Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 9 (4); 2013

Research Papers

Chloroquine Promotes the Anticancer Effect of TACE in a Rabbit VX2 Liver Tumor Model
Lu Gao, Jian-rui Song, Jian-wei Zhang, Xue Zhao, Qiu-dong Zhao, Kai Sun, Wei-jie Deng, Rong Li, Gang Lv, Hong-yan Cheng, Li-xin Wei
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(4): 322-330. doi:10.7150/ijbs.5925
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Identification, mRNA Expression, and Functional Analysis of Chitin Synthase 1 Gene and Its Two Alternative Splicing Variants in Oriental Fruit Fly, Bactrocera dorsalis
Wen-Jia Yang, Kang-Kang Xu, Lin Cong, Jin-Jun Wang
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(4): 331-342. doi:10.7150/ijbs.6022
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Endosulfan-Induced Biomarkers in Japanese Rice Fish (Oryzias latipes) Analyzed by SELDI-TOF-MS
Sung-Eun Lee, Choi Young-Woong, Hyoung-ho Mo, Jino Son, Kyeonghun Park, Kijong Cho
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(4): 343-349. doi:10.7150/ijbs.5501
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Genomic Profiling Reveals the Potential Role of TCL1A and MDR1 Deficiency in Chemotherapy-Induced Cardiotoxicity
Timothy A. McCaffrey, Constantine Tziros, Jannet Lewis, Richard Katz, Robert Siegel, William Weglicki, Jay Kramer, I. Tong Mak, Ian Toma, Liang Chen, Elizabeth Benas, Alexander Lowitt, Shruti Rao, Linda Witkin, Yi Lian, Yinglei Lai, Zhaoqing Yang, Sidney W. Fu
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(4): 350-360. doi:10.7150/ijbs.6058
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Complete Mitochondrial Genome Sequence Data Provides Genetic Evidence That the Brown Dog Tick Rhipicephalus sanguineus (Acari: Ixodidae) Represents a Species Complex
Guo-Hua Liu, Fen Chen, Yi-Zhou Chen, Hui-Qun Song, Rui-Qing Lin, Dong-Hui Zhou, Xing-Quan Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(4): 361-369. doi:10.7150/ijbs.6081
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Silencing the HaHR3 Gene by Transgenic Plant-mediated RNAi to Disrupt Helicoverpa armigera Development
Yehui Xiong, Hongmei Zeng, Yuliang Zhang, Dawei Xu, Dewen Qiu
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(4): 370-381. doi:10.7150/ijbs.5929
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Dpysl4 Is Involved in Tooth Germ Morphogenesis through Growth Regulation, Polarization and Differentiation of Dental Epithelial Cells
Masato Yasukawa, Kentaro Ishida, Yohei Yuge, Mai Hanaoka, Yoko Minami, Miho Ogawa, Takashi Sasaki, Masahiro Saito, Takashi Tsuji
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(4): 382-390. doi:10.7150/ijbs.5510
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Modulation of Cell Cycle Progression by 5-Azacytidine Is Associated with Early Myogenesis Induction in Murine Myoblasts
Anna Montesano, Livio Luzi, Pamela Senesi, Ileana Terruzzi
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(4): 391-402. doi:10.7150/ijbs.4729
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


A Novel Aurora-A Inhibitor, BPR1K0609S1, Sensitizes Colorectal Tumor cells to 5-Fluorofracil (5-FU) Treatment
Yoshimi Shionome, Wen-Hsing Lin, Hui-Yi Shiao, Hsing-Pang Hsieh, John Tsu-An Hsu, Toru Ouchi
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(4): 403-411. doi:10.7150/ijbs.5806
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


PairMotif+: A Fast and Effective Algorithm for De Novo Motif Discovery in DNA sequences
Qiang Yu, Hongwei Huo, Yipu Zhang, Hongzhi Guo, Haitao Guo
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(4): 412-424. doi:10.7150/ijbs.5786
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


PIG3 Functions in DNA Damage Response through Regulating DNA-PKcs Homeostasis
Bing Li, Zeng-Fu Shang, Jiao-Jiao Yin, Qin-Zhi Xu, Xiao-Dan Liu, Yu Wang, Shi-Meng Zhang, Hua Guan, Ping-Kun Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(4): 425-434. doi:10.7150/ijbs.6068
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]