Issue cover v8i6

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 8 (6); 2012

Research Paper

Reduction in Tcf7l2 Expression Decreases Diabetic Susceptibility in Mice
Hyekyung Yang, Qing Li, Jong-Hwan Lee, Yan Shu
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(6): 791-801. doi:10.7150/ijbs.4568
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Structural Dynamics and Epigenetic Modifications of Hoxc Loci along the Anteroposterior Body Axis in Developing Mouse Embryos
Hyehyun Min, Ji-Yeon Lee, Myoung Hee Kim
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(6): 802-810. doi:10.7150/ijbs.4438
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Human Circulating MicroRNA-1 and MicroRNA-126 as Potential Novel Indicators for Acute Myocardial Infarction
Guangwen Long, Feng Wang, Quanlu Duan, Fuqiong Chen, Shenglan Yang, Wei Gong, Yan Wang, Chen Chen, Dao Wen Wang
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(6): 811-818. doi:10.7150/ijbs.4439
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The Polymorphisms in Methylenetetrahydrofolate Reductase, Methionine Synthase, Methionine Synthase Reductase, and the Risk of Colorectal Cancer
Daijun Zhou, Qiang Mei, Han Luo, Bo Tang, Peiwu Yu
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(6): 819-830. doi:10.7150/ijbs.4462
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Quantitative Genomics of 30 Complex Phenotypes in Wagyu x Angus F1 Progeny
Lifan Zhang, Jennifer J. Michal, James V. O'Fallon, Zengxiang Pan, Charles T. Gaskins, Jerry J. Reeves, Jan R. Busboom, Xiang Zhou, Bo Ding, Michael V. Dodson, Zhihua Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(6): 838-858. doi:10.7150/ijbs.4403
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Cdc42-Interacting Protein-4 Promotes TGF-Β1-Induced Epithelial-Mesenchymal Transition and Extracellular Matrix Deposition in Renal Proximal Tubular Epithelial Cells
Shoujun Bai, Rui Zeng, Qiaodan Zhou, Wenhui Liao, Yamin Zhang, Chuou Xu, Min Han, Guangchang Pei, Lili Liu, Xiaocheng Liu, Ying Yao, Gang Xu
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(6): 859-869. doi:10.7150/ijbs.3490
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Genome-wide Association Study of Porcine Hematological Parameters in a Large White × Minzhu F2 Resource Population
Weizhen Luo, Shaokang Chen, Duxue Cheng, Ligang Wang, Yong Li, Xiaojun Ma, Xin Song, Xin Liu, Wen Li, Jing Liang, Hua Yan, Kebin Zhao, Chuduan Wang, Lixian Wang, Longchao Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(6): 870-881. doi:10.7150/ijbs.4027
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Transient and Stable GFP Expression in Germ Cells by the vasa Regulatory Sequences from the Red Seabream (Pagrus major)
Fan Lin, Qinghua Liu, Mingyou Li, Zhendong Li, Ni Hong, Jun Li, Yunhan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(6): 882-890. doi:10.7150/ijbs.4421
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Expression of Human Leukocyte Antigen G is associated with Prognosis in Nasopharyngeal Carcinoma
Man-Bo Cai, Hui-Qiong Han, Jin-Xin Bei, Chao-Chun Liu, Jin-Ju Lei, Qian Cui, Qi-Sheng Feng, Hai-Yun Wang, Jia-Xing Zhang, Yi Liang, Li-Zhen Chen, Tie-Bang Kang, Jian-Yong Shao, Yi-Xin Zeng
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(6): 891-900. doi:10.7150/ijbs.4383
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Oridonin Up-regulates Expression of P21 and Induces Autophagy and Apoptosis in Human Prostate Cancer Cells
Xiang Li, Xiang Li, Jiaxiong Wang, Zaiyuan Ye, Ji-Cheng Li
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(6): 901-912. doi:10.7150/ijbs.4554
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Short Research Communication

Co-methylated Genes in Different Adipose Depots of Pig are Associated with Metabolic, Inflammatory and Immune Processes
Mingzhou Li, Honglong Wu, Tao Wang, Yudong Xia, Long Jin, Anan Jiang, Li Zhu, Lei Chen, Ruiqiang Li, Xuewei Li
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(6): 831-837. doi:10.7150/ijbs.4493
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Review

Phosphate/Pyrophosphate and MV-related Proteins in Mineralisation: Discoveries from Mouse Models
Xiaoying Zhou, Yazhou Cui, Xiaoyan Zhou, Jinxiang Han
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(6): 778-790. doi:10.7150/ijbs.4538
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Honey - A Novel Antidiabetic Agent
Omotayo O. Erejuwa, Siti A. Sulaiman, Mohd S. Ab Wahab
Int. J. Biol. Sci. 2012; 8(6): 913-934. doi:10.7150/ijbs.3697
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image