Issue cover v19i5

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 19 (5); 2023

Editorial

Graphic abstract

APOL3-LDHA axis related immunity activation and cancer ferroptosis induction
Yuzhao Feng, Yunlu Dai
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1401-1402. doi:10.7150/ijbs.83342
Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

NUF2 Drives Cholangiocarcinoma Progression and Migration via Inhibiting Autophagic Degradation of TFR1
Jijun Shan, Wangjie Jiang, Jiang Chang, Tao Zhou, Yananlan Chen, Yaodong Zhang, Jifei Wang, Yuming Wang, Yirui Wang, Xiao Xu, Shuochen Liu, Xiaoli Shi, Shilong Fan, Ruixiang Chen, Changxian Li, Xiangcheng Li
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1336-1351. doi:10.7150/ijbs.80737
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Neutrophils promote tumor invasion via FAM3C-mediated epithelial-to-mesenchymal transition in gastric cancer
Yaohui Wang, Xiang Li, Tiancheng Zhang, Fangyuan Li, Yuke Shen, Yani He, Qiang You, Yifen Zhang, Jing Zhai, Xuequan Yao, Lizong Shen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1352-1368. doi:10.7150/ijbs.79022
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Serine/threonine kinase 3 promotes oxidative stress and mitochondrial damage in septic cardiomyopathy through inducing Kelch-like ECH-associated protein 1 phosphorylation and nuclear factor erythroid 2-related factor 2 degradation
Hang Zhu, Zhe Dai, Xiaoman Liu, Hao Zhou, Yijin Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1369-1381. doi:10.7150/ijbs.80800
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IGF2BP3 Regulates TMA7-mediated Autophagy and Cisplatin Resistance in Laryngeal Cancer via m6A RNA Methylation
Like Yang, Bingrui Yan, Lingmei Qu, Jingyuan Ren, Qiuying Li, Jingting Wang, Xuan Kan, Ming Liu, Yakun Wang, Yanan Sun, Chao Wang, Peng Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1382-1400. doi:10.7150/ijbs.80921
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PD-L1 promotes GSDMD-mediated NET release by maintaining the transcriptional activity of Stat3 in sepsis-associated encephalopathy
Cheng-long Zhu, Jian Xie, Qiang Liu, Yi Wang, Hui-ru Li, Chang-meng Yu, Peng Li, Xiao-ming Deng, Jin-jun Bian, Jia-feng Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1413-1429. doi:10.7150/ijbs.79913
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CXCL14 promotes metastasis of non-small cell lung cancer through ACKR2-depended signaling pathway
Tsung-Ming Chang, Yao-Chang Chiang, Chiang-Wen Lee, Chieh-Mo Lin, Mei-Ling Fang, Miao-Ching Chi, Ju-Fang Liu, Yu Ru Kou
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1455-1470. doi:10.7150/ijbs.79438
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Timosaponin AIII promotes non-small-cell lung cancer ferroptosis through targeting and facilitating HSP90 mediated GPX4 ubiquitination and degradation
Cong Zhou, Ting Yu, Rui Zhu, Junjie Lu, Xiaohu Ouyang, Zili Zhang, Qianyun Chen, Junyi Li, Jing Cui, Feng Jiang, Kim Yun Jin, Alexey Sarapultsev, Fangfei Li, Ge Zhang, Shanshan Luo, Desheng Hu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1471-1489. doi:10.7150/ijbs.77979
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IFNγ blockade in capillary leak site improves tumour chemotherapy by inhibiting lactate-induced endocytosis of vascular endothelial-cadherins
Ruirui Wang, Chen Ni, Xiaohan Lou, Lijing Zhang, Linlin Wang, Xiaohan Yao, Xixi Duan, Jiajia Wan, Pan Li, Zhihai Qin
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1490-1508. doi:10.7150/ijbs.78248
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LTF Induces Radioresistance by Promoting Autophagy and Forms an AMPK/SP2/NEAT1/miR-214-5p Feedback Loop in Lung Squamous Cell Carcinoma
Junmiao Wen, Wang Zheng, Liang Zeng, Boyan Wang, Donglai Chen, Yongbing Chen, Xueguan Lu, Chunlin Shao, Jiayan Chen, Min Fan
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1509-1527. doi:10.7150/ijbs.78669
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SIRT7 Downregulation Promotes Breast Cancer Metastasis Via LAP2α-Induced Chromosomal Instability
Qin Huo, Siqi Chen, Jialang Zhuang, Chuntao Quan, Yue Wang, Ni Xie
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1528-1542. doi:10.7150/ijbs.75340
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

