Issue cover v11i7

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 11 (7); 2015

Research Papers

Graphic abstract

Ionizing Radiation Impairs T Cell Activation by Affecting Metabolic Reprogramming
Heng-Hong Li, Yi-wen Wang, Renxiang Chen, Bin Zhou, Jonathan D. Ashwell, Albert J. Fornace
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(7): 726-736. doi:10.7150/ijbs.12009
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Identification and Expression Analysis of Putative Chemosensory Receptor Genes in Microplitis mediator by Antennal Transcriptome Screening
Shan-Ning Wang, Yong Peng, Zi-Yun Lu, Khalid Hussain Dhiloo, Shao-Hua Gu, Rui-Jun Li, Jing-Jiang Zhou, Yong-Jun Zhang, Yu-Yuan Guo
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(7): 737-751. doi:10.7150/ijbs.11786
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Valproate Attenuates 25-kDa C-Terminal Fragment of TDP-43-Induced Neuronal Toxicity via Suppressing Endoplasmic Reticulum Stress and Activating Autophagy
Xuejing Wang, Mingming Ma, Junfang Teng, Xiangqian Che, Wenwen Zhang, Shuman Feng, Shuang Zhou, Ying Zhang, Erxi Wu, Xuebing Ding
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(7): 752-761. doi:10.7150/ijbs.11880
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

NQO1 Stabilizes p53 in Response to Oncogene-Induced Senescence
Kaiyu Liu, Bo Jin, Chenglin Wu, Jianming Yang, Xiangwen Zhan, Le Wang, Xiaomeng Shen, Jing Chen, Hao Chen, Zebin Mao
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(7): 762-771. doi:10.7150/ijbs.11978
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Identification and Knockdown of the Olfactory Receptor (OrCo) in Gypsy Moth, Lymantria dispar
Wei Lin, Yanxue Yu, Ping Zhou, Junhua Zhang, Liduo Dou, Qin Hao, Hongjun Chen, Shuifang Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(7): 772-780. doi:10.7150/ijbs.11898
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Identification and Characterization of Novel Maize Mirnas Involved in Different Genetic Background
Lei Sheng, Wenbo Chai, Xuefeng Gong, Lingyan Zhou, Ronghao Cai, Xiaoyu Li, Yang Zhao, Haiyang Jiang, Beijiu Cheng
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(7): 781-793. doi:10.7150/ijbs.11619
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Smooth Muscle Hgs Deficiency Leads to Impaired Esophageal Motility
Jicheng Chen, Ning Hou, Chong Zhang, Yan Teng, Xuan Cheng, Zhenhua Li, Jie Ren, Jian Zeng, Rui Li, Wei Wang, Xiao Yang, Yu Lan
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(7): 794-802. doi:10.7150/ijbs.12248
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

PERK-mediated Autophagy in Osteosarcoma Cells Resists ER Stress-induced Cell Apoptosis
Guang-rong Ji, Nai-chun Yu, Xiang Xue, Zong-guang Li
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(7): 803-812. doi:10.7150/ijbs.11100
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Functional Analysis of a c-di-AMP-specific Phosphodiesterase MsPDE from Mycobacterium smegmatis
Qing Tang, Yunchao Luo, Cao Zheng, Kang Yin, Maria Kanwal Ali, Xinfeng Li, Jin He
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(7): 813-824. doi:10.7150/ijbs.11797
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Coccomyxa Gloeobotrydiformis Improves Learning and Memory in Intrinsic Aging Rats
Luning Sun, Ying Jin, Liming Dong, Hai-juan Sui, Ryo Sumi, Rabita Jahan, Dahai Hu, Zhi Li
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(7): 825-832. doi:10.7150/ijbs.10861
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

ROS/Autophagy/Nrf2 Pathway Mediated Low-Dose Radiation Induced Radio-Resistance in Human Lung Adenocarcinoma A549 Cell
Ni Chen, Lijun Wu, Hang Yuan, Jun Wang
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(7): 833-844. doi:10.7150/ijbs.10564
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

bFGF Promotes the Migration of Human Dermal Fibroblasts under Diabetic Conditions through Reactive Oxygen Species Production via the PI3K/Akt-Rac1- JNK Pathways
Hongxue Shi, Yi Cheng, Jingjing Ye, Pingtao Cai, Jinjing Zhang, Rui Li, Ying Yang, Zhouguang Wang, Hongyu Zhang, Cai Lin, Xianghong Lu, Liping Jiang, Aiping Hu, Xinbo Zhu, Qiqiang Zeng, Xiaobing Fu, Xiaokun Li, Jian Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(7): 845-859. doi:10.7150/ijbs.11921
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]