◂ Last issue Next issue ▸ Archive   

Volume 20 (8); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Coenzyme Q0 inhibited the NLRP3 inflammasome, metastasis/EMT, and Warburg effect by suppressing hypoxia-induced HIF-1α expression in HNSCC cells
Hsin-Ling Yang, Che-Wei Chang, Chithravel Vadivalagan, Sudhir Pandey, Siang-Jyun Chen, Chuan-Chen Lee, Jhih-Hsuan Hseu, You-Cheng Hseu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 2790-2813. doi:10.7150/ijbs.93943
Full text PDF


Graphic abstract

Myeloid cell-expressed MNDA enhances M2 polarization to facilitate the metastasis of hepatocellular carcinoma
Yanru Meng, Mengxin Zhang, Xinli Li, Xinxin Wang, Qian Dong, Hu Zhang, Yuanjun Zhai, Qin Song, Fuchu He, Chunyan Tian, Aihua Sun
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 2814-2832. doi:10.7150/ijbs.91877
Full text PDF


Graphic abstract

Activation of Neurotoxic Astrocytes Due to Mitochondrial Dysfunction Triggered by POLG Mutation
Kristina Xiao Liang, Anbin Chen, Atefeh Kianian, Cecilie Katrin Kristiansen, Tsering Yangzom, Jessica Furriol, Lena Elise Høyland, Mathias Ziegler, Torbjørn Kråkenes, Charalampos Tzoulis, Evandro Fei Fang, Gareth John Sullivan, Laurence A. Bindoff
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 2860-2880. doi:10.7150/ijbs.93445
Full text PDF


Graphic abstract

Nlp-dependent ER-to-Golgi transport
Danna Yeerken, Wenchang Xiao, Jia Li, Yan Wang, Qingnan Wu, Jie Chen, Wei Gong, Mengzhu Lv, Ting Wang, Ying Gong, Rui Liu, Jiawen Fan, Jinting Li, Weimin Zhang, Qimin Zhan
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 2881-2903. doi:10.7150/ijbs.91792
Full text PDF


Graphic abstract

Metallothionein 3 Potentiates Pulmonary Artery Smooth Muscle Cell Proliferation by Promoting Zinc-MTF1-ATG5 Axis-mediated Autophagosome Formation
Tianxin Xiong, Yi Li, Molin Yang, Bo Huo, Xian Guo, Liyuan Liu, Yanxin Huang, Xuehai Zhu, Qinghua Hu, Xiang Wei, Ding-Sheng Jiang, Xin Yi
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 2904-2921. doi:10.7150/ijbs.92992
Full text PDF


Graphic abstract

Sodium chloride promotes macrophage pyroptosis and aggravates rheumatoid arthritis by activating SGK1 through GABA receptors Slc6a12
Xianzheng Zhang, Ziwei Zhang, Yuchen Zhao, Lin Jin, Yu Tai, Yujing Tang, Shuo Geng, Han Zhang, Yufang Zhai, Yining Yang, Pin Pan, Peng He, Shuqi Fang, Chenlong Sun, Yu Chen, Mengqi Zhou, Lianghu Liu, Han Wang, Li Xu, Tianjing Zhang, Jinghan Hua, Hua Wang, Lingling Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 2922-2942. doi:10.7150/ijbs.93242
Full text PDF


Graphic abstract

Endothelial Dickkopf-1 Promotes Smooth Muscle Cell-derived Foam Cell Formation via USP53-mediated Deubiquitination of SR-A During Atherosclerosis
Xiaolin Liu, Tengfei Zheng, Yu Zhang, Yachao Zhao, Fengming Liu, Shen Dai, Meng Zhang, Wencheng Zhang, Cheng Zhang, Mei Zhang, Xiao Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 2943-2964. doi:10.7150/ijbs.91957
Full text PDF


Graphic abstract

CD8 T cells induce the peritubular capillary rarefaction during AKI to CKD transition
Wei Jiang, Tao-Tao Tang, Yi-Lin Zhang, Zuo-Lin Li, Yi Wen, Qin Yang, Yu-Qi Fu, Jing Song, Qiu-Li Wu, Min Wu, Bin Wang, Bi-Cheng Liu, Lin-Li Lv
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 2980-2993. doi:10.7150/ijbs.96812
Full text PDF


