Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 19 (14); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Activation of P2Y1R impedes intestinal mucosa repair during colitis
Qiuchan Huan, Jiao Peng, Yaoyao Chang, Qiansheng Zhang, Tianhang Xing, Danling Jiang, Wenke Chen, Xiangchun Shen, Zhaoxiang Bian, Haitao Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4360-4375. doi:10.7150/ijbs.82302
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Beauvericin suppresses the proliferation and pulmonary metastasis of osteosarcoma by selectively inhibiting TGFBR2 pathway
Geni Ye, Yubo Jiao, Lijuan Deng, Minjing Cheng, Sheng Wang, Junqiu Zhang, Jie Ouyang, Yong Li, Yuxin He, Zhengchao Tu, Zhen Wang, Xiaojuan Song, Chenran Wang, Qi Qi, Dongmei Zhang, Lei Wang, Maohua Huang, Wencai Ye, Minfeng Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4376-4392. doi:10.7150/ijbs.86214
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Akkermansia muciniphila inhibits tryptophan metabolism via the AhR/β-catenin signaling pathway to counter the progression of colorectal cancer
Lu Zhang, Qing Ji, Qian Chen, Zhenzhen Wei, Shuochuan Liu, Long Zhang, Yuli Zhang, Zan Li, Huaimin Liu, Hua Sui
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4393-4410. doi:10.7150/ijbs.85712
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

RHOJ Induces Epithelial-to-Mesenchymal Transition by IL-6/STAT3 to Promote Invasion and Metastasis in Gastric Cancer
Zhijie Ma, Qi Sun, Chengfei Zhang, Qian Zheng, Yixuan Liu, Haojun Xu, Yiting He, Chengyun Yao, Jinfei Chen, Hongping Xia
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4411-4426. doi:10.7150/ijbs.81972
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Role of glycosphingolipid biosynthesis coregulators in malignant progression of thymoma
Xin Zhang, Bo Zeng, Haoshuai Zhu, Rui Ma, Ping Yuan, Zhenguang Chen, Chunhua Su, Zhihao Liu, Xiaojing Yao, Aurora Lawrence, Zhenguo Liu, Jianyong Zou
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4442-4456. doi:10.7150/ijbs.83468
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

MKL-1 suppresses ferroptosis by activating system Xc- and increasing glutathione synthesis
Zhou-Tong Dai, Yong-Lin Wu, Xing-Rui Li, Xing-Hua Liao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4457-4475. doi:10.7150/ijbs.80666
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

CD36-BATF2\MYB Axis Predicts Anti-PD-1 Immunotherapy Response in Gastric Cancer
Qiuyu Jiang, Zhixue Chen, Fansheng Meng, Hao Zhang, He Chen, Jindan Xue, Xizhong Shen, Tianshu Liu, Ling Dong, Si Zhang, Ruyi Xue
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4476-4492. doi:10.7150/ijbs.87635
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Integrative analysis of multi-omics data reveals inhibition of RB1 signaling promotes apatinib resistance of hepatocellular carcinoma
Ke He, Sanqi An, Fei Liu, Ye Chen, Guoan Xiang, Haihe Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4511-4524. doi:10.7150/ijbs.83862
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

PBX3 promotes pentose phosphate pathway and colorectal cancer progression by enhancing G6PD expression
Xinxin Luo, Mankun Wei, Wenfang Li, Hezhao Zhao, Vivi Kasim, Shourong Wu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4525-4538. doi:10.7150/ijbs.86279
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Protein Arginine Methyltransferases Refine the Classification of Clear Cell Renal Cell Carcinoma with Distinct Prognosis and Tumor Microenvironment Characteristics
Shiqi Ye, Xi Tian, Aihetaimujiang Anwaier, Shiyin Wei, Wangrui Liu, Jiaqi Su, Shuxuan Zhu, Bo Dai, Jun Gu, Yuanyuan Qu, Wenhao Xu, Hailiang Zhang, Dingwei Ye
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4552-4570. doi:10.7150/ijbs.80323
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Exosomal miR-30a-5p promoted intrahepatic cholangiocarcinoma progression by increasing angiogenesis and vascular permeability in PDCD10 dependent manner
Wangjie Jiang, Xiaoli Shi, Lizhu Sun, Yaodong Zhang, Xiangxu Kong, Xiao Yang, Yongmei Yin, Changxian Li, Xiangcheng Li
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4571-4587. doi:10.7150/ijbs.83170
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

