Issue cover v18i16

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 18 (16); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Tumor-associated macrophages in direct contact with prostate cancer cells promote malignant proliferation and metastasis through NOTCH1 pathway
Fei Shi, Meng-Hao Sun, Zheng Zhou, Lei Wu, Zheng Zhu, Shu-Jie Xia, Bang-Min Han, Yu-Yang Zhao, Yi-Feng Jing, Di Cui
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 5994-6007. doi:10.7150/ijbs.73141
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Endocytosis of Peptidase Inhibitor SerpinE2 promotes Myocardial Fibrosis through activating ERK1/2 and β-catenin Signaling Pathways
Chao Li, Li-fang Lv, Mu-ge Qi-Li, Rui Yang, Yu-jing Wang, Shuang-shuang Chen, Ming-xiu Zhang, Tian-yu Li, Tong Yu, Yu-hong Zhou, Hai-hai Liang, Hong-li Shan, Xue-lian Li
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 6008-6019. doi:10.7150/ijbs.67726
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Downregulation of SEPTIN5 inhibits prostate cancer progression by increasing CD8+ T cell infiltration
Ming Chang, Yu He, Cong Liu, Risheng Lin, Xin Huang, Dongcuan Liang, Jian Zhang, Yi Lu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 6035-6051. doi:10.7150/ijbs.76573
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Intermittent Fasting Attenuates Hallmark Vascular and Neuronal Pathologies in a Mouse Model of Vascular Cognitive Impairment
Vismitha Rajeev, David Y. Fann, Quynh Nhu Dinh, Hyun Ah Kim, T. Michael De Silva, Dong-Gyu Jo, Grant R. Drummond, Christopher G. Sobey, Mitchell K.P. Lai, Christopher Li-Hsian Chen, Thiruma V. Arumugam
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 6052-6067. doi:10.7150/ijbs.75188
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GALNT1 Enhances Malignant Phenotype of Gastric Cancer via Modulating CD44 Glycosylation to Activate the Wnt/β-catenin Signaling Pathway
Junchang Zhang, Han Wang, Jing Wu, Cheng Yuan, Songyao Chen, Shuhao Liu, Mingyu Huo, Changhua Zhang, Yulong He
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 6068-6083. doi:10.7150/ijbs.73431
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HNRNPK/CLCN3 axis facilitates the progression of LUAD through CAF-tumor interaction
Yixin Li, Yang Yang, Qian Ma, Huifang Cheng, Hui Wang, Chao Ma, Feng Li, Song Zhao, Xiangnan Li, Yu Qi, Zhuoyu Gu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 6084-6101. doi:10.7150/ijbs.76083
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Reversion of glucocorticoid-induced senescence and collagen synthesis decrease by LY294002 is mediated through p38 in skin
Quoc-Vu Le, Su-Ying Wen, Chih-Jung Chen, Chih-Yang Huang, Wei-Wen Kuo
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 6102-6113. doi:10.7150/ijbs.73915
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Stearoyl-CoA Desaturase-1 dependent lipid droplets accumulation in cancer-associated fibroblasts facilitates the progression of lung cancer
Yana Zhang, Zhuoyu Gu, Jiajia Wan, Xiaohan Lou, Shuangqing Liu, Yuan Wang, Yangyang Bian, Fei Wang, Zhenzhen Li, Zhihai Qin
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 6114-6128. doi:10.7150/ijbs.74924
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Down-regulation of BMAL1 by MiR-494-3p Promotes Hepatocellular Carcinoma Growth and Metastasis by Increasing GPAM-mediated Lipid Biosynthesis
Yi Yang, Tao Yang, Zifeng Zhao, Hongxin Zhang, Peng Yuan, Gang Wang, Zheng Zhao, Jiaze An, Zhuomin Lyu, Jinliang Xing, Jibin Li
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 6129-6144. doi:10.7150/ijbs.74951
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ELK1-mediated YTHDF1 drives prostate cancer progression by facilitating the translation of Polo-like kinase 1 in an m6A dependent manner
Peizhang Li, Yuanping Shi, Dajun Gao, Huan Xu, Yun Zou, Zhong Wang, Wenzhi Li
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 6145-6162. doi:10.7150/ijbs.75063
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of the mitochondrial protein ADCK2 as a therapeutic oncotarget of NSCLC
Jin-zhi Zhang, Jia Liu, Yi-xin Xu, Wang-yang Pu, Ming-jing Shen, Kan-qiu Jiang, Yi-ling Yang, Jingjing Lu, Zhengbo Deng, Yi Yang, Wei-hua Xu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 6163-6175. doi:10.7150/ijbs.78354
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

4-Octyl itaconate regulates immune balance by activating Nrf2 and negatively regulating PD-L1 in a mouse model of sepsis
Peng Zhang, Yaxin Wang, Wengchang Yang, Yuping Yin, Chengguo Li, Xianxiong Ma, Liang Shi, Ruidong Li, Kaixiong Tao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 6189-6209. doi:10.7150/ijbs.74456
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lactylation of PKM2 Suppresses Inflammatory Metabolic Adaptation in Pro-inflammatory Macrophages
Jizhuang Wang, Peilang Yang, Tianyi Yu, Min Gao, Dan Liu, Jie Zhang, Chenghao Lu, Xuelian Chen, Xiong Zhang, Yan Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 6210-6225. doi:10.7150/ijbs.75434
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Adding fuel to the fire: The lipid droplet and its associated proteins in cancer progression
Wenqin Luo, Huan Wang, Liangliang Ren, Zeyi Lu, Qiming Zheng, Lifeng Ding, Haiyun Xie, Ruyue Wang, Chenhao Yu, Yudong Lin, Zhenwei Zhou, Liqun Xia, Gonghui Li
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 6020-6034. doi:10.7150/ijbs.74902
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lipid Droplets: A Cellular Organelle Vital for Thermogenesis
Lupeng Chen, Yi Jin, Jian Wu, Zhuqing Ren
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 6176-6188. doi:10.7150/ijbs.77051
Full text PDF PubMed PMC

Errata

MUC3A promotes non-small cell lung cancer progression via activating the NFκB pathway and attenuates radiosensitivity
Yingming Sun, Xiaoge Sun, Chengcheng You, Shijing Ma, Yuan Luo, Shan Peng, Fang Tang, Xiaoli Tian, Feng Wang, Zhengrong Huang, Hongnv Yu, Yu Xiao, Xiaoyong Wang, Junhong Zhang, Yan Gong, Conghua Xie
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 6226. doi:10.7150/ijbs.79140
Full text PDF PubMed PMC


Identification and Characterization of Alcohol-related Hepatocellular Carcinoma Prognostic Subtypes based on an Integrative N6-methyladenosine methylation Model: Erratum
Yue Zhang, Fanhong Zeng, Min Zeng, Xu Han, Lei Cai, Jiajun Zhang, Jun Weng, Yi Gao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 6227-6228. doi:10.7150/ijbs.79940
Full text PDF PubMed PMC


IRF7 inhibits the Warburg effect via transcriptional suppression of PKM2 in osteosarcoma: Erratum
Zhikun Li, Mei Geng, Xiaojian Ye, Yunhan Ji, Yifan Li, Xiangyang Zhang, Wei Xu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(16): 6229-6230. doi:10.7150/ijbs.79598
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image