Issue cover v14i3

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 14 (3); 2018

Research Papers

Graphic abstract

Molecular Networks of Postia placenta Involved in Degradation of Lignocellulosic Biomass Revealed from Metadata Analysis of Open Access Gene Expression Data
Ayyappa Kumar Sista Kameshwar, Wensheng Qin
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(3): 237-252. doi:10.7150/ijbs.22868
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Instillation of particulate matter 2.5 induced acute lung injury and attenuated the injury recovery in ACE2 knockout mice
Chung-I Lin, Chin-Hung Tsai, Yu-Ling Sun, Wen-Yeh Hsieh, Yi-Chang Lin, Cheng-Yi Chen, Chih-Sheng Lin
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(3): 253-265. doi:10.7150/ijbs.23489
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of key genes and pathways in human clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) by co-expression analysis
Lushun Yuan, Guang Zeng, Liang Chen, Gang Wang, Xiaolong Wang, Xinyue Cao, Mengxin Lu, Xuefeng Liu, Guofeng Qian, Yu Xiao, Xinghuan Wang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(3): 266-279. doi:10.7150/ijbs.23574
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Frizzled7 Promotes Epithelial-to-mesenchymal Transition and Stemness Via Activating Canonical Wnt/β-catenin Pathway in Gastric Cancer
Guanman Li, Qiao Su, Haibo Liu, Dong Wang, Wenhui Zhang, Zhenhai Lu, Yu Chen, Xiaohui Huang, Wen Li, Changhua Zhang, Yulong He, Li Fu, Jiong Bi
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(3): 280-293. doi:10.7150/ijbs.23756
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mycotoxin zearalenone exposure impairs genomic stability of swine follicular granulosa cells in vitro
Xue-Lian Liu, Rui-Ying Wu, Xiao-Feng Sun, Shun-Feng Cheng, Rui-Qian Zhang, Tian-Yu Zhang, Xi-Feng Zhang, Yong Zhao, Wei Shen, Lan Li
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(3): 294-305. doi:10.7150/ijbs.23898
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Environmental adaptation of Acanthamoeba castellanii and Entamoeba histolytica at genome level as seen by comparative genomic analysis
Victoria Shabardina, Tabea Kischka, Hanna Kmita, Yutaka Suzuki, Wojciech Makałowski
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(3): 306-320. doi:10.7150/ijbs.23869
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Overexpressed circPVT1, a potential new circular RNA biomarker, contributes to doxorubicin and cisplatin resistance of osteosarcoma cells by regulating ABCB1
Zhu Kun-Peng, Ma Xiao-Long, Zhang Chun-Lin
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(3): 321-330. doi:10.7150/ijbs.24360
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Effect of IL-18 on the Expansion and Phenotype of Human Natural Killer Cells: Application to Cancer Immunotherapy
Hiroaki Senju, Asuka Kumagai, Yoichi Nakamura, Hiroyuki Yamaguchi, Katsumi Nakatomi, Shota Fukami, Kengo Shiraishi, Yuka Harada, Mitsuhiro Nakamura, Haruki Okamura, Yoshimasa Tanaka, Hiroshi Mukae
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(3): 331-340. doi:10.7150/ijbs.22809
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bmi1 Deficient Mice Exhibit Male Infertility
Xiuliang Dai, Qian Zhang, Zhenzhen Yu, Weiwei Sun, Rong Wang, Dengshun Miao
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(3): 358-368. doi:10.7150/ijbs.23325
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Role of Plant Derived Alkaloids and Their Mechanism in Neurodegenerative Disorders
Ghulam Hussain, Azhar Rasul, Haseeb Anwar, Nimra Aziz, Aroona Razzaq, Wei Wei, Muhammad Ali, Jiang Li, Xiaomeng Li
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(3): 341-357. doi:10.7150/ijbs.23247
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image