◂ Last issue Next issue ▸ Archive   

Volume 9 (3); 2013

Research Papers

Disruption of Wnt/β-catenin Signaling in Odontoblasts and Cementoblasts Arrests Tooth Root Development in Postnatal Mouse Teeth
Ran Zhang, Guan Yang, Ximei Wu, Jing Xie, Xiao Yang, Tiejun Li
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(3): 228-236. doi:10.7150/ijbs.5476
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Garlic Oil Attenuated Nitrosodiethylamine-Induced Hepatocarcinogenesis by Modulating the Metabolic Activation and Detoxification Enzymes
Cui-Li Zhang, Tao Zeng, Xiu-Lan Zhao, Ke-Qin Xie
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(3): 237-245. doi:10.7150/ijbs.5549
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Assessment of Potential Sublethal Effects of Various Insecticides on Key Biological Traits of The Tobacco Whitefly, Bemisia tabaci
Yuxian He, Jianwei Zhao, Yu Zheng, Qiyong Weng, Antonio Biondi, Nicolas Desneux, Kongming Wu
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(3): 246-255. doi:10.7150/ijbs.5762
Abstract Full text PDF PubMed PMC


ATF4 Promotes β-Catenin Expression and Osteoblastic Differentiation of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells
Shibing Yu, Ke Zhu, Yumei Lai, Zhongfang Zhao, Jie Fan, Hee-Jeong Im, Di Chen, Guozhi Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(3): 256-266. doi:10.7150/ijbs.5898
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Yes-Associated Protein (Yap) Is Required for Early Embryonic Development in Zebrafish (Danio Rerio)
Jingying Hu, Shuna Sun, Qiu Jiang, Shaoyang Sun, Wei Wang, Yonghao Gui, Houyan Song
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(3): 267-278. doi:10.7150/ijbs.4887
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Interleukin-6 Receptor Blockade Selectively Reduces IL-21 Production by CD4 T Cells and IgG4 Autoantibodies in Rheumatoid Arthritis
Gustavo Carbone, Augusta Wilson, Sean A Diehl, Janice Bunn, Sheldon M. Cooper, Mercedes Rincon
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(3): 279-288. doi:10.7150/ijbs.5996
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Association between the C.1161G>A and C.1779C>G Genetic Variants of XRCC1 Gene and Hepatocellular Carcinoma Risk in Chinese Population
Xin Deng, Jian Liang, Majun Jiang, Xiaoxiao Zhou, Hongdan Liu
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(3): 289-294. doi:10.7150/ijbs.5928
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Choline Protects Against Cardiac Hypertrophy Induced by Increased After-load
Yilei Zhao, Chen Wang, Jianwei Wu, Yan Wang, Wenliang Zhu, Yong Zhang, Zhimin Du
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(3): 295-302. doi:10.7150/ijbs.5976
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Development of a miR-26 Companion Diagnostic Test for Adjuvant Interferon-alpha Therapy in Hepatocellular Carcinoma
Junfang Ji, Lei Yu, Zhipeng Yu, Marshonna Forgues, Takahiro Uenishi, Shoji Kubo, Kenichi Wakasa, Jian Zhou, Jia Fan, Zhao-You Tang, Shijun Fu, Hongguang Zhu, Jason Gang Jin, Hui-Chuan Sun, Xin Wei Wang
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(3): 303-312. doi:10.7150/ijbs.6214
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Review

Corpse Management in Social Insects
Qian Sun, Xuguo Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(3): 313-321. doi:10.7150/ijbs.5781
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image