Issue cover v19i2

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 19 (2); 2023

Research Papers

Graphic abstract

FCN3 inhibits the progression of hepatocellular carcinoma by suppressing SBDS-mediated blockade of the p53 pathway
Dong Ma, Pengpeng Liu, Junjun Wen, Yang Gu, Zhangshuo Yang, Jianwei Lan, Haining Fan, Zhisu Liu, Deliang Guo
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 362-376. doi:10.7150/ijbs.69784
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Neddylation of HER2 Inhibits its Protein Degradation and promotes Breast Cancer Progression
Xiaohong Xia, Tumei Hu, Xiaoyue He, Yuan Liu, Cuifu Yu, Weiyao Kong, Yuning Liao, Daolin Tang, Jinbao Liu, Hongbiao Huang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 377-392. doi:10.7150/ijbs.75852
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel FSIP2 Variants Induce Super-Length Mitochondrial Sheath and Asthenoteratozoospermia in Humans
Mingrong Lv, Dongdong Tang, Hui Yu, Hao Geng, Yiling Zhou, Zhongmei Shao, Kuokuo Li, Yang Gao, Senchao Guo, Chuan Xu, Qing Tan, Chunyu Liu, Rui Guo, Huan Wu, Zongliu Duan, Jingjing Zhang, Guanxiong Wang, Rong Hua, Feifei Fu, Kai Wang, Yuping Xu, Ping Zhou, Zhaolian Wei, Feng Zhang, Yunxia Cao, Xiaojin He
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 393-411. doi:10.7150/ijbs.76051
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Apelin promotes osteosarcoma metastasis by upregulating PLOD2 expression via the Hippo signaling pathway and hsa_circ_0000004/miR-1303 axis
Nguyen Thi Nha Trang, Chao-Yang Lai, Hsiao-Chi Tsai, Yuan-Li Huang, Shan-Chi Liu, Chun-Hao Tsai, Yi-Chin Fong, Huey-En Tzeng, Chih-Hsin Tang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 412-425. doi:10.7150/ijbs.77688
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Stabilization of IGF2BP1 by USP10 promotes breast cancer metastasis via CPT1A in an m6A-dependent manner
Jiajun Shi, Qianyi Zhang, Xi Yin, Jiahui Ye, Shengqing Gao, Chen Chen, Yaxuan Yang, Baojuan Wu, Yuping Fu, Hongmei Zhang, Zhangding Wang, Bo Wang, Yun Zhu, Hongyan Wu, Yongzhong Yao, Guifang Xu, Qiang Wang, Shouyu Wang, Weijie Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 449-464. doi:10.7150/ijbs.76798
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BGN/FAP/STAT3 positive feedback loop mediated mutual interaction between tumor cells and mesothelial cells contributes to peritoneal metastasis of gastric cancer
Haitao Wu, Zhenxian Xiang, Guoquan Huang, Qiuming He, Jialing Song, Rongzhang Dou, Chaogang Yang, Shuyi Wang, Bin Xiong
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 465-483. doi:10.7150/ijbs.72218
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Flot2 acts as a novel mediator of podocyte injury in proteinuric kidney disease
Chunping Yu, Hong Zhang, Shuangxin Liu, Ruizhao Li, Xingchen Zhao, Yuanhan Chen, Zhuo Li, Jianchao Ma, Wenjian Wang, Zhiming Ye, Xinling Liang, Li Zhang, Wei Shi
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 502-520. doi:10.7150/ijbs.78945
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Neuropeptide Y protects kidney from acute kidney injury by inactivating M1 macrophages via the Y1R-NF-κB-Mincle-dependent mechanism
Rui-zhi Tan, Jian-chun Li, Bing-wen Zhu, Xiao-ru Huang, Hong-lian Wang, Jian Jia, Xia Zhong, Jian Liu, Li Wang, Hui-yao Lan
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 521-536. doi:10.7150/ijbs.80200
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ebastine exerts antitumor activity and induces autophagy by activating AMPK/ULK1 signaling in an IPMK-dependent manner in osteosarcoma
Zhen Pan, Shi-jie Li, Hua Guo, Zhao-hui Li, Xiang Fei, Shi-min Chang, Qing-cheng Yang, Dong-dong Cheng
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 537-551. doi:10.7150/ijbs.69541
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sesn2 Serves as a Regulator between Mitochondrial Unfolded Protein Response and Mitophagy in Intervertebral Disc Degeneration
Wen-Ning Xu, Chun Liu, Huo-Liang Zheng, Hai-Xia Xu, Run-Ze Yang, Sheng-Dan Jiang, Li-Xin Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 571-592. doi:10.7150/ijbs.70211
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of IGF2BP1 attenuates renal injury and inflammation by alleviating m6A modifications and E2F1/MIF pathway
Yan Mao, Feng Jiang, Xue-Jiao Xu, Lan-Bo Zhou, Rui Jin, Li-Li Zhuang, Chen-Xia Juan, Guo-Ping Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 593-609. doi:10.7150/ijbs.78348
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

