Issue cover v16i9

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 16 (9); 2020

Research Papers

Graphic abstract

Inflammation-dependent downregulation of miR-532-3p mediates apoptotic signaling in human sarcopenia through targeting BAK1
Fa-Xiu Chen, Yi Shen, Yang Liu, Hai-Feng Wang, Chen-Yu Liang, Ming Luo
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(9): 1481-1494. doi:10.7150/ijbs.41641
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nucleotide binding domain and leucine-rich repeat pyrin domain-containing protein 12: characterization of its binding to hematopoietic cell kinase
Yue Zhang, Curtis T. Okamoto
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(9): 1507-1525. doi:10.7150/ijbs.41798
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PPARγ inhibition boosts efficacy of PD-L1 Checkpoint Blockade Immunotherapy against Murine Melanoma in a sexually dimorphic manner
Bogang Wu, Xiujie Sun, Bin Yuan, Fei Ge, Harshita B. Gupta, Huai-Chin Chiang, Jingwei Li, Yanfen Hu, Tyler J. Curiel, Rong Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(9): 1526-1535. doi:10.7150/ijbs.42966
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bisdemethoxycurcumin Enhances the Sensitivity of Non-small Cell Lung Cancer Cells to Icotinib via Dual Induction of Autophagy and Apoptosis
Min Xiang, He-Guo Jiang, Yang Shu, Yu-Jiao Chen, Jun Jin, Yu-Min Zhu, Mei-Yu Li, Jian-Nong Wu, Jian Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(9): 1536-1550. doi:10.7150/ijbs.40042
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Downregulation of Nitric Oxide Collaborated with Radiotherapy to Promote Anti-Tumor Immune Response via Inducing CD8+ T Cell Infiltration
Jieyu Xu, Yuan Luo, Cheng Yuan, Linzhi Han, Qiuji Wu, Liexi Xu, Yuke Gao, Yingming Sun, Shijing Ma, Guiliang Tang, Shuying Li, Wenjie Sun, Yan Gong, Conghua Xie
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(9): 1563-1574. doi:10.7150/ijbs.41653
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell RNA-sequencing analysis identifies host long noncoding RNA MAMDC2-AS1 as a co-factor for HSV-1 nuclear transport
Yiliang Wang, Lianzhou Huang, Yun Wang, Weisheng Luo, Feng Li, Ji Xiao, Shurong Qin, Zhaoyang Wang, Xiaowei Song, Yuan Wang, Fujun Jin, Yifei Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(9): 1586-1603. doi:10.7150/ijbs.42556
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The lncRNA Rhno1/miR-6979-5p/BMP2 Axis Modulates Osteoblast Differentiation
Yuan Xiong, Lang Chen, Chenchen Yan, Yori Endo, Bobin Mi, Guohui Liu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(9): 1604-1615. doi:10.7150/ijbs.38930
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Noninvasive monitoring of liver metastasis development via combined multispectral photoacoustic imaging and fluorescence diffuse optical tomography
Jonathan Lavaud, Maxime Henry, Pascal Gayet, Arnold Fertin, Julien Vollaire, Yves Usson, Jean-Luc Coll, Véronique Josserand
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(9): 1616-1628. doi:10.7150/ijbs.40896
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

F2r negatively regulates osteoclastogenesis through inhibiting the Akt and NFκB signaling pathways
Yan Zhang, He Wang, Guochun Zhu, Airong Qian, Wei Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(9): 1629-1639. doi:10.7150/ijbs.41867
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gen1 mutation caused kidney hypoplasia and defective ureter-bladder connections in mice
Xiaowen Wang, Herui Wang, Jiaojiao Liu, Yinv Gong, Chi Zhang, Francia Fang, Aiguo Li, Xiaohui Wu, Qian Shen, Hong Xu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(9): 1640-1647. doi:10.7150/ijbs.42855
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

USP32 promotes tumorigenesis and chemoresistance in gastric carcinoma via upregulation of SMAD2
Ning Dou, Qingqing Hu, Li Li, Qiong Wu, Yandong Li, Yong Gao
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(9): 1648-1657. doi:10.7150/ijbs.43117
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Is intensive glucose control bad for critically ill patients? A systematic review and meta-analysis
Ren-qi Yao, Chao Ren, Guo-sheng Wu, Yi-bing Zhu, Zhao-fan Xia, Yong-ming Yao
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(9): 1658-1675. doi:10.7150/ijbs.43447
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The Role of D-3-Phosphoglycerate Dehydrogenase in Cancer
Xiaoya Zhao, Jianfei Fu, Jinlin Du, Wenxia Xu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(9): 1495-1506. doi:10.7150/ijbs.41051
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circulating tumor DNA as an emerging liquid biopsy biomarker for early diagnosis and therapeutic monitoring in hepatocellular carcinoma
Xiaolin Wu, Jiahui Li, Asmae Gassa, Denise Buchner, Hakan Alakus, Qiongzhu Dong, Ning Ren, Ming Liu, Margarete Odenthal, Dirk Stippel, Christiane Bruns, Yue Zhao, Roger Wahba
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(9): 1551-1562. doi:10.7150/ijbs.44024
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

STAT4: an immunoregulator contributing to diverse human diseases
Chou Yang, Haoming Mai, Jinxin Peng, Bin Zhou, Jinlin Hou, Deke Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(9): 1575-1585. doi:10.7150/ijbs.41852
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image