Issue cover v20i3

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 20 (3); 2024

Editorials

Graphic abstract

Disulfidptosis: Six Riddles Necessitating Solutions
Xinyu Wang, Chanjuan Zheng, Hui Yao, Yuxuan Guo, Yian Wang, Guangchun He, Shujun Fu, Xiyun Deng
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 1042-1044. doi:10.7150/ijbs.90606
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Digging out MDIG from the mess of H3K9me3, OTX2 and MYC signaling in human cancers
Ziwei Wang, Chitra Thakur, Akimasa Seno, Fei Chen
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 1090-1092. doi:10.7150/ijbs.92589
Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

IGF2BP2 promotes cell invasion and epithelial-mesenchymal transition through Src-mediated upregulation of EREG in oral cancer
Chiao-Wen Lin, Wei-En Yang, Chun-Wen Su, Hsueh-Ju Lu, Shih-Chi Su, Shun-Fa Yang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 818-830. doi:10.7150/ijbs.91786
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The SIRT3-ATAD3A axis regulates MAM dynamics and mitochondrial calcium homeostasis in cardiac hypertrophy
Zeyu Li, Ou Hu, Suowen Xu, Chenjia Lin, Wenjing Yu, Dinghu Ma, Jing Lu, Peiqing Liu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 831-847. doi:10.7150/ijbs.89253
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor-derived Exosomal ENO2 Modulates Polarization of Tumor-associated Macrophages through Reprogramming Glycolysis to Promote Progression of Diffuse Large B-cell Lymphoma
Ruonan Shao, Chengcheng Liu, Ruifeng Xue, Xinpei Deng, Lingrui Liu, Cailu Song, Jindong Xie, Hailin Tang, Wenjian Liu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 848-863. doi:10.7150/ijbs.91154
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nε-(1-Carboxymethyl)-L-lysine/RAGE Signaling Drives Metastasis and Cancer Stemness through ERK/NFκB axis in Osteosarcoma
Ting-Yu Chang, Kuo-Cheng Lan, Chia-Hung Wu, Meei-Ling Sheu, Rong-Sen Yang, Shing-Hwa Liu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 880-896. doi:10.7150/ijbs.90817
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Angiogenic and Fibrogenic Dual-effect of Gremlin1 on Proliferative Diabetic Retinopathy
Xinjing Wu, Bing Qin, Ruiwen Cheng, Ru Zhou, Xingxing Wang, Zhengyu Zhang, Xiying Mao, Zhan Xie, Mingkang Chen, Lin Jiang, Ping Xie, Jiangdong Ji, Weiwei Zhang, Songtao Yuan, Zizhong Hu, Qinghuai Liu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 897-915. doi:10.7150/ijbs.85735
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The inhibition of YTHDF3/m6A/LRP6 reprograms fatty acid metabolism and suppresses lymph node metastasis in cervical cancer
Sheng Zhong, Quanwei Guo, Xiaona Chen, Xiaomin Luo, Yufei Long, Tuotuo Chong, Ming Ye, Hui He, Anwei Lu, Keyi Ao, Minuo Yin, Aimin Xu, Xin Li, Yi Hao, Xia Guo
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 916-936. doi:10.7150/ijbs.87203
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Loss of MTX2 causes mitochondrial dysfunction, podocyte injury, nephrotic proteinuria and glomerulopathy in mice and patients
Ting Li, Ying Bao, Yu Xia, Hanyan Meng, Chao Zhou, Limin Huang, Xiaowen Wang, En Yin Lai, Pingping Jiang, Jianhua Mao
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 937-952. doi:10.7150/ijbs.89916
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ubiquitin-specific Protease 35 Promotes Gastric Cancer Metastasis by Increasing the Stability of Snail1
Cunying Ma, Zhuangfei Tian, Dandan Wang, Wenrong Gao, Lilin Qian, Yichen Zang, Xia Xu, Jihui Jia, Zhifang Liu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 953-967. doi:10.7150/ijbs.87176
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SGK1 aggravates idiopathic pulmonary fibrosis by triggering H3k27ac-mediated macrophage reprogramming and disturbing immune homeostasis
Jianzhi Wu, Liping Gong, Yijie Li, Tiegang Liu, Rong Sun, Kexin Jia, Runping Liu, Fei Dong, Xiaohong Gu, Xiaojiaoyang Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 968-986. doi:10.7150/ijbs.90808
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Glutamine Metabolism Promotes Renal Fibrosis through Regulation of Mitochondrial Energy Generation and Mitochondrial Fission
Yang Cai, Beichen Tian, Yuanjun Deng, Lele Liu, Chunjiang Zhang, Wei Peng, Qian Li, Tianjing Zhang, Min Han, Gang Xu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 987-1003. doi:10.7150/ijbs.89960
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inactivation of MST1/2 Controls Macrophage Polarization to Affect Macrophage-Related Disease via YAP and Non-YAP Mechanisms
Yina An, Shuyu Tan, Pu Zhang, Jingjing Yang, Kezhi Wang, Ruicheng Zheng, Lu Qiao, Yang Wang, Yanjun Dong
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 1004-1023. doi:10.7150/ijbs.87057
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Towards a “Testis in a Dish”: Generation of Mouse Testicular Organoids that Recapitulate Testis Structure and Expression Profiles
Aviya Stopel, Cheli Lev, Stav Dahari, Or Adibi, Leah Armon, Nitzan Gonen
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 1024-1041. doi:10.7150/ijbs.89480
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The homeoprotein HOXB2 limits triple-negative breast carcinogenesis via extracellular matrix remodeling
Ji Hoon Oh, Clara Yuri Kim, Da Som Jeong, Yu Cheon Kim, Myoung Hee Kim, Je-Yoel Cho
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 1045-1063. doi:10.7150/ijbs.88837
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exogenous α-ketoglutarate Modulates Redox Metabolism and Functions of Human Dendritic Cells, Altering Their Capacity to Polarise T Cell Response
Marijana Milanović, Marina Bekić, Jelena Đokić, Dragana Vučević, Miodrag Čolić, Sergej Tomić
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 1064-1087. doi:10.7150/ijbs.91109
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Promotion of ROS-mediated apoptosis, G2/M arrest, and autophagy by naringenin in non-small cell lung cancer
Tsung-Ming Chang, Miao-Ching Chi, Yao-Chang Chiang, Chieh-Mo Lin, Mei-Ling Fang, Chiang-Wen Lee, Ju-Fang Liu, Yu Ru Kou
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 1093-1109. doi:10.7150/ijbs.85443
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Endometrial Stem Cells: Orchestrating Dynamic Regeneration of Endometrium and Their Implications in Diverse Endometrial Disorders
In-Sun Hong
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 864-879. doi:10.7150/ijbs.89795
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fibroblasts: invigorated targets in pre-metastatic niche formation
Hongkuan Han, Cheng Qian, Mengyao Song, Chongjin Zhong, Yang Zhao, Yin Lu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 1110-1124. doi:10.7150/ijbs.87680
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

A CRISPR Interference of CBP and p300 Selectively Induced Synthetic Lethality in Bladder Cancer Cells In Vitro: Erratum
Jianfa Li, ChenChen Huang, Tiefu Xiong, Changshui Zhuang, Chengle Zhuang, Yawen Li, Jing Ye, Yaoting Gui
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(3): 1088-1089. doi:10.7150/ijbs.91212
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image