Issue cover v11i2

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 11 (2); 2015

Research Papers

Graphic abstract

Stanniocalcin-1 Controls Ion Regulation Functions of Ion-transporting Epithelium Other than Calcium Balance
Ming-Yi Chou, Chia-Hao Lin, Pei-Lin Chao, Jo-Chi Hung, Shelly A. Cruz, Pung-Pung Hwang
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(2): 122-132. doi:10.7150/ijbs.10773
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Adipose-Derived Stromal Cells Protect Intervertebral Disc Cells in Compression: Implications for Stem Cell Regenerative Disc Therapy
Zhen Sun, Beier Luo, Zhi-Heng Liu, Dino Samartzis, Zhongyang Liu, Bo Gao, Liangliang Huang, Zhuo-Jing Luo
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(2): 133-143. doi:10.7150/ijbs.10598
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Clinical Significance of a Point Mutation in DNA Polymerase Beta (POLB) Gene in Gastric Cancer
Xiaohui Tan, Hongyi Wang, Guangbin Luo, Shuyang Ren, Wenmei Li, Jiantao Cui, Harindarpal S. Gill, Sidney W. Fu, Youyong Lu
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(2): 144-155. doi:10.7150/ijbs.10692
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Effects of Nitric Oxide on Notexin-Induced Muscle Inflammatory Responses
XingHui Liu, Gang Wu, DanDan Shi, Rong Zhu, HuiJun Zeng, Biao Cao, MeiXian Huang, Hua Liao
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(2): 156-167. doi:10.7150/ijbs.10283
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Enhancement of Larval RNAi Efficiency by Over-expressing Argonaute2 in Bombyx mori
Zhiqian Li, Baosheng Zeng, Lin Ling, Jun Xu, Lang You, Abu F.M. Aslam, Anjiang Tan, Yongping Huang
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(2): 176-185. doi:10.7150/ijbs.10235
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

FOXM1 Promotes Lung Adenocarcinoma Invasion and Metastasis by Upregulating SNAIL
Ping Wei, Nu Zhang, Yiqin Wang, Dawei Li, Lisha Wang, Xiangjie Sun, Chen Shen, Yusi Yang, Xiaoyan Zhou, Xiang Du
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(2): 186-198. doi:10.7150/ijbs.10634
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A Soluble Activin Receptor Type IIB Does Not Improve Blood Glucose in Streptozotocin-Treated Mice
Qian Wang, Tingqing Guo, Jennifer Portas, Alexandra C. McPherron
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(2): 199-208. doi:10.7150/ijbs.10430
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Identification and Functional Analysis of a Novel Tryptophyllin Peptide from the Skin of the Red-eye Leaf Frog, Agalychnis callidryas
Ran Wang, Yu Zhou, Tianbao Chen, Mei Zhou, Lei Wang, Chris Shaw
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(2): 209-219. doi:10.7150/ijbs.10143
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Changes in Follicular Helper T Cells in Idiopathic Thrombocytopenic Purpura Patients
Jue Xie, Dawei Cui, Yan Liu, Jie Jin, Hongyan Tong, Lei Wang, Guoxiang Ruan, Yun Lu, Huiming Yuan
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(2): 220-229. doi:10.7150/ijbs.10178
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Efficient Inhibition of Human Glioma Development by RNA Interference-Mediated Silencing of PAK5
Xuefeng Gu, Ce Wang, Xuefeng Wang, Guoda Ma, You Li, Lili Cui, Yanyan Chen, Bin Zhao, Keshen Li
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(2): 230-237. doi:10.7150/ijbs.9193
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Biology of IL-27 and its Role in the Host Immunity against Mycobacterium Tuberculosis
Abualgasim Elgaili Abdalla, Qiming Li, Longxiang Xie, Jianping Xie
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(2): 168-175. doi:10.7150/ijbs.10464
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Exosomes in Mesenchymal Stem Cells, a New Therapeutic Strategy for Cardiovascular Diseases?
Lina Huang, Wenya Ma, Yidi Ma, Dan Feng, Hongyang Chen, Benzhi Cai
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(2): 238-245. doi:10.7150/ijbs.10725
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]