Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 8 (4); 2012

Research Paper

Hydrogen Sulfide Mitigates Cardiac Remodeling During Myocardial Infarction via Improvement of Angiogenesis
Natia Qipshidze, Naira Metreveli, Paras K. Mishra, David Lominadze, Suresh C. Tyagi
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(4): 430-441. doi:10.7150/ijbs.3632
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Prognostic Values of Filamin-A Status for Topoisomerase II Poison Chemotherapy
Jingyin Yue, Shijie Lan, Changji Yuan, Zhiyuan Shen
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(4): 442-450. doi:10.7150/ijbs.4155
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Silencing of RECK Gene is Associated with Promoter Hypermethylation and Poor Survival in Hepatocellular Carcinoma
Changsong Zhang, Yang Ling, Chenghui Zhang, Yun Xu, Lu Gao, Rong Li, Jing Zhu, Lieying Fan, Lixin Wei
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(4): 451-458. doi:10.7150/ijbs.4038
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

OLFML3 Expression is Decreased during Prenatal Muscle Development and Regulated by MicroRNA-155 in Pigs
Shuanping Zhao, Jing Zhang, Xinhua Hou, Linsen Zan, Ning Wang, Zhonglin Tang, Kui Li
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(4): 459-469. doi:10.7150/ijbs.3821
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

A Comparative Study of Mammalian Diversification Pattern
Wenhua Yu, Junxiao Xu, Yi Wu, Guang Yang
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(4): 486-497. doi:10.7150/ijbs.3982
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Characterization of Bovine Induced Pluripotent Stem Cells by Lentiviral Transduction of Reprogramming Factor Fusion Proteins
Hongguo Cao, Pan Yang, Yong Pu, Xueping Sun, Huiqun Yin, Yu Zhang, Yunhai Zhang, Yunsheng Li, Ya Liu, Fugui Fang, Zijun Zhang, Yong Tao, Xiaorong Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(4): 498-511. doi:10.7150/ijbs.3723
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Propolis Standardized Extract (EPP-AF®), an Innovative Chemically and Biologically Reproducible Pharmaceutical Compound for Treating Wounds
Andresa Aparecida Berretta, Andresa Piacezzi Nascimento, Paula Carolina Pires Bueno, Mirela Mara de Oliveira Lima Leite Vaz, Juliana Maldonado Marchetti
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(4): 512-521. doi:10.7150/ijbs.3641
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

TWIST Represses Estrogen Receptor-alpha Expression by Recruiting the NuRD Protein Complex in Breast Cancer Cells
Junjiang Fu, Lianmei Zhang, Tao He, Xiuli Xiao, Xiaoyan Liu, Li Wang, Luquan Yang, Manman Yang, Tiandan Zhang, Rui Chen, Jianming Xu
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(4): 522-532. doi:10.7150/ijbs.4164
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Isoalantolactone Induces Reactive Oxygen Species Mediated Apoptosis in Pancreatic Carcinoma PANC-1 Cells
Muhammad Khan, Chuan Ding, Azhar Rasul, Fei Yi, Ting Li, Hongwen Gao, Rong Gao, Lili Zhong, Kun Zhang, Xuedong Fang, Tonghui Ma
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(4): 533-547. doi:10.7150/ijbs.3753
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Data Mining in Networks of Differentially Expressed Genes during Sow Pregnancy
Ligang Wang, Longchao Zhang, Yong Li, Wen Li, Weizhen Luo, Duxue Cheng, Hua Yan, Xiaojun Ma, Xin Liu, Xin Song, Jing Liang, Kebin Zhao, Lixian Wang
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(4): 548-560. doi:10.7150/ijbs.4071
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Characterization of the Complete Mitochondrial Genomes of Cnaphalocrocis medinalis and Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae)
Huan-Na Chai, Yu-Zhou Du, Bao-Ping Zhai
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(4): 561-579. doi:10.7150/ijbs.3540
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Genome-Wide Association Analysis of Meat Quality Traits in a Porcine Large White × Minzhu Intercross Population
Weizhen Luo, Duxue Cheng, Shaokang Chen, Ligang Wang, Yong Li, Xiaojun Ma, Xin Song, Xin Liu, Wen Li, Jing Liang, Hua Yan, Kebin Zhao, Chuduan Wang, Lixian Wang, Longchao Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(4): 580-595. doi:10.7150/ijbs.3614
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

The Function of Steroid Receptor Coactivator-1 in Normal Tissues and Cancer
Claire A. Walsh, Li Qin, Jean Ching-Yi Tien, Leonie S. Young, Jianming Xu
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(4): 470-485. doi:10.7150/ijbs.4125
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]