Issue cover v15i13

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 15 (13); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Protein arginine methyltransferase 1 is required for maintenance of normal adult hematopoiesis
Lei Zhu, Xin He, Haojie Dong, Jie Sun, Hanying Wang, Yinghui Zhu, Feiteng Huang, Jingying Zou, Zexin Chen, Xiaoying Zhao, Ling Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(13): 2763-2773. doi:10.7150/ijbs.38859
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Obstructive sleep apnea syndrome promotes the progression of aortic dissection via a ROS- HIF-1α-MMPs associated pathway
Wanjun Liu, Wenjun Zhang, Tao Wang, Jinhua Wu, Xiaodan Zhong, Kun Gao, Yujian Liu, Xingwei He, Yiwu Zhou, Hongjie Wang, Hesong Zeng
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(13): 2774-2782. doi:10.7150/ijbs.34888
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Disrupted balance of CD4+ T-cell subsets in bone marrow of patients with primary immune thrombocytopenia
Qian Wang, Juan Li, Tian-shu Yu, Yu Liu, Kai Li, Shuang Liu, Yang Liu, Qi Feng, Lei Zhang, Guo-sheng Li, Lin-lin Shao, Jun Peng, Ming Hou, Xin-guang Liu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(13): 2798-2814. doi:10.7150/ijbs.33779
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Spexin alleviates insulin resistance and inhibits hepatic gluconeogenesis via the FoxO1/PGC-1α pathway in high-fat-diet-induced rats and insulin resistant cells
Liping Gu, Xiaoying Ding, Yufan Wang, Mingyu Gu, Jielei Zhang, Shuai Yan, Na Li, Zhiyi Song, Jiajing Yin, Leilei Lu, Yongde Peng
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(13): 2815-2829. doi:10.7150/ijbs.31781
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Altered Features of Vimentin-containing Cells in Cerebrum of Tg(SOD1*G93A)1Gur Mice: A Preliminary Study on Cerebrum Endogenous Neural Precursor Cells in Amyotrophic Lateral Sclerosis
Chunyan Tang, Lei Zhu, Qi Zhou, Menghua Li, Yu Zhu, Zhenzhen Xu, Yi Lu, Renshi Xu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(13): 2830-2843. doi:10.7150/ijbs.33461
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Effect of KNO3 on Lipid Synthesis and CaCO3 Accumulation in Pleurochrysis dentata Coccoliths with a Special Focus on Morphological Characters of Coccolithophores
Xuantong Chen, Ayyappa Kumar Sista Kameshwar, Chonlong Chio, Fan Lu, Wensheng Qin
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(13): 2844-2858. doi:10.7150/ijbs.35664
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Macrophage Colony-stimulating Factor Mediates the Recruitment of Macrophages in Triple negative Breast Cancer
Xiaoqing Lu, Rui Yang, Lichao Zhang, Yanfeng Xi, Jiping Zhao, Fusheng Wang, Huanhu Zhang, Zhuoyu Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(13): 2859-2871. doi:10.7150/ijbs.39063
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hydrogen sulfide treatment alleviated ventilator-induced lung injury through regulation of autophagy and endoplasmic reticulum stress
Xiaoli Ge, Jian Sun, Aihua Fei, Chengjin Gao, Shuming Pan, Zengbin Wu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(13): 2872-2884. doi:10.7150/ijbs.38315
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA SLCO4A1-AS1 predicts poor prognosis and promotes proliferation and metastasis via the EGFR/MAPK pathway in colorectal cancer
Rui Tang, Junhong Chen, Mengtian Tang, Zhiqiang Liao, Lianqing Zhou, Jiarui Jiang, Yingbin Hu, QianJin Liao, Wei Xiong, Yanyan Tang, Shaolin Nie
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(13): 2885-2896. doi:10.7150/ijbs.38041
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sphingolipidomic Analysis of C. elegans reveals Development- and Environment-dependent Metabolic Features
Xiaoxiang Cheng, Xue Jiang, Kin Yip Tam, Gang Li, Jun Zheng, Hongjie Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(13): 2897-2910. doi:10.7150/ijbs.30499
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GBDTCDA: Predicting circRNA-disease Associations Based on Gradient Boosting Decision Tree with Multiple Biological Data Fusion
Xiujuan Lei, Zengqiang Fang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(13): 2911-2924. doi:10.7150/ijbs.33806
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomal MicroRNA-155 Inhibits Enterovirus A71 Infection by Targeting PICALM
Jing Wu, Jiaqi Gu, Li Shen, Daihua Fang, Xinran Zou, Yuwen Cao, Shengjun Wang, Lingxiang Mao
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(13): 2925-2935. doi:10.7150/ijbs.36388
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-4319 induced an inhibition of epithelial-mesenchymal transition and prevented cancer stemness of HCC through targeting FOXQ1
Shaoshan Han, Yu Shi, Liankang Sun, Zhikui Liu, Tao Song, Qingguang Liu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(13): 2936-2947. doi:10.7150/ijbs.38000
Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Cyclooxygenase-2 in Endometriosis
Zhen-Zhen Lai, Hui-Li Yang, Si-Yao Ha, Kai-Kai Chang, Jie Mei, We-Jie Zhou, Xue-Min Qiu, Xiao-Qiu Wang, Rui Zhu, Da-Jin Li, Ming-Qing Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(13): 2783-2797. doi:10.7150/ijbs.35128
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image