Graphic abstract

Annexin A5 Derived from Cell-free Fat Extract Attenuates Osteoarthritis via Macrophage Regulation
Zhuoxuan Jia, Bijun Kang, Yushan Dong, Mingzhe Fan, Wei Li, Wenjie Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 2994-3007. doi:10.7150/ijbs.92802
Full text PDF


Graphic abstract

SETD7 Promotes Cell Proliferation and Migration via Methylation-mediated TAF7 in Clear Cell Renal Cell Carcinoma
Jinyuan Zhang, Baojun Duan, Fang Li, Xintao Jing, Rufeng Li, Shuang Cai, Li Cao, Qiuyu Jiang, Jing Zhou, Jiancheng Zhou, Yannan Qin, Xiaofei Wang, Dongdong Tong, Chen Huang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 3008-3027. doi:10.7150/ijbs.93201
Full text PDF


Graphic abstract

Nanoenabled intracellular zinc bursting for efficacious reversal of gefitinib resistance in lung cancer
Junnan Li, Yehuda G. Assaraf, Weimin Zuo, Ziqi Lin, Ka Weng Leong, Qi Zhao, Lipeng Zhu, Hang Fai Kwok
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 3028-3045. doi:10.7150/ijbs.95929
Full text PDF


Graphic abstract

HDAC Inhibition Sensitize Hepatocellular Carcinoma to Lenvatinib via Suppressing AKT Activation
Shuai Yan, Lu Chen, Hao Zhuang, Hui Yang, Yinmo Yang, Ning Zhang, Rong Liu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 3046-3060. doi:10.7150/ijbs.93375
Full text PDF


Graphic abstract

Acyloxyacyl Hydrolase Protects against Kidney Injury via Inhibition of Tubular CD74-Macrophage Crosstalk
Zhenkai Wu, Bo Deng, Yuqi Shen, Xuezhu Li, Jiaolun Li, Yan Li, Shuai Ma, Yu Pan, Feng Ding
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 3061-3075. doi:10.7150/ijbs.91237
Full text PDF


Graphic abstract

IFNAR(-/-) Mice Constitute a Suitable Animal Model for Epizootic Hemorrhagic Disease Virus Study and Vaccine Evaluation
Luis Jiménez-Cabello, Sergio Utrilla-Trigo, Julio Benavides-Silván, Juan Anguita, Eva Calvo-Pinilla, Javier Ortego
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 3076-3093. doi:10.7150/ijbs.95275
Full text PDF


Graphic abstract

IL-38 Aggravates Atopic Dermatitis via Facilitating Migration of Langerhans cells
Chengcheng Yue, Yawen Hu, Jiadong Yu, Hong Zhou, Pei Zhou, Jing Hu, Xiaoyan Wang, Linna Gu, Ya Li, Yuting Feng, Fanlian Zeng, Fulei Zhao, Guolin Li, Qixiang Zhao, Chen Zhang, Huaping Zheng, Wenling Wu, Xinai Cui, Nongyu Huang, Zhen Wang, Kaijun Cui, Jiong Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 3094-3112. doi:10.7150/ijbs.93843
Full text PDF


Graphic abstract

Particulate matter facilitates amphiregulin-dependent lung cancer proliferation through glutamine metabolism
Ya-Jing Jiang, Trung-Loc Ho, Chia-Chia Chao, Xiu-Yuan He, Po-Chun Chen, Fang-Ju Cheng, Wei-Chien Huang, Chang-Lun Huang, Po-I Liu, Chih-Hsin Tang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 3126-3139. doi:10.7150/ijbs.96210
Full text PDF


Graphic abstract

CYR61 Acts as an Intracellular Microtubule-Associated Protein and Coordinates Mitotic Progression via PLK1-FBW7 Pathway
Kaishun Hu, Limin Xie, Wenjing Wu, Jingyuan Zhang, Yu Li, Jiehua He, Yin Zhang, Daning Lu, H. Phillip Koeffler, Lehang Lin, Dong Yin
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 3140-3155. doi:10.7150/ijbs.93335
Full text PDF


