Issue cover v19i13

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 19 (13); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Apelin Prevents and Alleviates Crystalline Silica-induced Pulmonary Fibrosis via Inhibiting Transforming Growth Factor Beta 1-triggered Fibroblast Activation
Jianling Shen, Jiayin Feng, Zhijia Wu, Yushi Ou, Qing Zhang, Qiying Nong, Qifeng Wu, Cong Li, Xiaohui Tan, Meng Ye, Zhongxiang Gao, Ying Zhang, Weihui Liang, Lihua Xia, Yiru Qin, Yongshun Huang, Na Zhao, Shijie Hu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4004-4019. doi:10.7150/ijbs.81436
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ER translocon inhibitor ipomoeassin F inhibits triple-negative breast cancer growth via blocking ER molecular chaperones
Shishi Tao, Eun Ju Yang, Guanghui Zong, Pui Kei Mou, Guowen Ren, Yue Pu, Liang Chen, Ho Jeong Kwon, Jianhong Zhou, Zhijian Hu, Arman Khosravi, Qingyang Zhang, Yuchun Du, Wei Q. Shi, Joong Sup Shim
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4020-4035. doi:10.7150/ijbs.82012
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell transcriptomics reveals zinc and copper ions homeostasis in epicardial adipose tissue of heart failure
Rongjun Zou, Miao Zhang, Zengxiao Zou, Wanting Shi, Songtao Tan, Chaojie Wang, Wenliu Xu, Jiaqi Jin, Stephen Milton, Yang Chen, Ge Wang, Xiaoping Fan
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4036-4051. doi:10.7150/ijbs.82844
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inetetamab, a novel anti-HER2 monoclonal antibody, exhibits potent synergistic anticancer effects with cisplatin by inducing pyroptosis in lung adenocarcinoma
Jinfang Cui, Yuchao He, Fuyi Zhu, Wenchen Gong, Ran Zuo, Yu Wang, Yi Luo, Liwei Chen, Chengmeng Wang, Gengwei Huo, Hailing Lu, Zhiyong Liu, Peng Chen, Hua Guo
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4061-4081. doi:10.7150/ijbs.82980
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

N-Acetylcysteine overcomes epalrestat-mediated increase of toxic 4-hydroxy-2-nonenal and potentiates the anti-arthritic effect of epalrestat in AIA model
Linna Wang, Baixiong Huang, Yaling Zeng, Jiujie Yang, Zhi Li, Jerome P. L. Ng, Xiongfei Xu, Lu Su, Xiaoyun Yun, Liqun Qu, Ruihong Chen, Weidan Luo, Yuping Wang, Chang Chen, Lijun Yang, Yuanqing Qu, Wei Zhang, Joyce Tsz Wai Chan, Xingxia Wang, Betty Yuen Kwan Law, Simon Wing Fai Mok, Sookja Kim Chung, Vincent Kam Wai Wong
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4082-4102. doi:10.7150/ijbs.85028
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Squalene epoxidase/SQLE is a candidate target for treatment of colorectal cancers with p53 mutation and elevated c-MYC expression
Yuyun Du, Matjaz Rokavec, Heiko Hermeking
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4103-4122. doi:10.7150/ijbs.85724
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DDX24 Mutation Alters NPM1 Phase Behavior and Disrupts Nucleolar Homeostasis in Vascular Malformations
Haopei Zhang, Qiuyue Chen, Qianqian Zhang, Hairun Gan, Hanjie Li, Shoudeng Chen, Hong Shan, Pengfei Pang, Huanhuan He
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4123-4138. doi:10.7150/ijbs.84097
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FOXC2-AS1/FOXC2 axis mediates matrix stiffness-induced trans-differentiation of hepatic stellate cells into fibrosis-promoting myofibroblasts
Liankang Sun, Yue Li, Hao Wang, Xuelian Xiao, Xuenan Luo, Ruida Yang, Jinyan Li, Yifei Ma, Qingguang Liu, Kangsheng Tu, Yu Shi
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4206-4222. doi:10.7150/ijbs.81581
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

