Issue cover v15i2

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 15 (2); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Adiponectin Suppresses Human Pancreatic Cancer Growth through Attenuating the β-Catenin Signaling Pathway
Jinghui Jiang, Yingchao Fan, Wei Zhang, Yuling Shen, Tingting Liu, Ming Yao, Jianren Gu, Hong Tu, Yu Gan
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 253-264. doi:10.7150/ijbs.27420
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Icariin Inhibits Endoplasmic Reticulum Stress-induced Neuronal Apoptosis after Spinal Cord Injury through Modulating the PI3K/AKT Signaling Pathway
Haotian Li, Xinran Zhang, Xi Qi, Xu Zhu, Liming Cheng
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 277-286. doi:10.7150/ijbs.30348
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

NFAT5 is Regulated by p53/miR-27a Signal Axis and Promotes Mouse Ovarian Granulosa Cells Proliferation
Hu Tao, Qi Xiong, Ziyun Ji, Feng Zhang, Yang Liu, Mingxin Chen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 287-297. doi:10.7150/ijbs.29273
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Verteporfin blocks Clusterin which is required for survival of gastric cancer stem cell by modulating HSP90 function
Jixian Xiong, Shaoxiang Wang, Tie Chen, Xingsheng Shu, Xianming Mo, Gang Chang, Jia-Jie Chen, Chenyang Li, Hui Luo, Jiing-Dwan Lee
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 312-324. doi:10.7150/ijbs.29135
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Metformin Promotes the Survival of Random-Pattern Skin Flaps by Inducing Autophagy via the AMPK-mTOR-TFEB signaling pathway
Hongqiang Wu, Jian Ding, Shihen Li, Jinti Lin, Renhao Jiang, Chen Lin, Li Dai, Chenglong Xie, Dingsheng Lin, Huazi Xu, Weiyang Gao, Kailiang Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 325-340. doi:10.7150/ijbs.29009
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Exosomal transfer of obesity adipose tissue for decreased miR-141-3p mediate insulin resistance of hepatocytes
Shi-Ying Dang, Yang Leng, Zi-Xian Wang, Xing Xiao, Xin Zhang, Tao Wen, Hui-Zhen Gong, An Hong, Yi Ma
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 351-368. doi:10.7150/ijbs.28522
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

ING4 suppresses hepatocellular carcinoma via a NF-κB/miR-155/FOXO3a signaling axis
Fuliang Qian, Qingqing Hu, Yali Tian, Jie Wu, Dapeng Li, Min Tao, Lei Qin, Bairong Shen, Yufeng Xie
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 369-385. doi:10.7150/ijbs.28422
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Synergistic anti-tumor effects of arsenic trioxide and blue LED irradiation on human osteosarcoma
Chao Feng, Rui Gong, Qiuyan Zheng, Gege Yan, Mingyu He, Hong Lei, Xingda Li, Lai Zhang, Zihang Xu, Shenzhen Liu, Meixi Yu, Tianshuai Ma, Manqi Gao, Djibril Bamba, Elina Idiiatullina, Naufal Zagidullin, Valentin Pavlov, Chaoqian Xu, Ye Yuan, Lei Yang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 386-394. doi:10.7150/ijbs.28356
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

