Previous issue | Archive   

Volume 18 (4); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Activation of glucagon-like peptide-1 receptor in microglia attenuates neuroinflammation-induced glial scarring via rescuing Arf and Rho GAP adapter protein 3 expressions after nerve injury
Zhanyang Qian, Hongtao Chen, Mingjie Xia, Jie Chang, Xinyu Li, Suhui Ye, Shunjie Wu, Shuai Jiang, Junping Bao, Binyu Wang, Renyi Kong, Sheng Zhang, Shengnai Zheng, Xiaojian Cao, Xin Hong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1328-1346. doi:10.7150/ijbs.68974
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

LncRNA-COX2 inhibits Fibroblast Activation and Epidural Fibrosis by Targeting EGR1
Lei Yang, Shengnai Zheng, Dawei Ge, Mingjie Xia, Haijun Li, Jian Tang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1347-1362. doi:10.7150/ijbs.67974
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Cancer-associated adipocytes promote the invasion and metastasis in breast cancer through LIF/CXCLs positive feedback loop
Chong Zhou, Xi He, Chang Tong, Honghui Li, Caifeng Xie, Yudong Wu, Lieliang Wang, Xiaohua Yan, Daya Luo, Yunpeng Tang, Zhongman Cheng, Xiangyang Xiong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1363-1380. doi:10.7150/ijbs.65227
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Berberine ameliorates DSS-induced intestinal mucosal barrier dysfunction through microbiota-dependence and Wnt/β-catenin pathway
Yalan Dong, Heng Fan, Zhe Zhang, Feng Jiang, Mingyue Li, Haifeng Zhou, Weina Guo, Zili Zhang, Zhenyu Kang, Yang Gui, Zhexing Shou, Junyi Li, Rui Zhu, Yu Fu, Alexey Sarapultsev, Huafang Wang, Shanshan Luo, Ge Zhang, Desheng Hu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1381-1397. doi:10.7150/ijbs.65476
[Abstract] [Full text] [PDF]

Review

Graphic abstract

Advances in Multi-Omics Study of Prognostic Biomarkers of Diffuse Large B-Cell Lymphoma
Xiao-jie Liang, Xin-yu Song, Jia-lin Wu, Dan Liu, Bing-yu Lin, Hong-sheng Zhou, Liang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1313-1327. doi:10.7150/ijbs.67892
[Abstract] [Full text] [PDF]