◂ Previous issue Next issue ▸ Archive   

Volume 10 (1); 2014

Research Papers

Variant Ionotropic Receptors Are Expressed in Olfactory Sensory Neurons of Coeloconic Sensilla on the Antenna of the Desert Locust (Schistocerca gregaria)
Mei Guo, Jürgen Krieger, Ewald Große-Wilde, Christine Mißbach, Long Zhang, Heinz Breer
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(1): 1-14. doi:10.7150/ijbs.7624
Abstract Full text PDF PubMed PMC


C1q-like Factor, a Target of miR-430, Regulates Primordial Germ Cell Development in Early Embryos of Carassius auratus
Jie Mei, Hua-Mei Yue, Zhi Li, Bo Chen, Jian-Xiang Zhong, Cheng Dan, Li Zhou, Jian-Fang Gui
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(1): 15-24. doi:10.7150/ijbs.7490
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Characterization of a Novel Transgenic Mouse Tumor Model for Targeting HER2+ Cancer Stem Cells
Su He Wang, Lin Lu, Yongyi Fan, Max S. Wicha, Zhengyi Cao, Alfred E. Chang, Jian-chuan Xia, James R. Baker Jr., Qiao Li
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(1): 25-32. doi:10.7150/ijbs.6309
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Identification of Tmem10 as a Novel Late-stage Oligodendrocytes Marker for Detecting Hypomyelination
Wanxiang Jiang, Wanchun Yang, Weiwei Yang, Junyan Zhang, Dejiang Pang, Lingxue Gan, Liping Luo, Yingjun Fan, Yanhui Liu, Mina Chen
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(1): 33-42. doi:10.7150/ijbs.7526
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Important Functional Roles of Basigin in Thymocyte Development and T cell Activation
Hui Yao, Yan Teng, Qian Sun, Jing Xu, Ya-Tong Chen, Ning Hou, Xuan Cheng, Xiao Yang, Zhi-Nan Chen
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(1): 43-52. doi:10.7150/ijbs.6818
Abstract Full text PDF PubMed PMC


The First Mitochondrial Genome for Caddisfly (Insecta: Trichoptera) with Phylogenetic Implications
Yuyu Wang, Xingyue Liu, Ding Yang
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(1): 53-63. doi:10.7150/ijbs.7975
Abstract Full text PDF PubMed PMC


A Xanthine-Derivative K+-Channel Opener Protects against Serotonin-Induced Cardiomyocyte Hypertrophy via the Modulation of Protein Kinases
Hsuan-Fu Kuo, Yan-Jie Lai, Jung-Chou Wu, Kun-Tai Lee, Chih-Sheng Chu, Ing-Jun Chen, Jiunn-Ren Wu, Bin-Nan Wu
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(1): 64-72. doi:10.7150/ijbs.7894
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Mismatch Repair Deficient Mice Show Susceptibility to Oxidative Stress-Induced Intestinal Carcinogenesis
Jingshu Piao, Yoshimichi Nakatsu, Mizuki Ohno, Ken-ichi Taguchi, Teruhisa Tsuzuki
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(1): 73-79. doi:10.7150/ijbs.5750
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Localization of Human Mesenchymal Stem Cells from Umbilical Cord Blood and Their Role in Repair of Diabetic Foot Ulcers in Rats
Qing-Song Zhao, Nan Xia, Nan Zhao, Ming Li, Chang-Long Bi, Qing Zhu, Guo-Fen Qiao, Zhi-Feng Cheng
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(1): 80-89. doi:10.7150/ijbs.7237
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Knockdown of TRPM8 Suppresses Cancer Malignancy and Enhances Epirubicin-induced Apoptosis in Human Osteosarcoma Cells
Yongzhi Wang, Zhonghua Yang, Zhe Meng, Hong Cao, Guangbin Zhu, Tao Liu, Xinghuan Wang
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(1): 90-102. doi:10.7150/ijbs.7738
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

NOD2 Polymorphisms and Pulmonary Tuberculosis Susceptibility: A Systematic Review and Meta-Analysis
Chong Wang, Zhong-Liang Chen, Zhi-Fen Pan, Li-Liang Wei, Dan-Dan Xu, Ting-Ting Jiang, Xing Zhang, Ze-Peng Ping, Zhong-Jie Li, Ji-Cheng Li
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(1): 103-108. doi:10.7150/ijbs.7585
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Preliminary Success in the Characterization and Management of a Sudden Breakout of a Novel H7N9 Influenza A Virus
Yan-Ling Wu, Li-Wen Shen, Yan-Ping Ding, Yoshimasa Tanaka, Wen Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(1): 109-118. doi:10.7150/ijbs.8198
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image