SENP1 Interacts with HIF1α to Regulate Glycolysis of Prostatic Carcinoma Cells
Chunyang Wang, Weiyang Tao, Shaobin Ni, Qiyin Chen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 395-403. doi:10.7150/ijbs.27256
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Melatonin Stimulates STAR Expression and Progesterone Production via Activation of the PI3K/AKT Pathway in Bovine Theca Cells
Xiaomei Wang, Kai Meng, Yuanyuan He, Hengqin Wang, Yong Zhang, Fusheng Quan
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 404-415. doi:10.7150/ijbs.27912
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Small RNA sequencing reveals dynamic microRNA expression of important nutrient metabolism during development of Camellia oleifera fruit
Xiao-Xia Liu, Xiao-Fang Luo, Ke-Xin Luo, Ya-Lin Liu, Ting Pan, Zhi-Zhang Li, Gregory J. Duns, Fu-Lin He, Zuo-Dong Qin
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 416-429. doi:10.7150/ijbs.26884
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Polydatin Increases Radiosensitivity by Inducing Apoptosis of Stem Cells in Colorectal Cancer
Qiu Chen, Ya-Nan Zeng, Ke Zhang, Ying Zhao, Yong-You Wu, Gen Li, Hui-Ying Cheng, Meng Zhang, Feng Lai, Jin-Bing Wang, Feng-Mei Cui
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 430-440. doi:10.7150/ijbs.27050
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Hypoxia-elevated circELP3 contributes to bladder cancer progression and cisplatin resistance
Yinjie Su, Weiping Yang, Ning Jiang, Juanyi Shi, Luping Chen, Guangzheng Zhong, Junming Bi, Wei Dong, Qiong Wang, Chunhui Wang, Tianxin Lin
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 441-452. doi:10.7150/ijbs.26826
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Changes in Chemokines and Chemokine Receptors Expression in a Mouse Model of Alzheimer's Disease
Adrián Jorda, Omar Cauli, Jose M. Santonja, Martin Aldasoro, Constanza Aldasoro, Elena Obrador, Jose Ma Vila, Ma Dolores Mauricio, Antonio Iradi, Sol Guerra-Ojeda, Patricia Marchio, Soraya L. Valles
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 453-463. doi:10.7150/ijbs.26703
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

IL-15 Generates IFN-γ-producing Cells Reciprocally Expressing Lymphoid-Myeloid Markers during Dendritic Cell Differentiation
Kee Woong Kwon, So Jeong Kim, Hongmin Kim, Woo Sik Kim, Soon Myung Kang, Eunsol Choi, Sang-Jun Ha, Joo-Heon Yoon, Sung Jae Shin
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 464-480. doi:10.7150/ijbs.25743
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Generation of Pigs Resistant to Highly Pathogenic-Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus through Gene Editing of CD163
Jingyao Chen, Haitao Wang, Jianhui Bai, Wenjie Liu, Xiaojuan Liu, Dawei Yu, Tao Feng, Zhaolin Sun, Linlin Zhang, Linyuan Ma, Yiqing Hu, Yunlong Zou, Tan Tan, Jie Zhong, Man Hu, Xiaofei Bai, Dengke Pan, Yiming Xing, Yaofeng Zhao, Kegong Tian, Xiaoxiang Hu, Ning Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 481-492. doi:10.7150/ijbs.25862
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

CD9 regulates keratinocyte migration by negatively modulating the sheddase activity of ADAM17
Jie Liu, Guoqin Zhu, Naixin Jia, Weiyi Wang, Yuan Wang, Meifang Yin, Xuping Jiang, Yuesheng Huang, Jiaping Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 493-506. doi:10.7150/ijbs.29404
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Short Research Communication

Graphic abstract

UDP-glucose Dehydrogenase: The First-step Oxidation Is an NAD+-dependent Bimolecular Nucleophilic Substitution Reaction (SN2)
Jun Chen, Yang Yu, Jiaojiao Gao, Shulin Yang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 341-350. doi:10.7150/ijbs.28904
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Role of Nutrition in the Pathogenesis and Prevention of Non-alcoholic Fatty Liver Disease: Recent Updates
Rahim Ullah, Naveed Rauf, Ghulam Nabi, Hamid Ullah, Yi Shen, Yu-Dong Zhou, Junfen Fu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 265-276. doi:10.7150/ijbs.30121
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Signaling Mechanisms Underlying Genetic Pathophysiology of Craniosynostosis
Xiaowei Wu, Yan Gu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(2): 298-311. doi:10.7150/ijbs.29183
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]