Issue cover v18i11

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 18 (11); 2022

Research Papers

Graphic abstract

CCL20 promotes lung adenocarcinoma progression by driving epithelial-mesenchymal transition
Tao Fan, Shuofeng Li, Chu Xiao, He Tian, Yujia Zheng, Yu Liu, Chunxiang Li, Jie He
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4275-4288. doi:10.7150/ijbs.73275
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High Glucose Accelerates Tumor Progression by Regulating MEDAG-Mediated Autophagy Levels in Breast Cancer
Chenyuan Li, Si Sun, Yi Tu, Hanpu Zhang, Feng Yao, Shichong Liao, Shengrong Sun, Zhiyu Li, Zhong Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4289-4300. doi:10.7150/ijbs.70002
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

YY1-induced DLEU1/miR-149-5p Promotes Malignant Biological Behavior of Cholangiocarcinoma through Upregulating YAP1/TEAD2/SOX2
Jinglin Li, Xingming Jiang, Yi Xu, Pengcheng Kang, Peng Huang, Nanfeng Meng, Hang Wang, Wangyang Zheng, Hao Wang, Zhidong Wang, Xiangyu Zhong, Yunfu Cui
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4301-4315. doi:10.7150/ijbs.66224
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TRIM37 Augments AP-2γ Transcriptional Activity and Cellular Localization via K63-linked Ubiquitination to Drive Breast Cancer Progression
Guimei Cui, Zhuoran Gao, Shiehong Chang, Nitin Narwade, Yitian Chen, Barun Poudel, Kate M. K. Lei, Weibo Zhang, Gang Li, Terence C. W. Poon, Edwin Cheung
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4316-4328. doi:10.7150/ijbs.69466
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PRMT5 acts as a tumor suppressor by inhibiting Wnt/β-catenin signaling in murine gastric tumorigenesis
Yuling Tang, Lei Dong, Chong Zhang, Xiubin Li, Rongyu Li, Huisang Lin, Yini Qi, Mingchuan Tang, Yanli Peng, Chuan Liu, Jian Zhou, Ning Hou, Wenjia Liu, Guan Yang, Xiao Yang, Yan Teng
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4329-4340. doi:10.7150/ijbs.71581
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Activation of VIPR1 suppresses hepatocellular carcinoma progression by regulating arginine and pyrimidine metabolism
Yaojie Fu, Shanshan Liu, Robim M. Rodrigues, Ying Han, Cao Guo, Zhanwei Zhu, Yong He, Bryan Mackowiak, Dechun Feng, Bin Gao, Shan Zeng, Hong Shen
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4341-4356. doi:10.7150/ijbs.71134
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Genome-Wide CRISPR/Cas9 Library Screening Identified that DUSP4 Deficiency Induces Lenvatinib Resistance in Hepatocellular Carcinoma
Shanzhou Huang, Zuyi Ma, Qi Zhou, Aimei Wang, Yuanfeng Gong, Zhenchong Li, Shujie Wang, Qian Yan, Dongping Wang, Baohua Hou, Chuanzhao Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4357-4371. doi:10.7150/ijbs.69969
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DNMT3B-mediated FAM111B methylation promotes papillary thyroid tumor glycolysis, growth and metastasis
Xiang Zhu, Chunyuan Xue, Xiaofeng Kang, Xiaomeng Jia, Lin Wang, Muhsin H. Younis, Donghui Liu, Nan Huo, Yuchen Han, Zhao Chen, Jing Fu, Chunyu Zhou, Xiaoxiang Yao, Yimeng Du, Weibo Cai, Lei Kang, Zhaohui Lyu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4372-4387. doi:10.7150/ijbs.72397
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fibroblast-like cells Promote Wound Healing via PD-L1-mediated Inflammation Resolution
Xiao-hui Wang, Wei Guo, Wei Qiu, Luo-quan Ao, Meng-wei Yao, Wei Xing, Yang Yu, Quan Chen, Xiao-feng Wu, Zhan Li, Xue-ting Hu, Xiang Xu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4388-4399. doi:10.7150/ijbs.69890
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deacetylation of Glutaminase by HDAC4 contributes to Lung Cancer Tumorigenesis
Tao Wang, Zhuo Lu, Tianyu Han, Yanan Wang, Mingxi Gan, Jian-Bin Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4452-4465. doi:10.7150/ijbs.69882
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Low-density Lipoprotein Receptor-related Protein 6 Pathway in the Treatment of Intestinal Barrier Dysfunction Induced by Hypoxia and Intestinal Microbiota through the Wnt/β-catenin Pathway
Zhihua Liu, Chao Li, Min Liu, Zhen Song, Mary Pat Moyer, Dan Su
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4469-4481. doi:10.7150/ijbs.72283
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Babam2 negatively regulates osteoclastogenesis by interacting with Hey1 to inhibit Nfatc1 transcription
Fujun Jin, Yexuan Zhu, Meijing Liu, Rongze Wang, Yi Cui, Yanting Wu, Gang Liu, Yifei Wang, Xiaogang Wang, Zhe Ren
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4482-4496. doi:10.7150/ijbs.72487
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Smoke-induced SAV1 Gene Promoter Hypermethylation Disrupts YAP Negative Feedback and Promotes Malignant Progression of Non-small Cell Lung Cancer
Ting Liu, Wei Guo, Kai Luo, Lei Li, Jing Dong, Meijun Liu, Xingyuan Shi, Zhiyuan Wang, Jianlei Zhang, Jiang Yin, Ni Qiu, Minying Lu, Danyang Chen, Xiaoting Jia, Hao Liu, Yixue Gu, Yan Xiong, Guopei Zheng, Gang Xu, Zhimin He, Zhijie Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4497-4512. doi:10.7150/ijbs.73428
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Maternal EHMT2 is essential for homologous chromosome segregation by regulating Cyclin B3 transcription in oocyte meiosis
Tie-Gang Meng, Wen-Long Lei, Xukun Lu, Xiao-Yu Liu, Xue-Shan Ma, Xiao-Qing Nie, Zheng-Hui Zhao, Qian-Nan Li, Lin Huang, Yi Hou, Ying-Chun Ouyang, Lei Li, Tie-Shan Tang, Heide Schatten, Wei Xie, Shao-Rong Gao, Xiang-Hong Ou, Zhen-Bo Wang, Qing-Yuan Sun
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4513-4531. doi:10.7150/ijbs.75298
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lithocholic acid inhibits dendritic cell activation by reducing intracellular glutathione via TGR5 signaling
Jianping Hu, Yiting Zhang, Shenglan Yi, Chaokui Wang, Xinyue Huang, Su Pan, Jinglu Yang, Gangxiang Yuan, Sisi Tan, Hong Li
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4545-4559. doi:10.7150/ijbs.71287
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TCF7L2 promotes anoikis resistance and metastasis of gastric cancer by transcriptionally activating PLAUR
Tao Zhang, Bofang Wang, Fei Su, Baohong Gu, Lin Xiang, Lei Gao, Peng Zheng, Xue-mei Li, Hao Chen
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4560-4577. doi:10.7150/ijbs.69933
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Artemisinin attenuated ischemic stroke induced cell apoptosis through activation of ERK1/2/CREB/BCL-2 signaling pathway in vitro and in vivo
Tangming Peng, Shuai Li, Linlin Liu, Chao Yang, Mohd Farhan, Ligang Chen, Qiaozhu Su, Wenhua Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4578-4594. doi:10.7150/ijbs.69892
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SUMOylation of Nuclear γ-Actin by SUMO2 supports DNA Damage Repair against Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury
Wei Zhao, Xiuying Zhang, Jia Zhao, Ni Fan, Jianhui Rong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4595-4609. doi:10.7150/ijbs.74407
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

