Issue cover v15i5

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 15 (5); 2019

Research Papers

Graphic abstract

The Novel Combination of Nitroxoline and PD-1 Blockade, Exerts a Potent Antitumor Effect in a Mouse Model of Prostate Cancer
Naijin Xu, Linglong Huang, Xiezhao Li, Masami Watanabe, Chaoming Li, Abai Xu, Chunxiao Liu, Qiang Li, Motoo Araki, Koichiro Wada, Yasutomo Nasu, Peng Huang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 919-928. doi:10.7150/ijbs.32259
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Feedback Activation of SGK3 and AKT Contributes to Rapamycin Resistance by Reactivating mTORC1/4EBP1 Axis via TSC2 in Breast Cancer
Hongtao Wang, Fang Huang, Zhe Zhang, Peng Wang, Yuan Luo, Hailiang Li, Na Li, Jian Wang, Jianguang Zhou, Yongan Wang, Shanhu Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 929-941. doi:10.7150/ijbs.32489
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Estrogen Receptor Beta (ERβ) Mediated-CyclinD1 Degradation via Autophagy Plays an Anti-Proliferation Role in Colon Cells
Yong Wei, Can Huang, Haoyu Wu, Jian Huang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 942-952. doi:10.7150/ijbs.30930
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

KLF4-Mediated CDH3 Upregulation Suppresses Human Hepatoma Cell Growth and Migration via GSK-3β Signaling
Li Li, Shijun Yu, Qiong Wu, Ning Dou, Yandong Li, Yong Gao
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 953-961. doi:10.7150/ijbs.30857
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Comprehensive Study of High Cholesterol Diet-Induced Larval Zebrafish Model: A Short-Time In Vivo Screening Method for Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Drugs
Ji Ma, Hongli Yin, Maoru Li, Yang Deng, Owais Ahmad, Guohong Qin, Qiangqiang He, Jiajing Li, Kai Gao, Junyi Zhu, Bing Wang, Susu Wu, Tao Wang, Jing Shang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 973-983. doi:10.7150/ijbs.30013
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Elevated CD163+/CD68+ Ratio at Tumor Invasive Front is Closely Associated with Aggressive Phenotype and Poor Prognosis in Colorectal Cancer
Chaogang Yang, Chen Wei, Shuyi Wang, Dongdong Shi, Chunxiao Zhang, Xiaobin Lin, Rongzhang Dou, Bin Xiong
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 984-998. doi:10.7150/ijbs.29836
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FePt/GO Nanosheets Suppress Proliferation, Enhance Radiosensitization and Induce Autophagy of Human Non-Small Cell Lung Cancer Cells
Shijing Ma, Hongtao Miao, Yuan Luo, Yingming Sun, Xiaoli Tian, Feng Wang, Chengcheng You, Shan Peng, Guiliang Tang, Cui Yang, Wenjie Sun, Shuying Li, Yanling Mao, Jieyu Xu, Yu Xiao, Yan Gong, Hong Quan, Conghua Xie
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 999-1009. doi:10.7150/ijbs.29805
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metformin Inhibits the NLRP3 Inflammasome via AMPK/mTOR-dependent Effects in Diabetic Cardiomyopathy
Fan Yang, Ying Qin, Yueqiu Wang, Songyan Meng, Huimin Xian, Hui Che, Jie Lv, Yang Li, Yahan Yu, Yunlong Bai, Lihong Wang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 1010-1019. doi:10.7150/ijbs.29680
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inflammatory and Senescent Phenotype of Pancreatic Stellate Cells Induced by Sqstm1 Downregulation Facilitates Pancreatic Cancer Progression
Chuxiao Shao, Chaoyong Tu, Xiangdong Cheng, Zhiyuan Xu, Xiaoguang Wang, Jian Shen, Kequn Chai, Wei Chen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 1020-1029. doi:10.7150/ijbs.27825
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FOXA1 is Prognostic of Triple Negative Breast Cancers by Transcriptionally Suppressing SOD2 and IL6
Xiaofeng Dai, Hongye Cheng, Xiao Chen, Ting Li, Jia Zhang, Guoyin Jin, Dongyan Cai, Zhaohui Huang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 1030-1041. doi:10.7150/ijbs.31009
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-30e-5p Mitigates Hypoxia-Induced Apoptosis in Human Stem Cell-Derived Cardiomyocytes by Suppressing Bim
Binhai Mo, Xiaodan Wu, Xiantao Wang, Jian Xie, Ziliang Ye, Lang Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 1042-1051. doi:10.7150/ijbs.31099
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Construing the Biochemical and Molecular Mechanism Underlying the In Vivo and In Vitro Chemotherapeutic Efficacy of Ruthenium-Baicalein Complex in Colon Cancer
Yixuan Wang, Li Bian, Tania Chakraborty, Torsha Ghosh, Pallakhi Chanda, Souvik Roy
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 1052-1071. doi:10.7150/ijbs.31143
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cryptotanshinone Suppresses Non-Small Cell Lung Cancer via microRNA-146a-5p/EGFR Axis
Pengfei Qi, Yanli Li, Xiaomin Liu, Fatemeh A. Jafari, Xinju Zhang, Qiangling Sun, Zhongliang Ma
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 1072-1079. doi:10.7150/ijbs.31277
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ASB6 Promotes the Stemness Properties and Sustains Metastatic Potential of Oral Squamous Cell Carcinoma Cells by Attenuating ER Stress
Kai-Feng Hung, Po-Chen Liao, Chih-Kai Chen, Yueh-Ting Chiu, Dong-Hui Cheng, Masaoki Kawasumi, Shou-Yen Kao, Jeng-Fan Lo
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 1080-1090. doi:10.7150/ijbs.31484
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNA CircCACTIN Promotes Gastric Cancer Progression by Sponging MiR-331-3p and Regulating TGFBR1 Expression
Luo Zhang, Xing Song, Xin Chen, Qi Wang, Xiao Zheng, Changping Wu, Jingting Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 1091-1103. doi:10.7150/ijbs.31533
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Taurine Transporter Regulates Adipogenic Differentiation of Human Adipose-Derived Stem Cells through Affecting Wnt/β-catenin Signaling Pathway
Xiaodan Hou, Zhixue Wang, Fang Ding, Yang He, Pengyuan Wang, Xia Liu, Feng Xu, Jun Wang, Yili Yang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 1104-1112. doi:10.7150/ijbs.31794
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The Functions of DNA Damage Factor RNF8 in the Pathogenesis and Progression of Cancer
Tingting Zhou, Fei Yi, Zhuo Wang, Qiqiang Guo, Jingwei Liu, Ning Bai, Xiaoman Li, Xiang Dong, Ling Ren, Liu Cao, Xiaoyu Song
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 909-918. doi:10.7150/ijbs.31972
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prospect for Application of PARP Inhibitor in Patients with HER2 Negative Breast Cancer
Nan Shao, Yawei Shi, Liang Yu, Runyi Ye, Zhen Shan, Zhanqiang Zhang, Yunjian Zhang, Ying Lin
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(5): 962-972. doi:10.7150/ijbs.30721
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image