M6A-modified circRBM33 promotes prostate cancer progression via PDHA1-mediated mitochondrial respiration regulation and presents a potential target for ARSI therapy
Chuanfan Zhong, Zining Long, Taowei Yang, Shuo Wang, Weibo Zhong, Feng Hu, Jeremy Yuen-Chun TEOH, Jianming Lu, Xiangming Mao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1543-1563. doi:10.7150/ijbs.77133
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tectorigenin targets PKACα to promote GLUT4 expression in skeletal muscle and improve insulin resistance in vitro and in vivo
Xinlei Yao, Lei Liu, Wenjun Shao, Miao Bai, Xiaohan Ding, Geng Wang, Shuyue Wang, Lihua Zheng, Ying Sun, Guannan Wang, Yanxin Huang, Chunlei Yu, Zhenbo Song, Yongli Bao, Shaonian Yang, Luguo Sun
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1579-1596. doi:10.7150/ijbs.80125
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sphingosine-1-Phosphate Receptor 4 Attenuates Neutrophilic Airway Inflammation in Experimental Asthma via Repressing Proinflammatory Macrophage Activation
Shanshan Wang, Zhen Tian, Yanjiao Lu, Zhenli Huang, Yan Fan, Boyu Li, Hongyan Zheng, Xiaojie Wu, Meijia Wang, Jianping Zhao, Jungang Xie
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1597-1615. doi:10.7150/ijbs.80256
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cancer-associated fibroblasts promote migration and invasion of non-small cell lung cancer cells via METTL3-mediated RAC3 m6A modification
Mengmeng Chen, Qicheng Zhang, Sijia Zheng, Xueru Guo, Limin Cao, Yinghui Ren, Yongmei Qian, Min Wang, Xiang Wu, Ke Xu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1616-1632. doi:10.7150/ijbs.79467
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Parkin increases the risk of colitis by downregulation of VDR via autophagy-lysosome degradation
Zemeng Ma, Junxian Wu, Yuqing Wu, Xiaomeng Sun, Zebing Rao, Naishuang Sun, Yu Fu, Zaikui Zhang, Jingzhou Li, Mengjun Xiao, Qiang Zeng, Yuxuan Wu, Chenhua Han, Ding Ding, Hongjie Zhang, Hua Yuan, Jing zhang, Shuo Yang, Yunzi Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1633-1644. doi:10.7150/ijbs.77153
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel Implication of the Basement Membrane for Breast Cancer Outcome and Immune Infiltration
Wenwen Tian, Yongzhou Luo, Yuhui Tang, Yanan Kong, Linyu Wu, Shaoquan Zheng, Yutian Zou, Chao Zhang, Jindong Xie, Xinpei Deng, Junsheng Zhang, Nian Chen, Xiaoming Xie, Weidong Wei
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1645-1663. doi:10.7150/ijbs.81939
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Three unconventional maxims in the natural selection of cancer cells: Generation of induced tumor-suppressing cells (iTSCs)
Kexin Li, Qingji Huo, Bai-Yan Li, Hiroki Yokota
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1403-1412. doi:10.7150/ijbs.79155
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomes and Their Bioengineering Strategies in the Cutaneous Wound Healing and Related Complications: Current Knowledge and Future Perspectives
Guang Yang, Saquib Waheed, Cong Wang, Mehdihasan Shekh, Zhibin Li, Jun Wu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1430-1454. doi:10.7150/ijbs.80430
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Roles of Myeloid Cells in Aging-related Liver Diseases
Jinghao Yao, Yang Li, Hua Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(5): 1564-1578. doi:10.7150/ijbs.82352
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image