Issue cover v15i6

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 15 (6); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Hypoxia-Mimicking Cobalt-Doped Borosilicate Bioactive Glass Scaffolds with Enhanced Angiogenic and Osteogenic Capacity for Bone Regeneration
Zhengwei Deng, Bocai Lin, Zenghui Jiang, Wenhai Huang, Jiusheng Li, Xiangqiong Zeng, Hui Wang, Deping Wang, Yadong Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1113-1124. doi:10.7150/ijbs.32358
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Synthetic-Evolution Reveals Narrow Paths to Regulation of the Saccharomyces cerevisiae Mitotic Kinesin-5 Cin8
Alina Goldstein, Darya Goldman, Ervin Valk, Mart Loog, Liam J. Holt, Larisa Gheber
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1125-1138. doi:10.7150/ijbs.30543
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HJURP Promotes Epithelial-to-Mesenchymal Transition via Upregulating SPHK1 in Hepatocellular Carcinoma
Tianchi Chen, Lingfeng Zhou, Yuan Zhou, Wuhua Zhou, Hechen Huang, Shengyong Yin, Haiyang Xie, Lin Zhou, Shusen Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1139-1147. doi:10.7150/ijbs.30904
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Causal Cortical Network for Arithmetic Problem-Solving Represents Brain's Planning Rather than Reasoning
Zhishan Hu, Keng-Fong Lam, Yu-Tao Xiang, Zhen Yuan
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1148-1160. doi:10.7150/ijbs.33400
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hypoxia preconditioned renal tubular epithelial cell-derived extracellular vesicles alleviate renal ischaemia-reperfusion injury mediated by the HIF-1α/Rab22 pathway and potentially affected by microRNAs
Lei Zhang, Han Liu, Kai Xu, Zhixin Ling, Yeqing Huang, Qiang Hu, Kai Lu, Chunhui Liu, Yiduo Wang, Ning Liu, Xiaowen Zhang, Bin Xu, Jianping Wu, Shuqiu Chen, Guangyuan Zhang, Ming Chen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1161-1176. doi:10.7150/ijbs.32004
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PCBP1 inhibits the expression of oncogenic STAT3 isoform by targeting alternative splicing of STAT3 exon 23
Xiaole Wang, Jihua Guo, Xiaoxuan Che, Rong Jia
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1177-1186. doi:10.7150/ijbs.33103
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Nuclear Export and Ubiquitin-Proteasome-Dependent Degradation of PPARγ Induced By Angiotensin II
Li Sun, Ka Bian
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1215-1224. doi:10.7150/ijbs.29741
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Aplnra/b Sequentially Regulate Organ Left-Right Patterning via Distinct Mechanisms
Chengke Zhu, Zhenghua Guo, Yu Zhang, Min Liu, Bingyu Chen, Kang Cao, Yongmei Wu, Min Yang, Wenqing Yin, Haixia Zhao, Haoran Tai, Yu Ou, Xiaoping Yu, Chi Liu, Shurong Li, Bingyin Su, Yi Feng, Sizhou Huang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1225-1239. doi:10.7150/ijbs.30100
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Epigenetic Down-Regulation of Sirt 1 via DNA Methylation and Oxidative Stress Signaling Contributes to the Gestational Diabetes Mellitus-Induced Fetal Programming of Heart Ischemia-Sensitive Phenotype in Late Life
Zewen Chen, Lei Gong, Peng Zhang, Yong Li, Bailin Liu, Lubo Zhang, Jian Zhuang, Daliao Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1240-1251. doi:10.7150/ijbs.33044
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nuclear CD44 Mediated by Importin β Participated in Naïve Genes Transcriptional Regulation in C3A-iCSCs
Ming Su, Peipei Wang, Xuan Wang, Mingzhi Zhang, Shiruo Wei, Kaiyu Liu, Shuo Han, Xu Han, Yue Deng, Li Shen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1252-1260. doi:10.7150/ijbs.28235
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A CRISPR Interference of CBP and p300 Selectively Induced Synthetic Lethality in Bladder Cancer Cells In Vitro
Jianfa Li, ChenChen Huang, Tiefu Xiong, Changshui Zhuang, Chengle Zhuang, Yawen Li, Jing Ye, Yaoting Gui
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1276-1286. doi:10.7150/ijbs.32332
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel Role of Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein E1 in Regulation of Apoptosis and Autophagy by a Triazole Derivative in Vascular Endothelial Cells
Ning Meng, Yan Gong, Xin Mu, Yan Hong Wang, Le Su, Cheng Shi Jiang, Hua Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1299-1309. doi:10.7150/ijbs.32677
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CSN6 Promotes the Migration and Invasion of Cervical Cancer Cells by Inhibiting Autophagic Degradation of Cathepsin L
Zun Mao, Miao-Miao Sang, Cheng Chen, Wen-Tao Zhu, Yu-Sen Gong, Dong‑Sheng Pei
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1310-1324. doi:10.7150/ijbs.32987
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Combined Features Based on Preoperative Controlling Nutritional Status Score and Circulating Tumour Cell Status Predict Prognosis for Colorectal Cancer Patients Treated with Curative Resection
Chaogang Yang, Chen Wei, Shuyi Wang, Song Han, Dongdong Shi, Chunxiao Zhang, Xiaobin Lin, Rongzhang Dou, Bin Xiong
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1325-1335. doi:10.7150/ijbs.33671
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Metabolic Intermediates in Tumorigenesis and Progression
Yuchen He, Menghui Gao, Haosheng Tang, Yiqu Cao, Shuang Liu, Yongguang Tao
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1187-1199. doi:10.7150/ijbs.33496
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Potential Mechanisms of Action of Curcumin for Cancer Prevention: Focus on Cellular Signaling Pathways and miRNAs
Man Wang, Shuai Jiang, Li Zhou, Fei Yu, Han Ding, Peifeng Li, Meng Zhou, Kun Wang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1200-1214. doi:10.7150/ijbs.33710
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent Advances in Studies of Molecular Hydrogen against Sepsis
Peng Qiu, Yang Liu, Jin Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1261-1275. doi:10.7150/ijbs.30741
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Emerging Roles of p53 Related lncRNAs in Cancer Progression: A Systematic Review
Tian Lin, Ping-Fu Hou, Sen Meng, Fang Chen, Tao Jiang, Min-Le Li, Mei-Lin Shi, Jin-Jin Liu, Jun-Nian Zheng, Jin Bai
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(6): 1287-1298. doi:10.7150/ijbs.33218
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image