◂ Last issue Next issue ▸ Archive   

Volume 8 (3); 2012

Research Paper

Pretreatment of Cisplatin in Recipients Attenuates Post-Transplantation Pancreatitis in Murine Model
Sheng Yan, Yuan Ding, Fei Sun, Zhongjie Lu, Liang Xue, Xiangyan Liu, Mingqi Shuai, Chen Fang, Yan Wang, Hui Cheng, Lin Zhou, Ming H Zheng, Shusen Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(3): 298-309. doi:10.7150/ijbs.3656
Full text PDF PubMed PMC

An Anti-PCSK9 Antibody Reduces LDL-Cholesterol On Top Of A Statin And Suppresses Hepatocyte SREBP-Regulated Genes
Liwen Zhang, Timothy McCabe, Jon H. Condra, Yan G. Ni, Laurence B. Peterson, Weirong Wang, Alison M. Strack, Fubao Wang, Shilpa Pandit, Holly Hammond, Dana Wood, Dale Lewis, Ray Rosa, Vivienne Mendoza, Anne Marie Cumiskey, Douglas G. Johns, Barbara C. Hansen, Xun Shen, Neil Geoghagen, Kristian Jensen, Lei Zhu, Karol Wietecha, Douglas Wisniewski, Lingyi Huang, Jing Zhang Zhao, Robin Ernst, Richard Hampton, Peter Haytko, Frances Ansbro, Shannon Chilewski, Jayne Chin, Lyndon J. Mitnaul, Andrea Pellacani, Carl P. Sparrow, Zhiqiang An, William Strohl, Brian Hubbard, Andrew S. Plump, Daniel Blom, Ayesha Sitlani
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(3): 310-327. doi:10.7150/ijbs.3524
Full text PDF PubMed PMC

Gene Expression Profiling of the Cephalothorax and Eyestalk in Penaeus Monodon during Ovarian Maturation
Philip Brady, Abigail Elizur, Richard Williams, Scott F. Cummins, Wayne Knibb
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(3): 328-343. doi:10.7150/ijbs.3517
Full text PDF PubMed PMC

U12-type Spliceosomal Introns of Insecta
Jessin Janice, Amit Pande, January Weiner, Chiao-Feng Lin, Wojciech Makałowski
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(3): 344-352. doi:10.7150/ijbs.3933
Full text PDF PubMed PMC

Comparison of Protein Expression Profiles of Different Stages of Lymph Nodes Metastasis in Breast Cancer
Hui-Hua Lee, Chu-Ai Lim, Yew-Teik Cheong, Manjit Singh, Lay-Harn Gam
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(3): 353-362. doi:10.7150/ijbs.3157
Full text PDF PubMed PMC

Protective Effects of Garlic Oil on Hepatocarcinoma Induced by N-Nitrosodiethylamine in Rats
Cui-Li Zhang, Tao Zeng, Xiu-Lan Zhao, Li-Hua Yu, Zhen-Ping Zhu, Ke-Qin Xie
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(3): 363-374. doi:10.7150/ijbs.3796
Full text PDF PubMed PMC

Polymorphic Allele of Human MRC1 Confer Protection against Tuberculosis in a Chinese Population
Xing Zhang, Feng Jiang, Liliang Wei, Fujian Li, Jiyan Liu, Chong Wang, Menyuan Zhao, Tingting Jiang, Dandan Xu, Dapeng Fan, Xiaojun Sun, Ji-Cheng Li
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(3): 375-382. doi:10.7150/ijbs.4047
Full text PDF PubMed PMC

Interleukin-11 Promotes the Progress of Gastric Carcinoma via Abnormally Expressed Versican
Zhenwei Zhang, Jianpeng Zhang, Lei Miao, Ke Liu, Shengsheng Yang, Chuanyong Pan, Binghua Jiao
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(3): 383-393. doi:10.7150/ijbs.3579
Full text PDF PubMed PMC

Swainsonine Activates Mitochondria-mediated Apoptotic Pathway in Human Lung Cancer A549 Cells and Retards the Growth of Lung Cancer Xenografts
Zhaocai Li, Xingang Xu, Yong Huang, Li Ding, Zhisheng Wang, Gaoshui Yu, Dan Xu, Wei Li, Dewen Tong
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(3): 394-405. doi:10.7150/ijbs.3882
Full text PDF PubMed PMC

Phenotypic Characterization of Osteoarthritic Osteocytes from the Sclerotic Zones: A Possible Pathological Role in Subchondral Bone Sclerosis
Anjali Jaiprakash, Indira Prasadam, Jian Q. Feng, Ying Liu, Ross Crawford, Yin Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(3): 406-417. doi:10.7150/ijbs.4221
Full text PDF PubMed PMC

Isolation and Identification of miRNAs in Jatropha curcas
Chun Ming Wang, Peng Liu, Fei Sun, Lei Li, Peng Liu, Jian Ye, Gen Hua Yue
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(3): 418-429. doi:10.7150/ijbs.3676
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image