cDCBLD2 mediates sorafenib resistance in hepatocellular carcinoma by sponging miR-345-5p binding to the TOP2A coding sequence
YeLing Ruan, TianYi Chen, LongBo Zheng, JingWei Cai, Hu Zhao, YaLi Wang, LiYe Tao, JunJie Xu, Lin Ji, XiuJun Cai
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4608-4626. doi:10.7150/ijbs.86227
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Activation of STING by SAMHD1 Deficiency Promotes PANoptosis and Enhances Efficacy of PD-L1 Blockade in Diffuse Large B-cell Lymphoma
Yiqing Cai, Xiaomin Chen, Tiange Lu, Xiaosheng Fang, Mengfei Ding, Zhuoya Yu, Shunfeng Hu, Jiarui Liu, Xiangxiang Zhou, Xin Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4627-4643. doi:10.7150/ijbs.85236
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Inhibition of Galectin-9 sensitizes tumors to anthracycline treatment via inducing antitumor immunity
Xian Sun, Wei-Jan Wang, Jilu Lang, Riyao Yang, Wan-Jou Shen, Linlin Sun, Jung-Mao Hsu, Li-Chuan Chan, Chia-Wei Li, Weiya Xia, Baozhen Ke, Guodong Yao, Kebin Huang, Pei-Chih Lee, Paul B. Koller, Mien-Chie Hung
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4644-4656. doi:10.7150/ijbs.84108
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Pgam5-mediated PHB2 dephosphorylation contributes to endotoxemia-induced myocardial dysfunction by inhibiting mitophagy and the mitochondrial unfolded protein response
Chen Cai, Ziying Li, Zemao Zheng, Zhongzhou Guo, Qian Li, Shuxian Deng, Nengxian Shi, Qing Ou, Hao Zhou, Zhigang Guo, Zhongqing Chen, Hang Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4657-4671. doi:10.7150/ijbs.85767
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Low expression of m6A reader YTHDC1 promotes progression of ovarian cancer via PIK3R1/STAT3/GANAB axis
Xiaogang Wang, Qianyu Chen, Ziqian Bing, Shizhen Zhou, Zhen Xu, Yayi Hou, Yue Zhao, Shuli Zhao, Tingting Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4672-4688. doi:10.7150/ijbs.81595
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Comprehensive pan-cancer analysis reveals NUSAP1 is a novel predictive biomarker for prognosis and immunotherapy response
Hong Zheng, Minghao Wang, Shiyu Zhang, Dongxue Hu, Qiaoyun Yang, Ming Chen, Xia Zhang, Yi Zhang, Jigang Dai, Yih-Cherng Liou
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4689-4708. doi:10.7150/ijbs.80017
[Abstract] [Full text] [PDF]

Reviews

Graphic abstract

Broadening horizons: the contribution of mitochondria-associated endoplasmic reticulum membrane (MAM) dysfunction in diabetic kidney disease
Yong Liu, Yingjin Qiao, Shaokang Pan, Jingfang Chen, Zihui Mao, Kaidi Ren, Yang Yang, Qi Feng, Dongwei Liu, Zhangsuo Liu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4427-4441. doi:10.7150/ijbs.86608
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Apolipoproteins as potential communicators play an essential role in the pathogenesis and treatment of early atherosclerosis
Yang Li, Xinyi Luo, Zhenglai Hua, Xiaoxia Xue, Xiangpeng Wang, Mingshi Pang, Tieshan Wang, Aiping Lyu, Yuanyan Liu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4493-4510. doi:10.7150/ijbs.86475
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Pushing the Frontiers: Optogenetics for Illuminating the Neural Pathophysiology of Bipolar Disorder
Lingzhuo Kong, Xiaonan Guo, Yuting Shen, Le Xu, Huimin Huang, Jing Lu, Shaohua Hu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4539-4551. doi:10.7150/ijbs.84923
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Reversing Gray Hair: Inspiring the Development of New Therapies Through Research on Hair Pigmentation and Repigmentation Progress
Zhaorui Feng, Yi Qin, Guan Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(14): 4588-4607. doi:10.7150/ijbs.86911
[Abstract] [Full text] [PDF]