Issue cover v14i4

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 14 (4); 2018

Research Papers

Graphic abstract

Splicing Factor RBM20 Regulates Transcriptional Network of Titin Associated and Calcium Handling Genes in The Heart
Wei Guo, Chaoqun Zhu, Zhiyong Yin, Qiurong Wang, Mingming Sun, Huojun Cao, Marion L. Greaser
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(4): 369-380. doi:10.7150/ijbs.24117
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Expanding the Oro-Dental and Mutational Spectra of Kabuki Syndrome and Expression of KMT2D and KDM6A in Human Tooth Germs
Thantrira Porntaveetus, Mushriq F Abid, Thanakorn Theerapanon, Chalurmpon Srichomthong, Atsushi Ohazama, Katsushige Kawasaki, Maiko Kawasaki, Kanya Suphapeetiporn, Paul T. Sharpe, Vorasuk Shotelersuk
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(4): 381-389. doi:10.7150/ijbs.23517
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Simvastatin Suppresses Proliferation and Migration in Non-small Cell Lung Cancer via Pyroptosis
Fengjiao Wang, Wei Liu, Jinfeng Ning, Junfeng Wang, Yaoguo Lang, Xiangyuan Jin, Kaibin Zhu, Xiuyun Wang, Xiaoguang Li, Fan Yang, Jianqun Ma, Shidong Xu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(4): 406-417. doi:10.7150/ijbs.23542
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Glaucocalyxin A induces G2/M cell cycle arrest and apoptosis through the PI3K/Akt pathway in human bladder cancer cells
Wenfeng Lin, Jinlin Xie, Naijin Xu, Linglong Huang, Abai Xu, Hulin Li, Chaoming Li, Yubo Gao, Masami Watanabe, Chunxiao Liu, Peng Huang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(4): 418-426. doi:10.7150/ijbs.23602
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Generation of Cashmere Goats Carrying an EDAR Gene Mutant Using CRISPR-Cas9-Mediated Genome Editing
Fei Hao, Wei Yan, Xiaocong Li, Hui Wang, Yingmin Wang, Xiao Hu, Xu Liu, Hao Liang, Dongjun Liu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(4): 427-436. doi:10.7150/ijbs.23890
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CTGF Contributes to the Development of Posterior Capsule Opacification: an in vitro and in vivo study
Bo Ma, Ruihua Jing, Jie Liu, Lan Yang, Jingming Li, Li Qin, Lijun Cui, Cheng Pei
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(4): 437-448. doi:10.7150/ijbs.23946
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Repair of Critical-Sized Mandible Defects in Aged Rat Using Hypoxia Preconditioned BMSCs with Up-regulation of Hif-1α
Jiankang Zhang, Zhuozhuo Feng, Junjun Wei, Yunbo Yu, Jie Luo, Jing Zhou, Yi Li, Xiaohui Zheng, Wei Tang, Lei Liu, Jie Long, Xiaoyu Li, Wei Jing
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(4): 449-460. doi:10.7150/ijbs.24158
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of Functional mimotopes of human Vasorin Ectodomain by Biopanning
Da Li, Tan Zhang, Xiqin Yang, Jie Geng, Shaohua Li, Hongmei Ding, Hui Li, Aixue Huang, Chaonan Wang, Leqiao Sun, Chenjun Bai, Heqiu Zhang, Jie Li, Jie Dong, Ningsheng Shao
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(4): 461-470. doi:10.7150/ijbs.22692
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mesoporous bioactive glass-coated 3D printed borosilicate bioactive glass scaffolds for improving repair of bone defects
Xin Qi, Hui Wang, Yadong Zhang, Libin Pang, Wei Xiao, Weitao Jia, Shichang Zhao, Deping Wang, Wenhai Huang, Qiugen Wang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(4): 471-484. doi:10.7150/ijbs.23872
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

MicroRNAs associated with therapy of non-small cell lung cancer
Junmi Lu, Yuting Zhan, Juan Feng, Jiadi Luo, Songqing Fan
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(4): 390-397. doi:10.7150/ijbs.22243
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor Necrosis Factor-α Induced Protein 8: Pathophysiology, Clinical Significance, and Regulatory Mechanism
Lei Zhang, Ran Liu, Ying-yi Luan, Yong-ming Yao
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(4): 398-405. doi:10.7150/ijbs.23268
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image