1,25-Dihydroxyvitamin D Deficiency Accelerates Aging-related Osteoarthritis via Downregulation of Sirt1 in Mice
Jie Chen, Jiao Zhang, Jie Li, Ran Qin, Na Lu, David Goltzman, Dengshun Miao, Renlei Yang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 610-624. doi:10.7150/ijbs.78785
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

M6PR- and EphB4-Rich Exosomes Secreted by Serglycin-Overexpressing Esophageal Cancer Cells Promote Cancer Progression
Dongdong Yan, Di Cui, Yun Zhu, Cecilia Ka Wing Chan, Chung Hang Jonathan Choi, Tengfei Liu, Nikki P.Y. Lee, Simon Law, Sai Wah Tsao, Stephanie Ma, Annie Lai Man Cheung
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 625-640. doi:10.7150/ijbs.79875
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NTF4 plays a dual role in breast cancer in mammary tumorigenesis and metastatic progression
Ran Sun, Jin He, Qin Xiang, Yixiao Feng, Yijia Gong, Yijiao Ning, Chaoqun Deng, Kexin Sun, Mingjun Zhang, Zhaobo Cheng, Xin Le, Qi Xiong, Fengsheng Dai, Yongzhong Wu, Tingxiu Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 641-657. doi:10.7150/ijbs.79435
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting Vascular Endothelial Growth Factor Receptors as a Therapeutic Strategy for Osteoarthritis and Associated Pain
Kaige Ma, Gurjit Singh, Jun Wang, InSug O-Sullivan, Gina Votta-Velis, Benjamin Bruce, Arivarasu Natarajan Anbazhagan, Andre J. van Wijnen, Hee-Jeong Im
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 675-690. doi:10.7150/ijbs.79125
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Upregulation of LRRC8A by m5C modification-mediated mRNA stability suppresses apoptosis and facilitates tumorigenesis in cervical cancer
Yanjie Chen, Xinzhao Zuo, Qinglv Wei, Jie Xu, Xiaoyi Liu, Shiling Liu, Haocheng Wang, Qingya Luo, Yuya Wang, Yu Yang, Hongyan Zhao, Jing Xu, Tao Liu, Ping Yi
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 691-704. doi:10.7150/ijbs.79205
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Molecular Mechanisms of Mitochondrial Quality Control in Ischemic Cardiomyopathy
Xing Chang, Ruxiu Liu, Ruibing Li, Youyou Peng, Pingjun Zhu, Hao Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 426-448. doi:10.7150/ijbs.76223
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel Role of the SIRT1 in Endocrine and Metabolic Diseases
Chenxi Lu, Huadong Zhao, Yanqing Liu, Zhi Yang, Hairong Yao, Tong Liu, Tiantian Gou, Li Wang, Juan Zhang, Ye Tian, Yang Yang, Huan Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 484-501. doi:10.7150/ijbs.78654
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting Breast Cancer Stem Cells
Lu Zhang, Wenmin Chen, Suling Liu, Ceshi Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 552-570. doi:10.7150/ijbs.76187
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting Necroptosis: A Novel Therapeutic Option for Retinal Degenerative Diseases
Qi Zhang, Xi-min Hu, Wen-juan Zhao, Xiao-xia Ban, Yan Li, Yan-xia Huang, Hao Wan, Ye He, Lv-shuang Liao, Lei Shang, Bin Jiang, Guo-ping Qing, Kun Xiong
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 658-674. doi:10.7150/ijbs.77994
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel Insights into The Roles of N6-methyladenosine (m6A) Modification and Autophagy in Human Diseases
Jiaxin Liang, Jingwen Sun, Wei Zhang, Xiwen Wang, Ying Xu, Yuan Peng, Ling Zhang, Wenqian Xiong, Yi Liu, Hengwei Liu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(2): 705-720. doi:10.7150/ijbs.75466
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image