Issue cover v14i1

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 14 (1); 2018

Research Papers

Graphic abstract

Vital Roles of β-catenin in Trans-differentiation of Chondrocytes to Bone Cells
Yan Jing, Junjun Jing, Ke Wang, Kevin Chan, Stephen E. Harris, Robert J. Hinton, Jian Q. Feng
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(1): 1-9. doi:10.7150/ijbs.23165
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Disruption of Gen1 Causes Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract in Mice
Herui Wang, Chi Zhang, Xiaowen Wang, Yaru Lian, Bin Guo, Miao Han, Xiaoe Zhang, Xiaoting Zhu, Sixian Xu, Zengli Guo, Yunli Bi, Qian Shen, Xiang Wang, Jiaojiao Liu, Yuan Zhuang, Ting Ni, Hong Xu, Xiaohui Wu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(1): 10-20. doi:10.7150/ijbs.22768
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Human Papillomavirus Types 16 and 18 Early-expressed Proteins Differentially Modulate the Cellular Redox State and DNA Damage
Alfredo Cruz-Gregorio, Joaquín Manzo-Merino, María Cecilia Gonzaléz-García, José Pedraza-Chaverri, Omar Noel Medina-Campos, Mahara Valverde, Emilio Rojas, María Alexandra Rodríguez-Sastre, Claudia María García-Cuellar, Marcela Lizano
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(1): 21-35. doi:10.7150/ijbs.21547
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The metabonomics study of P-selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL-1) deficiency inhibiting the progression of atherosclerosis in LDLR-/- mice
Binglin Li, Xin Lu, Jia Wang, Xiaodong He, Quliang Gu, Lijing Wang, Yongxia Yang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(1): 36-46. doi:10.7150/ijbs.23082
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dioscin overcome TKI resistance in EGFR-mutated lung adenocarcinoma cells via down-regulation of tyrosine phosphatase SHP2 expression
Yao-Chen Wang, De-Wei Wu, Tzu-Chin Wu, Lee Wang, Chih-Yi Chen, Huei Lee
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(1): 47-56. doi:10.7150/ijbs.22209
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Angiotensin 1-7 Overexpression Mediated by a Capsid-optimized AAV8 Vector Leads to Significant Growth Inhibition of Hepatocellular Carcinoma In vivo
Yingying Mao, Nana Pei, Xinglu Chen, Huiying Chen, Renhe Yan, Na Bai, Andrew Li, Jinlong Li, Yanling Zhang, Hongyan Du, Baihong Chen, Colin Sumners, Xuejun Wang, Shengqi Wang, Hongwei Li
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(1): 57-68. doi:10.7150/ijbs.22235
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Aryl Hydrocarbon Receptor Activation Modulates Intestinal Epithelial Barrier Function by Maintaining Tight Junction Integrity
Min Yu, Qimeng Wang, Yuanhang Ma, Liangzi Li, Kun Yu, Zhicao Zhang, Guoqing Chen, Xiangsheng Li, Weidong Xiao, Pengyuan Xu, Hua Yang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(1): 69-77. doi:10.7150/ijbs.22259
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fam60al as a novel factor involved in reprogramming of somatic cell nuclear transfer in zebrafish (Danio rerio)
Hongling Hu, Binbin Tao, Ji Chen, Zuoyan Zhu, Wei Hu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(1): 78-86. doi:10.7150/ijbs.22426
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comparison of microRNA Profiles between Bovine Mammary Glands Infected with Staphylococcus aureus and Escherichia coli
Zhuo-Ma Luoreng, Xing-Ping Wang, Chu-Gang Mei, Lin-Sen Zan
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(1): 87-99. doi:10.7150/ijbs.22498
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-21-mediated Metabolic Alteration of Cancer-associated Fibroblasts and Its Effect on Pancreatic Cancer Cell Behavior
Shuo Chen, Xi Chen, Tao Shan, Jiancang Ma, Wanrun Lin, Wei Li, Ya'an Kang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(1): 100-110. doi:10.7150/ijbs.22555
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image