Issue cover v16i1

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 16 (1); 2020

Research Papers

Graphic abstract

LncARSR sponges miR-129-5p to promote proliferation and metastasis of bladder cancer cells through increasing SOX4 expression
Chunxian Liao, Zhaolin Long, Xinji Zhang, Jianli Cheng, Fuming Qi, Shihao Wu, Tao Huang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(1): 1-11. doi:10.7150/ijbs.39461
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Andrographolide Protects Against Adverse Cardiac Remodeling After Myocardial Infarction through Enhancing Nrf2 Signaling Pathway
Saiyang Xie, Wei Deng, Jiaojiao Chen, Qing-Qing Wu, Hongjian Li, Juan Wang, Li Wei, Chen Liu, Mingxia Duan, Zhulan Cai, Qingwen Xie, Tongtong Hu, Xiaofeng Zeng, Qizhu Tang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(1): 12-26. doi:10.7150/ijbs.37269
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PM2.5 exposure induces vascular dysfunction via NO generated by iNOS in lung of ApoE-/- mouse
Min-Hui Long, Xiao-Ming Zhu, Qin Wang, Yao Chen, Xiang-Dong Gan, Fei Li, Wen-Liang Fu, Wei-Wei Xing, Dong-Qun Xu, Dong-Gang Xu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(1): 49-60. doi:10.7150/ijbs.36073
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification and characterization of chemical components in the bioactive fractions of Cynomorium coccineum that possess anticancer activity
Xiangmin Li, Mouna Sdiri, Juanjuan Peng, Yizhen Xie, Burton B Yang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(1): 61-73. doi:10.7150/ijbs.38475
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metformin induces cell cycle arrest, apoptosis and autophagy through ROS/JNK signaling pathway in human osteosarcoma
Bo Li, Pingting Zhou, Kehan Xu, Tianrui Chen, Jian Jiao, Haifeng Wei, Xinghai Yang, Wei Xu, Wei Wan, Jianru Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(1): 74-84. doi:10.7150/ijbs.33787
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Up-regulation of RNA Binding Proteins Contributes to Folate Deficiency-Induced Neural Crest Cells Dysfunction
Wenbo Liu, Kang Wang, Xiaoyan Lv, Qian Wang, Xiu Li, Zhigang Yang, Xia Liu, Li Yan, Xin Fu, Ran Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(1): 85-98. doi:10.7150/ijbs.33976
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long non-coding RNA steroid receptor activator promotes the progression of endometrial cancer via Wnt/ β-catenin signaling pathway
Sun-Ae Park, Lee Kyung Kim, Young Tae Kim, Tae-Hwe Heo, Hee Jung Kim
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(1): 99-115. doi:10.7150/ijbs.35643
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gut microbiome associated with APC gene mutation in patients with intestinal adenomatous polyps
Siyuan Liang, Yan Mao, Ming Liao, Yansong Xu, Yingchun Chen, Xiaoliang Huang, Chuangyi Wei, Changtao Wu, Qiuyan Wang, Xiaoyan Pan, Weizhong Tang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(1): 135-146. doi:10.7150/ijbs.37399
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Shikonin induces colorectal carcinoma cells apoptosis and autophagy by targeting galectin-1/JNK signaling axis
Nan Zhang, Fu Peng, Yujia Wang, Li Yang, Fengbo Wu, Xiaoyun Wang, Cui Ye, Bo Han, Gu He
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(1): 147-161. doi:10.7150/ijbs.36955
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Long Non-coding RNA Lnc712 Regulates Breast Cancer Cell Proliferation
Yue Cui, Chunxiao Lu, Zhiming Zhang, Aiqin Mao, Lei Feng, Li Fu, Feng Gu, Xin Ma, Dongxu He
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(1): 162-171. doi:10.7150/ijbs.36429
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Legumain Promotes Gastric Cancer Progression Through Tumor-associated Macrophages In vitro and In vivo
Hongbin Wang, Binghong Chen, Yingying Lin, Yi Zhou, Xiaobo Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(1): 172-180. doi:10.7150/ijbs.36467
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GATA Binding Protein 4 Regulates Tooth Root Dentin Development via FBP1
Yuxin Zhang, Mengru Fang, Zhiwen Yang, Wenhao Qin, Shuyu Guo, Junqing Ma, Wenjing Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(1): 181-193. doi:10.7150/ijbs.36567
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Publication Trends of Research on Sepsis and Host Immune Response during 1999-2019: A 20-year Bibliometric Analysis
Ren-qi Yao, Chao Ren, Jun-nan Wang, Guo-sheng Wu, Xiao-mei Zhu, Zhao-fan Xia, Yong-ming Yao
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(1): 27-37. doi:10.7150/ijbs.37496
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Function of Pre-mRNA Alternative Splicing in Mammal Spermatogenesis
Huibin Song, Ling Wang, Dake Chen, Fenge Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(1): 38-48. doi:10.7150/ijbs.34422
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Current Status of Therapeutic Approaches against Peripheral Nerve Injuries: A Detailed Story from Injury to Recovery
Ghulam Hussain, Jing Wang, Azhar Rasul, Haseeb Anwar, Muhammad Qasim, Shamaila Zafar, Nimra Aziz, Aroona Razzaq, Rashad Hussain, Jose-Luis Gonzalez de Aguilar, Tao Sun
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(1): 116-134. doi:10.7150/ijbs.35653
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image