Issue cover v14i13

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 14 (13); 2018

Research Papers

Graphic abstract

Inhibition of AKT suppresses the initiation and progression of BRCA1-associated mammary tumors
Hye Jung Baek, Sun Eui Kim, Jong Kwang Kim, Dong Hoon Shin, Tae Hyun Kim, Kwang Gi Kim, Chu-Xia Deng, Sang Soo Kim
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(13): 1769-1781. doi:10.7150/ijbs.29242
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-186-5p Promotes Apoptosis by Targeting IGF-1 in SH-SY5Y OGD/R Model
Rui Wang, Hongbo Bao, Shihua Zhang, Ruiyan Li, Lijie Chen, Yulan Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(13): 1791-1799. doi:10.7150/ijbs.25352
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic Dynamic Nomogram Integrated with Inflammation-Based Factors for Non-Small Cell Lung Cancer Patients with Chronic Hepatitis B Viral Infection
Shulin Chen, Xiaohui Li, Hui Lv, Xiaoyan Wen, Qiuying Ding, Ning Xue, Hongkai Su, Hao Chen
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(13): 1813-1821. doi:10.7150/ijbs.27260
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prior Knowledge Driven Joint NMF Algorithm for ceRNA Co-Module Identification
Jin Deng, Wei Kong, Shuaiqun Wang, Xiaoyang Mou, Weiming Zeng
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(13): 1822-1833. doi:10.7150/ijbs.27555
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Copper Nanoparticles Show Obvious in vitro and in vivo Reproductive Toxicity via ERK Mediated Signaling Pathway in Female Mice
Cai-Hong Zhang, Ye Wang, Qian-Qian Sun, Lei-Lei Xia, Jing-Jing Hu, Kai Cheng, Xia Wang, Xin-Xin Fu, Hang Gu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(13): 1834-1844. doi:10.7150/ijbs.27640
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The HDAC Inhibitor Quisinostat (JNJ-26481585) Supresses Hepatocellular Carcinoma alone and Synergistically in Combination with Sorafenib by G0/G1 phase arrest and Apoptosis induction
Bin He, Longfei Dai, Xiaoqian Zhang, Diyu Chen, Jingbang Wu, Xiaode Feng, Yanpeng Zhang, Haiyang Xie, Lin Zhou, Jian Wu, Shusen Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(13): 1845-1858. doi:10.7150/ijbs.27661
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Effect of RIF1 on response of non-small-cell lung cancer patients to platinum-based chemotherapy by regulating MYC signaling pathway
Ying Mei, Yong-Bin Liu, Dong-Li Hu, Hong-Hao Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(13): 1859-1872. doi:10.7150/ijbs.27710
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SIRT3 Activation by Dihydromyricetin Suppresses Chondrocytes Degeneration via Maintaining Mitochondrial Homeostasis
Jianle Wang, Ke Wang, Chongan Huang, Dongdong Lin, Yifei Zhou, Yaosen Wu, Naifeng Tian, Pei Fan, Xiangxiang Pan, Daoliang Xu, Jianing Hu, Ying Zhou, Xiangyang Wang, Xiaolei Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(13): 1873-1882. doi:10.7150/ijbs.27746
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PKM2 Inhibitor Shikonin Overcomes the Cisplatin Resistance in Bladder Cancer by Inducing Necroptosis
Yonggang Wang, Fangshi Hao, Yonghao Nan, Licheng Qu, Wanli Na, Chunshu Jia, Xiaoliang Chen
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(13): 1883-1891. doi:10.7150/ijbs.27854
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DJ-1 Deficiency Protects Hepatic Steatosis by Enhancing Fatty Acid Oxidation in Mice
Min Xu, Hailong Wu, Meng Li, Yankai Wen, Chang Yu, Lei Xia, Qiang Xia, Xiaoni Kong
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(13): 1892-1900. doi:10.7150/ijbs.28620
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Generation of Mesenchymal Stem Cells from Human Embryonic Stem Cells in a Complete Serum-free Condition
Enqin Li, Zhenwu Zhang, Bin Jiang, Li Yan, Jung Woo Park, Ren-He Xu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(13): 1901-1909. doi:10.7150/ijbs.25306
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comparison of the Effects of BMSC-derived Schwann Cells and Autologous Schwann Cells on Remyelination Using a Rat Sciatic Nerve Defect Model
Bo Hou, Zhuopeng Ye, Wanqing Ji, Meiqin Cai, Cong Ling, Chuan Chen, Ying Guo
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(13): 1910-1922. doi:10.7150/ijbs.26765
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Saikosaponin A Protects From Pressure Overload-Induced Cardiac Fibrosis via Inhibiting Fibroblast Activation or Endothelial Cell EndMT
Yuan Liu, Lu Gao, Xiaoyan Zhao, Sen Guo, Yuzhou Liu, Ran Li, Cui Liang, Ling Li, Jianzeng Dong, Lina Li, Haibo Yang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(13): 1923-1934. doi:10.7150/ijbs.27022
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Novel CD44-downstream signaling pathways mediating breast tumor invasion
Allal Ouhtit, Balsam Rizeq, Haissam Abou Saleh, MD Mizanur Rahman, Hatem Zayed
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(13): 1782-1790. doi:10.7150/ijbs.23586
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Evaluating the Remote Control of Programmed Cell Death, with or without a Compensatory Cell Proliferation
Xixi Dou, Lichan Chen, Mingjuan Lei, Lucas Zellmer, Qingwen Jia, Peixue Ling, Yan He, Wenxiu Yang, Dezhong Joshua Liao
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(13): 1800-1812. doi:10.7150/ijbs.26962
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image