323. doi:10.7150/ijbs.80481
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SMURF2 facilitates ubiquitin-mediated degradation of ID2 to attenuate lung cancer cell proliferation
Mingwei Han, Yixiao Guo, Yiming Li, Qingmei Zeng, Wanwan Zhu, Jianli Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3324-3340. doi:10.7150/ijbs.80979
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Keratin 17 covalently binds to alpha-enolase and exacerbates proliferation of keratinocytes in psoriasis
Yixin Luo, Bingyu Pang, Junfeng Hao, Qingyang Li, Pei Qiao, Chen Zhang, Yaxing Bai, Chunying Xiao, Jiaoling Chen, Dalong Zhi, Ying Liu, Erle Dang, Gang Wang, Bing Li
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3395-3411. doi:10.7150/ijbs.83141
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DBF4 Dependent Kinase Inhibition Suppresses Hepatocellular Carcinoma Progression and Potentiates Anti-Programmed Cell Death-1 Therapy
Liang Zhang, Jiawei Hong, Wei Chen, Wei Zhang, Xi Liu, Jiahua Lu, Hong Tang, Zhentao Yang, Ke Zhou, Haiyang Xie, Changku Jia, Donghai Jiang, Shusen Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3412-3427. doi:10.7150/ijbs.80351
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lats2 deficiency protects the heart against myocardial infarction by reducing inflammation and inhibiting mitochondrial fission and STING/p65 signaling
Libao Liu, Shuai Huang, Yingzhen Du, Hao Zhou, Kai Zhang, Jinyuan He
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3428-3440. doi:10.7150/ijbs.84426
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rapamycin and Low-dose IL-2 Mediate an Immunosuppressive Microenvironment to Inhibit Benign Prostatic Hyperplasia
Tianyu Cao, Feng Xie, Youwei Shi, Junhao Xu, Yi Liu, Di Cui, Fang Zhang, Lihui Lin, Weize Li, Yanting Gao, Yuan Ruan, Xiaohai Wang, Yiping Zhu, Bangmin Han, Shujie Xia, Wenhuan Guo, Bin Li, Yifeng Jing
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3441-3455. doi:10.7150/ijbs.85089
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-552-3p Regulates Multiple Fibrotic and Inflammatory genes Concurrently in Hepatic Stellate Cells Improving NASH-associated Phenotypes
Ningning Ma, Aijun Hou, Xiangyu Pan, Fuguang Sun, Xiaoding Xu, Chuwei Yu, Rongtao Lai, Ruimin Huang, Likun Gong, Qing Xie, Jing Chen, Jin Ren
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3456-3471. doi:10.7150/ijbs.80760
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SDC2 Stabilization by USP14 Promotes Gastric Cancer Progression through Co-option of PDK1
Li You, Yi Dou, Yu Zhang, Hongwei Xiao, Hong Lv, Gong-Hong Wei, Dazhi Xu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3483-3498. doi:10.7150/ijbs.84331
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Unraveling Colorectal Cancer and Pan-cancer Immune Heterogeneity and Synthetic Therapy Response Using Cuproptosis and Hypoxia Regulators by Multi-omic Analysis and Experimental Validation
Pei-Cheng Jiang, Jin Fan, Chun-Dong Zhang, Ming-Hua Bai, Quan-Quan Sun, Qian-Ping Chen, Wei Mao, Bu-Fu Tang, Hui-Yin Lan, Yang-Yang Zhou, Ji Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3526-3543. doi:10.7150/ijbs.84781
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MDM2 inhibition is synthetic lethal with PTEN loss in colorectal cancer cells via the p53-dependent mechanism
Guowen Ren, Eun Ju Yang, Shishi Tao, Pui Kei Mou, Yue Pu, Li-Jie Chen, Joong Sup Shim
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3544-3557. doi:10.7150/ijbs.82566
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Purinergic receptor P2Y12 boosts autoimmune hepatitis through hexokinase 2-dependent glycolysis in T cells
Wei Zhuang, Xiucheng Liu, Guangyu Liu, Jie Lv, Hao Qin, Chun Wang, Ling Xie, Kaidireya Saimaier, Sanxing Han, Changjie Shi, Qiuhong Hua, Ru Zhang, Changsheng Du
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3576-3594. doi:10.7150/ijbs.85133
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of CREG1 in megakaryocyte maturation and thrombocytopoiesis
HaiXu Song, Jiayin Li, Chengfei Peng, Dan Liu, Zhu Mei, Zheming Yang, Xiaoxiang Tian, Xiaolin Zhang, Quanmin Jing, Chenghui Yan, Yaling Han
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3614-3627. doi:10.7150/ijbs.78660
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 Facilitates Osteoporosis by Turning on Osteoclastogenesis through Hippo Signaling
Hanwen Li, Sihan Hu, Runze Wu, Hongyou Zhou, Kai Zhang, Ke Li, Wenzheng Lin, Qin Shi, Hao Chen, Shan Lv
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3628-3639. doi:10.7150/ijbs.82933
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

CXCL12-CXCR4/CXCR7 Axis in Cancer: from Mechanisms to Clinical Applications
Yaru Yang, Jiayan Li, Wangrui Lei, Haiying Wang, Yunfeng Ni, Yanqing Liu, Huanle Yan, Yifan Tian, Zheng Wang, Zhi Yang, Shulin Yang, Yang Yang, Qiang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3341-3359. doi:10.7150/ijbs.82317
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Emerging Pharmacotherapeutic Strategies to Overcome Undruggable Proteins in Cancer
Yuqing Lu, Yuewen Yang, Guanghao Zhu, Hairong Zeng, Yiming Fan, Fujia Guo, Dongshu Xu, Boya Wang, Dapeng Chen, Guangbo Ge
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3360-3382. doi:10.7150/ijbs.83026
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interplay Between the Immune and Nervous Cognitive Systems in Homeostasis and in Malaria
Luciana Pereira de Sousa, Pamela Rosa-Gonçalves, Flávia Lima Ribeiro-Gomes, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3383-3394. doi:10.7150/ijbs.82556
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IGF/IGF-1R signal pathway in pain: a promising therapeutic target
Lulin Ma, Wenjing Zhao, Shiqian Huang, Feng Xu, Yafeng Wang, Daling Deng, Tianhao Zhang, Shaofang Shu, Xiangdong Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3472-3482. doi:10.7150/ijbs.84353
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Active Ingredients from Chinese Medicine for Combination Cancer Therapy
Xuan Wang, Jing Li, Ruie Chen, Ting Li, Meiwan Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3499-3525. doi:10.7150/ijbs.77720
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Effects of DNA, RNA, and Protein Methylation on the Regulation of Ferroptosis
Xiancan Wang, Xianghai Kong, Xin Feng, Ding-Sheng Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3558-3575. doi:10.7150/ijbs.85454
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Customized liver organoids as an advanced in vitro modeling and drug discovery platform for non-alcoholic fatty liver diseases
Dong Wook Han, KangHe Xu, Zhe-Long Jin, Yong-Nan Xu, Ying-Hua Li, Lin Wang, Qilong Cao, Kee-Pyo Kim, DongHee Ryu, Kwonho Hong, Nam-Hyung Kim
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(11): 3595-3613. doi:10.7150/ijbs.85145
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image