Issue cover v20i1

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 20 (1); 2024

Research Papers

Graphic abstract

MRCK as a Potential Target for Claudin-Low Subtype of Breast Cancer
Hirohito Yamaguchi, Ling-Chu Chang, Olin Shih-Shin Chang, Yu-Fu Chen, Yu-Chun Hsiao, Chen-Shiou Wu, Mien-Chie Hung
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 1-14. doi:10.7150/ijbs.88285
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

S100A4 Is a Key Facilitator of Thoracic Aortic Dissection
Jiajun Shi, Wenjun Yu, Chuan Liang, Hongjie Shi, Dengwei Cao, Yong Ran, Haisen Qiao, Zhe Dong, Jinping Liu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 29-46. doi:10.7150/ijbs.83091
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Blocking Palmitoylation of Apelin Receptor Alleviates Morphine Tolerance in Neuropathic Cancer Pain
Xiaoqing Fan, Meiting Gong, Siyu Zhang, Wanxiang Niu, Suling Sun, Huihan Yu, Xueran Chen, Zhiyou Fang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 47-60. doi:10.7150/ijbs.86888
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cancer Differentiation Inducer Chlorogenic Acid Suppresses PD-L1 Expression and Boosts Antitumor Immunity of PD-1 Antibody
Rui Li, Yun Zhan, Xiao Ding, Jinjin Cui, Yanxing Han, Jinlan Zhang, Jie Zhang, Wenbin Li, Lulu Wang, Jiandong Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 61-77. doi:10.7150/ijbs.83599
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SECTM1 promotes the development of glioblastoma and mesenchymal transition by regulating the TGFβ1/Smad signaling pathway
Zhipeng Yao, Fan Zhang, Chenxue Qi, Cheng Wang, Min Mao, Chenhui Zhao, Min Qi, Zhichun Wang, Guoren Zhou, Xiaochun Jiang, Hongping Xia
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 78-93. doi:10.7150/ijbs.84591
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

G3BP1 Interact with JAK2 mRNA to Promote the Malignant Progression of Nasopharyngeal Carcinoma via Activating JAK2/STAT3 Signaling Pathway
Yuting Zhan, Weiyuan Wang, Haihua Wang, Yue Xu, Yuting Zhang, Yue Ning, Hongmei Zheng, Jiadi Luo, Yang Yang, Hongjing Zang, Ming Zhou, Songqing Fan
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 94-112. doi:10.7150/ijbs.85341
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dual role of CD73 as a signaling molecule and adenosine-generating enzyme in colorectal cancer progression and immune evasion
Weidong Lian, Dan Jiang, Wandie Lin, Muhong Jiang, Yujie Zhang, Hui Wang, Liang Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 137-151. doi:10.7150/ijbs.87440
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TRAF4 regulates ubiquitination-modulated survivin turnover and confers radioresistance
Jinzhuang Liao, Xiang Qing, Xiaoying Li, Yu Gan, Ruirui Wang, Shuangze Han, Wei Li, Wei Song
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 182-199. doi:10.7150/ijbs.87180
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Treatment for type 2 diabetes and diabetic nephropathy by targeting Smad3 signaling
Huijun He, Honglian Wang, Xiaocui Chen, Yu Zhong, Xiao Ru Huang, Ronald CW Ma, Cheng Wang, Hui-Yao Lan
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 200-217. doi:10.7150/ijbs.87820
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hypoxia-driven TNS4 fosters HNSCC tumorigenesis by stabilizing integrin α5β1 complex and triggering FAK-mediated Akt and TGFβ signaling pathways
Xinyuan Zhao, Zizhao Mai, Liu Liu, Ye Lu, Li Cui, Jinhua Yu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 231-248. doi:10.7150/ijbs.86317
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Combination of TrxR1 inhibitor and lenvatinib triggers ROS-dependent cell death in human lung cancer cells
Peisen Zheng, Yiqun Xia, Xin Shen, Hui Lu, Yinghua Chen, Chenxin Xu, Chenyu Qiu, Yafei Zhang, Peng Zou, Ri Cui, Xiaoying Huang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 249-264. doi:10.7150/ijbs.86160
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

