◂ Last issue Next issue ▸ Archive   

Volume 7 (3); 2011

Research Paper

Oxidative Stress Can Affect the Gene Silencing Effect of DOTAP Liposome in an In Vitro Translation System
Hiroshi Umakoshi, Tomoyuki Tanabe, Keishi Suga, Huong Thi Bui, Toshinori Shimanouchi, Ryoichi Kuboi
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(3): 253-260. doi:10.7150/ijbs.7.253
Full text PDF PubMed PMC

Numb Protects Renal Proximal Tubular Cells from Puromycin Aminonucleoside-Induced Apoptosis through Inhibiting Notch Signaling Pathway
Xuebing Ding, Fengxin Zhu, Tang Li, Qiugen Zhou, Fan Fan Hou, Jing Nie
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(3): 269-278. doi:10.7150/ijbs.7.269
Full text PDF PubMed PMC

Identification of Triploid Individuals and Clonal Lines in Carassius Auratus Complex Using Microsatellites
Zhiyi Bai, Feng Liu, Jiale Li, Gen Hua Yue
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(3): 279-285. doi:10.7150/ijbs.7.279
Full text PDF PubMed PMC

Isolation and Identification of Insect Intestinal Mucin Haiim86 - The New Target for Helicoverpa Armigera Biocontrol
Xia Zhang, Wei Guo
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(3): 286-296. doi:10.7150/ijbs.7.286
Full text PDF PubMed PMC

Rat Mitochondrion-Neuron Focused Microarray (rMNChip) and Bioinformatics Tools for Rapid Identification of Differential Pathways in Brain Tissues
Yan A. Su, Qiuyang Zhang, David M. Su, Michael X. Tang
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(3): 308-322. doi:10.7150/ijbs.7.308
Full text PDF PubMed PMC

Genetic Differentiation among Populations and Color Variants of Sea Cucumbers (Stichopus Japonicus) from Korea and China
Jung-Ha Kang, Yi-Kyong Kim, Mi-Jung Kim, Jung-Yeon Park, Chul-Min An, Bong-Seok Kim, Je-Cheon Jun, Sang-Kyu Kim
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(3): 323-332. doi:10.7150/ijbs.7.323
Full text PDF PubMed PMC

Site-Directed Mutations of Thermostable Direct Hemolysin from Grimontia hollisae Alter Its Arrhenius Effect and Biophysical Properties
Yu-Kuo Wang, Sheng-Cih Huang, Yi-Fang Wu, Yu-Ching Chen, Yen-Ling Lin, Manoswini Nayak, Yan Ren Lin, Wen-Hung Chen, Yi-Rong Chiu, Thomas Tien-Hsiung Li, Bo-Sou Yeh, Tung-Kung Wu
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(3): 333-346. doi:10.7150/ijbs.7.333
Full text PDF PubMed PMC

MiR-21 plays an Important Role in Radiation Induced Carcinogenesis in BALB/c Mice by Directly Targeting the Tumor Suppressor Gene Big-h3
Cong Liu, Bailong Li, Ying Cheng, Jing Lin, Jun Hao, Shuyu Zhang, R.E.J. Mitchel, Ding Sun, Jin Ni, Luqian Zhao, Fu Gao, Jianming Cai
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(3): 347-363. doi:10.7150/ijbs.7.347
Full text PDF PubMed PMC

Supernatant of Bone Marrow Mesenchymal Stromal Cells Induces Peripheral Blood Mononuclear Cells Possessing Mesenchymal Features
Gang Hu, Jun-jun Xu, Zhi-hong Deng, Jie Feng, Yan Jin
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(3): 364-375. doi:10.7150/ijbs.7.364
Full text PDF PubMed PMC

Identification of Mannich Base as a Novel Inhibitor of Mycobacterium Tuberculosis Isocitrate by High-Throughput Screening
Lei Ji, Quanxin Long, Dacheng Yang, Jianping Xie
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(3): 376-382. doi:10.7150/ijbs.7.376
Full text PDF PubMed PMC

Tanshinone IIA Protects Against Cardiac Hypertrophy via Inhibiting Calcineurin/Nfatc3 Pathway
Xueying Tan, Jianping Li, Xinyue Wang, Nan Chen, Benzhi Cai, Gang Wang, Hongli Shan, Deli Dong, Yanju Liu, Xingda Li, Fan Yang, Xin Li, Peng Zhang, Xueqi Li, Baofeng Yang, Yanjie Lu
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(3): 383-389. doi:10.7150/ijbs.7.383
Full text PDF PubMed PMC

Short Research Communication

Transgenic Rice Expressing Amyloid β-peptide for Oral Immunization
Taiji Yoshida, Eiichi Kimura, Setsuo Koike, Jun Nojima, Eugene Futai, Noboru Sasagawa, Yuichiro Watanabe, Shoichi Ishiura
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(3): 301-307. doi:10.7150/ijbs.7.301
Full text PDF PubMed PMC

Review

Innate Immunity and the Pathogenicity of Inhaled Microbial Particles
C. Henrik J. Wolff
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(3): 261-268. doi:10.7150/ijbs.7.261
Full text PDF PubMed PMC

Letter To Editor

Hydrogen Protects Mice from Radiation induced Thymic Lymphoma in BALB/c mice
Luqian Zhao, Chuanfeng Zhou, Jian Zhang, Fu Gao, Bailong Li, Yunhai Chuai, Cong Liu, Jianming Cai
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(3): 297-300. doi:10.7150/ijbs.7.297
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image