microRNA-130b-3p Attenuates Septic Cardiomyopathy by Regulating the AMPK/mTOR Signaling Pathways and Directly Targeting ACSL4 against Ferroptosis
Zhen Qi, Ruhui Liu, Haining Ju, Mengxi Huang, Zhe Li, Wei Li, Yongyi Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4223-4241. doi:10.7150/ijbs.82287
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exploration of diagnostic biomarkers, microenvironment characteristics, and ursolic acid's therapeutic effect for benign prostate hyperplasia
Yanbo Chen, Hui Xu, Huan Xu, Chong Liu, Ming Zhan, Zhong Wang, Meng Gu, Qi Chen, Bin Xu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4242-4258. doi:10.7150/ijbs.85739
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Coculture of cancer cells with platelets increases their survival and metastasis by activating the TGFβ/Smad/PAI-1 and PI3K/AKT pathways
Haibo Tong, Koukou Li, Muya Zhou, Renfei Wu, Hongmei Yang, Zheng Peng, Qi Zhao, Kathy Qian Luo
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4259-4277. doi:10.7150/ijbs.85986
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Radioimmunotherapy Targeting B7-H3 in situ glioma models enhanced antitumor efficacy by Reconstructing the tumor microenvironment
Meng Zheng, Yan Wang, Fengqing Fu, Kaijie Zhang, Yanan Wang, Shandong Zhao, Qingfeng Liu, Huiwen Mu, Xueguang Zhang, Liyan Miao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4278-4290. doi:10.7150/ijbs.87763
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA PTTG3P promotes tumorigenesis and metastasis of NSCLC by binding with ILF3 to maintain mRNA stability and form a positive feedback loop with E2F1
Jing Wang, Xuezhi He, Qing Yao, Chan Wang, Xiyi Lu, Rong Wang, Dengshun Miao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4291-4310. doi:10.7150/ijbs.81738
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sirtuin-3 activates the mitochondrial unfolded protein response and reduces cerebral ischemia/reperfusion injury
Xie Xiaowei, Xu Qian, Zhou Dingzhou
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4327-4339. doi:10.7150/ijbs.86614
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FGF2 Alleviates Microvascular Ischemia-Reperfusion Injury by KLF2-mediated Ferroptosis Inhibition and Antioxidant Responses
Fanfeng Chen, Jiayu Zhan, Mi Liu, Abdullah Al Mamun, Shanshan Huang, Yibing Tao, Jiaxin Zhao, Yu Zhang, Yitie Xu, Zili He, Shenghu Du, Wei Lu, Xiaokun Li, Zimiao Chen, Jian Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4340-4359. doi:10.7150/ijbs.85692
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Seeing the T cell Immunity of SARS-CoV-2 and SARS-CoV: Believing the Epitope-Oriented Vaccines
Can Yue, Pengyan Wang, Jinmin Tian, George F. Gao, Kefang Liu, William J. Liu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4052-4060. doi:10.7150/ijbs.80468
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Liquid‒liquid phase separation: roles and implications in future cancer treatment
Zheran Liu, Zijian Qin, Yingtong Liu, Xi Xia, Ling He, Na Chen, Xiaolin Hu, Xingchen Peng
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4139-4156. doi:10.7150/ijbs.81521
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The PTGS2/COX2-PGE2 signaling cascade in inflammation: Pro or anti? A case study with type 1 diabetes mellitus
Eugenia Martín-Vázquez, Nadia Cobo-Vuilleumier, Livia López-Noriega, Petra I. Lorenzo, Benoit R. Gauthier
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4157-4165. doi:10.7150/ijbs.86492
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular mechanisms of pyroptosis and its role in anti-tumor immunity
Hongyong Huang, Yanmin Weng, Wen Tian, Xian Lin, Jian Chen, Lianxiang Luo
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4166-4180. doi:10.7150/ijbs.86855
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IκB kinase β (IKKβ): Structure, transduction mechanism, biological function, and discovery of its inhibitors
Juan Zhang, Rui Zhang, Wei Li, Xiao-Chi Ma, Feng Qiu, Cheng-Peng Sun
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4181-4203. doi:10.7150/ijbs.85158
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Evolution of Tumor Microenvironment in Gliomas and Its Implication for Target Therapy
Yang Hu, Zhixing Li, Yichi Zhang, Yuzheng Wu, Zihao Liu, Jianhao Zeng, Zhexue Hao, Jin Li, Jiaoyan Ren, Maojin Yao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(13): 4311-4326. doi:10.7150/ijbs.83531
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image