An Update on the Multifaceted Role of NF-kappaB in Endometriosis
Yuanmeng Liu, Jianzhang Wang, Xinmei Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4400-4413. doi:10.7150/ijbs.72707
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High Mobility Group A1 (HMGA1): Structure, Biological Function, and Therapeutic Potential
Lu Wang, Ji Zhang, Min Xia, Chang Liu, Xuyu Zu, Jing Zhong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4414-4431. doi:10.7150/ijbs.72952
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel insights into m6A modification of coding and non-coding RNAs in tumor biology: From molecular mechanisms to therapeutic significance
Jinlin Jia, Suwen Wu, Zimo Jia, Chang Wang, Chenxi Ju, Jinxiu Sheng, Fucheng He, Mingxia Zhou, Jing He
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4432-4451. doi:10.7150/ijbs.73093
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Role of DACT Family Members in Tumorigenesis and Tumor Progression
Yu Zeng, Jiqin Zhang, Jianhe Yue, Guoqiang Han, Weijia Liu, Lin Liu, Xin Lin, Yan Zha, Jian Liu, Ying Tan
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4532-4544. doi:10.7150/ijbs.70784
Full text PDF PubMed PMC

Errata

MiR-206 suppresses the deterioration of intrahepatic cholangiocarcinoma and promotes sensitivity to chemotherapy by inhibiting interactions with stromal CAFs: Erratum
Renjie Yang, Dong Wang, Shen Han, Yichao Gu, Zhi Li, Lei Deng, Aihong Yin, Yun Gao, Xiangcheng Li, Yue Yu, Xuehao Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4466-4467. doi:10.7150/ijbs.75760
Full text PDF PubMed PMC


Metformin induces cell cycle arrest, apoptosis and autophagy through ROS/JNK signaling pathway in human osteosarcoma: Erratum
Bo Li, Pingting Zhou, Kehan Xu, Tianrui Chen, Jian Jiao, Haifeng Wei, Xinghai Yang, Wei Xu, Wei Wan, Jianru Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(11): 4468. doi:10.7150/ijbs.74954
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image