Graphic abstract

CPEB1 Controls NRF2 Proteostasis and Ferroptosis Susceptibility in Pancreatic Cancer
Shuxia Zhang, Jingnan Huang, Zhangzhang Lan, Yanlin Xiao, Youyou Liao, Shiva Basnet, Piying Huang, Yunze Li, Jingyu Yan, Yuling Sheng, Wenwen Zhou, Qi Liu, Haoyuan Tan, Yi Tan, Leyong Yuan, Lisheng Wang, Lingyun Dai, Wenyong Zhang, Changzheng Du
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 3156-3172. doi:10.7150/ijbs.95962
Full text PDF


Graphic abstract

Exploring Splicing Modulation as an Innovative Approach to Combat Pancreatic Cancer: SF3B1 Emerges as a Prognostic Indicator and Therapeutic Target
Rocco Sciarrillo, Francesca Terrana, Annalisa Comandatore, I Gede Putu Supadmanaba, Bing Wang, Btissame El Hassouni, Giulia Mantini, Gerrit Jansen, Amir Avan, Daniela Carbone, Patrizia Diana, Godefridus J Peters, Luca Morelli, Jacqueline Cloos, Yehuda G Assaraf, Elisa Giovannetti
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 3173-3184. doi:10.7150/ijbs.92671
Full text PDF


Graphic abstract

m6A RNA methylation drives kidney fibrosis by upregulating β-catenin signaling
Yinyi Long, Dongyan Song, Liuyan Xiao, Yadie Xiang, Dier Li, Xiaoli Sun, Xue Hong, Fan Fan Hou, Haiyan Fu, Youhua Liu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 3185-3200. doi:10.7150/ijbs.96233
Full text PDF


Graphic abstract

Hypoxic tumor-derived exosomal miR-4488 induces macrophage M2 polarization to promote liver metastasis of pancreatic neuroendocrine neoplasm through RTN3/FABP5 mediated fatty acid oxidation
Feiyu Lu, Mujie Ye, Yikai Shen, Yanling Xu, Chunhua Hu, Jinhao Chen, Ping Yu, Bingyan Xue, Danyang Gu, Lin Xu, Lingyi Chen, Yi Ding, Jianan Bai, Ye Tian, Qiyun Tang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 3201-3218. doi:10.7150/ijbs.96831
Full text PDF

Reviews

Graphic abstract

Synthetic Cells and Molecules in Cellular Immunotherapy
Haikun Lin, Chentao Li, Wanying Zhang, Boxiang Wu, Yanan Wang, Shimin Wang, Dongrui Wang, Xia Li, He Huang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 2833-2859. doi:10.7150/ijbs.94346
Full text PDF


Graphic abstract

The PI3K/Akt Pathway and Glucose Metabolism: A Dangerous Liaison in Cancer
Fabrizio Fontana, Gaia Giannitti, Sara Marchesi, Patrizia Limonta
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 3113-3125. doi:10.7150/ijbs.89942
Full text PDF


Graphic abstract

Unlocking the Nexus of Sirtuins: A Comprehensive Review of Their Role in Skeletal Muscle Metabolism, Development, and Disorders
Bahareldin Ali Abdalla Gibril, Xinwei Xiong, Xuewen Chai, Qiao Xu, Jishang Gong, Jiguo Xu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 3219-3235. doi:10.7150/ijbs.96885
Full text PDF


Graphic abstract

Polyphenols as Therapeutics in Respiratory Diseases: Moving from Preclinical Evidence to Potential Clinical Applications
Talha Bin Emran, Taslima Akter Eva, Mehrukh Zehravi, Fahadul Islam, Jishan Khan, Shaik Kareemulla, Uppuluri Varuna Naga Venkata Arjun, Anitha Balakrishnan, Poonam Popatrao Taru, Firzan Nainu, Emil Salim, Safia Obaidur Rab, Mohamed H. Nafady, Polrat Wilairatana, Moon Nyeo Park, Bonglee Kim
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(8): 3236-3256. doi:10.7150/ijbs.93875
Full text PDF

Popup Image