EXOSC5 maintains cancer stem cell activity in endometrial cancer by regulating the NTN4/integrin β1 signalling axis
Yu-Hao Huang, Wen-Ling Wang, Po-Hui Wang, Hsueh-Te Lee, Wen-Wei Chang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 265-279. doi:10.7150/ijbs.86275
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MANF Promotes Unexplained Recurrent Miscarriages by Interacting with NPM1 and Downregulating Trophoblast Cell Migration and Invasion
Yuan Fang, Junhui Zhang, Damin Zhu, Qiong Mei, Ting Liao, Huiru Cheng, Ye He, Yunxia Cao, Zhaolian Wei
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 296-311. doi:10.7150/ijbs.85378
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting phosphorylation circuits on CREB and CRTCs as the strategy to prevent acquired skin hyperpigmentation
Song-Hee Kim, Changseon Na, Cheng-Yong Yun, Jun Gu Kim, Seung Tae Baek, Hyun Jin An, Jae Duk Lee, Seung Wha Lee, Jae-Kyung Jung, Bang Yeon Hwang, Sang-Bae Han, Youngoo Kim
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 312-330. doi:10.7150/ijbs.86536
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ALYREF-mediated RNA 5-Methylcytosine modification Promotes Hepatocellular Carcinoma Progression Via Stabilizing EGFR mRNA and pSTAT3 activation
Jiayida Nulali, Kaiwen Zhang, Manmei Long, Yueyue Wan, Yu Liu, Qianyue Zhang, Liu Yang, Jun Hao, Linhua Yang, Huaidong Song
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 331-346. doi:10.7150/ijbs.82316
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rebalancing TGF-β/PGE2 breaks RT-induced immunosuppressive barriers by enhancing tumor-infiltrated dendritic cell homing
Ziqi Zhou, Qianqian Zhou, Jing Zhao, Xiaorong Hou, Junfang Yan, Xiansong Sun, Zhiwei Yang, Jiabin Ma, Fuquan Zhang, Linsheng Zhan, Ke Hu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 367-386. doi:10.7150/ijbs.87867
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

KLF7 promotes colon adenocarcinoma progression through the PDGFB signaling pathway
Zhicheng Zhang, Xiaochen Jiang, Kai Li, Shupei Qiao, Mengmeng Li, Yu Mei, Lixian Ding, Qiang Lv, Yike Ding, Yunhan Zhao, Guixiang Lv, Gang Tan, Huanjie Yang, Guodong Li, Xu Gao, Ming Liu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 387-402. doi:10.7150/ijbs.86385
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Role Of YAP Signaling in Regulation of Programmed Cell Death and Drug Resistance in Cancer
Wei Zhou, Adrian Lim, Mouad Edderkaoui, Arsen Osipov, Heshui Wu, Qiang Wang, Stephen Pandol
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 15-28. doi:10.7150/ijbs.83586
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Role of Nuclear Receptors in the Pathogenesis and Treatment of Non-alcoholic Fatty Liver Disease
Zhenhua Yang, Awang Danzeng, Qiumeng Liu, Chenglong Zeng, Lei Xu, Jie Mo, Ciren Pingcuo, Xiaojing Wang, Chao Wang, Bixiang Zhang, Binhao Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 113-126. doi:10.7150/ijbs.87305
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of TNC in atherosclerosis and drug development opportunities
Wujun Chen, Yanhong Wang, Chunling Ren, Sha Yu, Chao Wang, Jiyao Xing, Jiazhen Xu, Saisai Yan, Tingting Zhang, Qian Li, Xiaojin Peng, Yingchun Shao, Renshuai Zhang, Daijun Zhang, Dongming Xing
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 127-136. doi:10.7150/ijbs.89890
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Role of cGAS-STING Signalling in Metabolic Diseases: from Signalling Networks to Targeted Intervention
Jiahui Gong, Xilong Gao, Shaoyang Ge, Hongliang Li, Ran Wang, Liang Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 152-174. doi:10.7150/ijbs.84890
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mechanisms underlying therapeutic resistance of tyrosine kinase inhibitors in chronic myeloid leukemia
Jingnan Sun, Ruiping Hu, Mengyuan Han, Yehui Tan, Mengqing Xie, Sujun Gao, Ji-Fan Hu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 175-181. doi:10.7150/ijbs.86305
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Cross-Communication of Cuproptosis and Regulated Cell Death in Human Pathophysiology
Kuan-Hao Tsui, Jui-Hu Hsiao, Li-Te Lin, Yi-Ling Tsang, Ai-Ning Shao, Chen-Hsin Kuo, Renin Chang, Zhi-Hong Wen, Chia-Jung Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 218-230. doi:10.7150/ijbs.84733
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The biological mechanism and emerging therapeutic interventions of liver aging
Wenchao Wang, Kangdi Xu, Mingge Shang, Xiang Li, Xinyu Tong, Zhengtao Liu, Lin Zhou, Shusen Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 280-295. doi:10.7150/ijbs.87679
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mesenchymal Stem Cell-Derived Extracellular Vesicles in Cancer Therapy Resistance: from Biology to Clinical Opportunity
Chan Shan, Yan Liang, Kun Wang, Peifeng Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(1): 347-366. doi:10.7150/ijbs.88500
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image